Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανέργων ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 2012

Ο οίκος ναύτου ανάρτησε στο διαδίκτυο την εγκύκλιο με θέμα:

”Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012”

Δείτε πιο κάτω την εγκύκλιο την οποία στο τέλος του κειμένου μπορείτε να κάνεται download και σε pdf

΄

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Σας γνωρίζουμε ότι η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών για τις γιορτές ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Κ.Υ.Α.
Για την εφαρμογή της, σας δίνουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις – οδηγίες:

1.ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
……………………………….

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς για τις γιορτές
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012 καθορίζεται ως εξής :
α. Στους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες οικογενειακά βάρη από παιδιά Ευρώ 325 (Τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ)
β. Στους άγαμους ή άγαμες Ευρώ 240 (Διακόσια σαράντα
ευρώ)

2.ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
……………………………………………………………

Η χρονική περίοδος πληρωμής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης αυτής, ορίζεται από 5/12/2012 έως και 21/12/2012, ως εξής για την περιοχή Πειραιά:
Α) Στις 5/12 , 7/12 και 10/12 άνεργοι ναυτικοί των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το Α έως και το Ι.
Β) Στις 11/12, 13/12 και 14/12/2012 άνεργοι ναυτικοί των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το Κ έως και το Ο.
Γ) Από 17/12 έως 19/12/2012 άνεργοι ναυτικοί των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το Π έως και το Ω.
Δ) Στις 20/12 και 21/12/2012 φοιτητές Κ.Ε.Σ.Ε.Ν., σχολής θαλαμηπόλων και ειδικών τμημάτων υποψηφίων πλοιάρχων και μηχανικών για απόκτηση διπλώματος Γ’ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.
[2]
Η παραπάνω προθεσμία είναι ανατρεπτική και μετά από την πάροδο της δεν μπορεί να καταβληθεί η συγκεκριμένη οικονομική παροχή.
Η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει από τον Οίκο Ναύτου Πειραιά, για όσους κατοικούν
ή βρίσκονται στην Αθήνα και Πειραιά και από τα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό, για τους δικαιούχους που κατοικούν ή βρίσκονται στην περιφέρειά τους ή κοντά σε αυτή.

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ
………………………………………………………………………………

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ
………………………………………………………….
Για να δικαιούνται οι άνεργοι ναυτικοί την έκτακτη οικονομική αυτή ενίσχυση πρέπει:
α) Να έχουν πάνω από (5) πέντε χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία (12) δώδεκα μήνες τουλάχιστον την τελευταία τριετία αναδρομικά μετρούμενη από 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (δηλαδή από 25/12/2009)
ή
να έχει εικοσιτετράμηνη (24) τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πενταετία, αναδρομικά πάλι μετρούμενη από 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (δηλ. από 25/12/2007).
β) Nα έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυση του και μέχρι τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012 (25/12/2012) χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από (18) δεκαοχτώ μήνες , ούτε μικρότερο από (30) τριάντα ημέρες .
Δηλαδή ανεργία εντός της περιόδου 25/06/2011 έως 25/11/2012 εξαντλημένου του χρόνου που καλύπτει τυχόν αποζημίωση ή ασθένεια ή άδεια (για τις περιπτώσεις απόλυσης λόγω αδείας)
Ναυτολόγιο έως 20 ημέρες δεν διακόπτει την ανεργία.
γ) Να είναι γραμμένοι στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ μετά την τελευταία τους απόλυση και να έχουν κάρτα ανεργίας ή θεωρημένη φωτοτυπία την οποία θα προσκομίζουν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.
Οι προϋποθέσεις (α), (β), (γ) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ
……………………………………………………….
Την έκτακτη οικονομική αυτή ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω ειδικές κατηγορίες ανέργων ναυτικών:
α) Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργαστούν από βεβαιωμένα χρόνια νοσήματα, εφόσον όμως έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία, έστω και αν δεν έχουν ναυτολογηθεί μέσα στην τελευταία τριετία (από 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 και πίσω).
Ο χαρακτηρισμός του νοσήματος σαν χρόνιο καθώς και η αδυναμία του ναυτικού να ναυτολογηθεί,
θα διαπιστώνεται με γνωμάτευση η οποία εκδίδεται από γιατρό Δημόσιου Νοσοκομείου ή Δημόσιας Υγειονομικής Μονάδας, ειδικότητας σχετικής με την νόσο.
β) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τις 25/06/2012 εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.
γ)Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ 228/98 για ένα εξάμηνο τουλάχιστον (6 μήνες) μετά την 01/01/2012 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα.
δ) Ναυτικοί που φοιτούν έστω και μέρος της φοίτησης τους στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή στη Σχολή Θαλαμηπόλων κατά την περίοδο καταβολής της έκτακτης οικονομικής αυτής ενίσχυσης, δηλαδή το χρονικό διάστημα από 5/12/2012 έως και 21/12/2012.
[3]
ε) Ναυτικοί που φοιτούν έστω και μέρος της φοίτησης τους στα ειδικά τμήματα υποψηφίων Πλοιάρχων και Μηχανικών για απόκτηση διπλώματος Γ΄ Τάξεως Εμπορικού Ναυτικού κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο.
στ) Ναυτικοί Χανσενικοί που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι
τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν δικαιούνται οικονομικής ενίσχυσης :
1.Οι σπουδαστές Α.Ε.Ν. (διότι δεν έχουν 24 μήνες θαλάσσια Υπηρεσία)
και
2 .Οι σπουδαστές ειδικών Τμημάτων Go, Ro σωστικών κ.λ.π.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
……………………………………….
Όλες οι παραπάνω κατηγορίες αφορούν απογεγραμμένους ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ με ελληνικό φυλλάδιο ή διαβατήριο, η δε υπηρεσία που προσμετράτε να έχει διανυθεί σε πλοία με Ελληνική σημαία ή σε πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ή σε πλοία μη συμβεβλημένα, με υπηρεσία όμως κανονικά εξαγορασμένη για το ΝΑΤ(καταχωρημένη στο Ν.Φ. ή να έχουν εκδοθεί γραμμάτια είσπραξης ΝΑΤ).
Οι αναφερόμενοι άνεργοι ναυτικοί:
1)Δεν πρέπει να έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφόμενη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφόμενη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.
2) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής, κατά τον χρόνο της καταβολής , πλην των περιπτώσεων του επιδόματος ασθενείας του άρθρου 19 παρ. 2 του Π.Δ 894/81 και ανεργίας του Π.Δ 228/98 και δεν προστατεύονται από το ΙΚΑ ή άλλο Δημόσιο Ασφαλιστικό φορέα.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
…………………………………………………………………………………………………………

Α. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
…………………………….
Ο υπολογισμός των προσόντων και προϋποθέσεων της παρ. 3 της Εγκυκλίου αυτής,θα γίνεται από τις εγραφές που έχουν γίνει στο Ναυτικό Φυλλάδιο του ενδιαφερομένου και από το Μηχανογραφικό σημείωμα της Υπηρεσίας Ν. Μητρώων που θα προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στην Υπηρεσία ελέγχου και καταβολής.
– Υπηρεσία που διανύθηκε σε πλοία με ξένη σημαία που έχουν σύμβαση με το Ν.Α.Τ.,
θα υπολογίζεται εφόσον έχει καταχωρηθεί στο Ναυτικό Φυλλάδιο από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων ή προσκομίζουν γι΄ αυτό, πιστοποιητικά απαραίτητα θεωρημένα, από τις κατά τόπους Λιμενικές ή Προξενικές Αρχές.
– Υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε από 25/12/2011 μέχρι 25/11/2012 σε πλοία με ξένη σημαία που έχουν σύμβαση με το ΝΑΤ, μπορεί να υπολογιστεί αν ο ναυτικός προσκομίσει βεβαίωση
της Πλοιοκτήτριας Εταιρείας.
Διευκρινίζεται ότι , εφόσον ο ναυτικός προσκομίσει βεβαίωση για υπολογισμό της υπηρεσίας του για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, αλλά στη βεβαίωση αυτή συμπεριλαμβάνεται υπηρεσία μεγαλύτερη και οπωσδήποτε συνεχής, θα υπολογίζεται ολόκληρη.
– Υπηρεσία που διανύθηκε σε πλοία με ξένη σημαία, που δεν έχουν σύμβαση με το Ν.Α.Τ, θα υπολογίζεται μόνο εφόσον έχει κανονικά εξαγοραστεί ή με αντίγραφα των γραμματίων είσπραξης
των εισφορών, που χορηγούνται από το Ν.Α.Τ , τα οποία θα γίνονται δεκτά από τα αρμόδια συνεργεία επιδότησης για τον υπολογισμό της Υπηρεσίας που αναφέρεται σ’ αυτά.
– Υπηρεσία που διανύθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν τηρούν ναυτολόγιο δεν προσμετράται
σαν χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας.
Όσον αφορά τις περιπτώσεις πλοίων στερουμένων ναυτολογίου που κατεβλήθησαν όμως εισφορές με κατάσταση στο Ν.Α.Τ ,για εργαζόμενους στα ανωτέρω πλοία, θα πρέπει να προσκομίζεται θεωρημένη φωτοτυπία της κατάστασης πληρωμής εισφορών από το Ν.Α.Τ.
– Ο χρόνος που ο ναυτικός νοσηλεύθηκε σε Κλινική ή Νοσοκομείο με δαπάνες του ΕΟΠΥΥ ή του πλοιοκτήτη, θεωρείται χρόνος ναυτικής υπηρεσίας, με σχετική βεβαίωση (μόνο για το σκοπό της παρούσας εγκυκλίου)
[4]
– Για να υπολογιστεί υπηρεσία από Διαβατήριο ,θα πρέπει απαραίτητα:
α. Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός, δηλαδή να είναι εφοδιασμένος με Ναυτικό Φυλλάδιο και
β. Να είναι σε πλοίο με Ελληνική σημαία ή σε πλοίο που να έχει σύμβαση με το ΝΑΤ.
Σε καμία άλλη περίπτωση δεν υπολογίζεται η υπηρεσία από Διαβατήριο.
Παλαιότερη φοίτηση στο ΚΕΣΕΝ μπορεί να υπολογισθεί ως υπηρεσία με σχετική βεβαίωση
 
Β. ΑΝΕΡΓΙΑ
…………………

Για να πάρει ο άνεργος ναυτικός την έκτακτη οικονομική αυτή ενίσχυση, θα πρέπει να
έχει απολυθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από 25/06/2011 έως 25/11/2012 και να έχει
καταχωρηθεί στους καταλόγους ανέργων του Γ.Ε.Ν.Ε . (κάρτα ανεργίας)
Η ανεργία του ναυτικού θα εξακριβωθεί από το Ναυτικό Φυλλάδιο ή από βεβαίωση της εταιρείας, όταν η τελευταία απόλυση έχει γίνει από πλοίο με ξένη σημαία που έχει ή δεν έχει σύμβαση με το Ν.Α.Τ.(Να αναφέρεται απαραιτήτως και η αιτία απόλυσης)
Τελευταία ημέρα απόλυσης του ναυτικού,θεωρείται σύμφωνα με το Νόμο η ημερομηνία που μέχρι αυτή ο ναυτικός δικαιούται είτε μισθού,λόγω ασθενείας ή ναυαγίου του πλοίου (άρθρ. 62,66 και 75 του Κ.Ι.Ν.Δ.), είτε αποζημίωσης λόγω απώλειας του πλοίου, εκποίησης σε Δημόσιο Πλειστηριασμό, πώλησης, αποβολής της Ελληνικής σημαίας, ανικανότητας του πλοίου για πλόες, παροπλισμού, καταγγελίας, της σύμβασης από το ναυτικό για παραβάσεις του Πλοιάρχου, ή λόγω άλλης αιτίας που συνεπάγεται το δικαίωμα του ναυτικού για αποζημίωση ή μισθό.
Πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά η αιτία της τελευταίας απόλυσης και όταν συντρέχουν οι πιο πάνω λόγοι, να προσκομίζεται βεβαίωση της Πλοιοκτήτριας Εταιρείας, που να αναφέρει το χρονικό διάστημα για το οποίο του κατεβλήθη μισθός ή αποζημίωση ή άδεια (για τις περιπτώσεις απόλυσης λόγω αδείας).
ΠΡΟΣΟΧΗ : Θα πρέπει να ελέγχεται το Ναυτικό Φυλλάδιο , για να εξακριβωθεί εάν εργάστηκε
σε πλοίο με ξένη σημαία που έχει ή δεν έχει σύμβαση με το Ν.Α.Τ. μετά την
απόλυση του από το πλοίο που είναι γραμμένη στο Ναυτικό Φυλλάδιο ή στο
διαβατήριο.(άδεια αναχώρησης κ λ.π)

Γ.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
………………………………………..

Η οικογενειακή κατάσταση του ανέργου ναυτικού (έγγαμος, άγαμος), αποδεικνύεται από το Βιβλιάριο Ασθενείας του Ο.Ν. (της συζύγου ή των παιδιών), το οποίο ο ναυτικός πρέπει να προσκομίζει κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει Βιβλιάριο Ο.Ν, θα αποδεικνύεται από άλλα στοιχεία ή δικαιολογητικά, που ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίζει ( ληξιαρχική πράξη γάμου πρόσφατα θεωρημένη ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ).
Απαραιτήτως να προκύπτει η σημερινή οικογενειακή κατάσταση.
[5]

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
………………………………………………………………………………………

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης :
i. Το Ναυτικό Φυλλάδιο (Ν.Φ)
ii. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ν.Φ και της σελίδας με την τελευταία απόλυση.
iii. Φωτοτυπίες των σελίδων του Ν.Φ που εμφανίζουν τη θαλάσσια υπηρεσία του ναυτικού η οποία προσμετράται για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης αυτής εφόσον δεν είναι καταχωρημένη στη μηχανογραφική μερίδα της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων.
iv. Το Βιβλιάριο Ασθενείας Ο.Ν. (της συζύγου ή των παιδιών ) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σημερινή οικογενειακή κατάσταση.
v. Κάρτας ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε ή φωτοτυπία (δεν χρειάζεται για τους σπουδαστές των σχολών)
vi. Το Διαβατήριο(εφόσον χρησιμοποιήθηκε )
vii. Φωτοτυπία από το Ναυτικό Φυλλάδιο της σελίδας που έχουν καταχωρηθεί οι πληρωμές της τακτικής ανεργίας. (Αφορά τους επιδοτούμενους λόγω τακτικής ανεργίας επί 6 μήνες και άνω μετά την 01/01/2012).
viii. Βεβαίωση του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν ή της Σχολής Θαλαμηπόλων ή των ειδικών τμημάτων υποψηφίων
Πλοιάρχων και Μηχανικών Γ τάξεως που να αναφέρει το χρονικό διάστημα από 5/12/2012
έως 21/12/2012 που είναι σπουδαστές.
ix. Βεβαίωση Ναυτικής Εταιρείας ή αντιπροσώπου του πλοιοκτήτη ή ναυτικού γραφείου ή
πληρεξούσιου δικηγόρου.

Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ :

– Όταν στο Ναυτικό Φυλλάδιο δεν αναφέρεται η αιτία της τελευταίας απόλυσης
(από πλοίο με ξένη σημαία που είχε ή δεν είχε σύμβαση με το Ν.Α.Τ).
– Όταν η τελευταία απόλυση είναι λόγω ασθενείας
(να αναφέρει έως πότε έτυχε προστασίας εκ μέρους του Πλοιοκτήτη ).
– Όταν η τελευταία απόλυση είναι για κάποια αιτία που δικαιολογεί αποζημίωση
(να αναφέρει το χρόνο αποζημίωσης που καλύπτει η καταβληθείσα αποζημίωση).
– Όταν η τελευταία απόλυση είναι λόγω αδείας
(να αναφέρει αν κατεβλήθη ή θα καταβληθεί αμοιβή για την άδεια
και σε τι χρονικό διάστημα αντιστοιχεί )
Όλες οι φωτοτυπίες επικυρώνονται από τον Οίκο Ναύτου χωρίς χαρτόσημα.
[6]

Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ –
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
……………………………………………………………………………………………………………

Για τη συμπλήρωση των σχετικών ενδείξεων στο φύλλο ελέγχου προσόντων και της απόδειξης παραλαβής των χρημάτων χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την αναγραφή :
i. Των στοιχείων ταυτότητος του ναυτικού
ii. Του αριθμού ΜΕΘ και ΜΟΝ εάν υπάρχει
iii. Της ημερομηνίας και του τόπου της τελευταίας απόλυσης
iv. Της αιτίας της τελευταίας απόλυσης
v. Της ειδικότητας
Ιδιαίτερη επίσης προσοχή απαιτείται για την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής χρημάτων.
Η απόδειξη πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα από τον δικαιούχο, κατά την καταβολή του ποσού.
Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει γράμματα, η απόδειξη θα υπογράφεται από δύο μάρτυρες που παρευρίσκονται κατά την πληρωμή των χρημάτων και τα στοιχεία ταυτότητος των μαρτύρων θα αναγράφονται στην απόδειξη.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να γίνει προέλεγχος και τελικός έλεγχος των δικαιολογητικών από δύο (2) διαφορετικά πρόσωπα (υπηρεσιακούς παράγοντες)
Στο Ναυτικό Φυλλάδιο, του ενδιαφερόμενου και σε εμφανές σημείο της σελίδας που έχει καταχωρηθεί η τελευταία απόλυση , πρέπει να γίνεται η παρακάτω εγγραφή:
– Η ημερομηνία και το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις γιορτές ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012 σε όσους ναυτικούς κατεβλήθη.
Η πιο πάνω εγγραφή θα αναγράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας, που κάτω από την υπογραφή του, θα γράφει το ονοματεπώνυμο ιδιόχειρα ή με την σφραγίδα του.
Καμία εγγραφή δεν θα γίνει για τους Χανσενικούς ναυτικούς που δικαιούνται αυτή την οικονομική ενίσχυση διότι τα Ναυτικά Φυλλάδια είναι κατατεθειμένα.

Ζ.ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
…………………………………………………………………………………………….

– Μόνο στους ίδιους τους δικαιούχους.
Στην περίπτωση που ο άνεργος δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος λόγω σοβαρού κωλύματος
(έκτακτη ασθένεια), το βοήθημα θα καταβάλλεται σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο.
Με τα παρακάτω Παραρτήματα της Εγκυκλίου αυτής, ρυθμίζονται ξεχωριστά ειδικά θέματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Πίνακας άρθρων 62,66,68,69,72,74,75,76,77 του Κ.Ι.Ν.Δ μαζί με ερμηνευτικές
σημειώσεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Ενέργειες των Αρχών Επιδότησης Επαρχίας.
Μέσω της Εθνικής Τράπεζας θα εμβασθούν στις Επιδοτούσες Λιμενικές Αρχές τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά για την χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012.
Στην περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν, πρέπει έγκαιρα να ζητούνται (με FAX) συμπληρωματικά ποσά από το Τμήμα Λογιστηρίου Ο.Ν.
[7]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γραφείο Προέδρου και Αντιπρόεδρου Ο.Ν με όλα τα συνημμένα
2. Όλες οι Δ/νσεις του Ο.Ν σε δύο (2) αντίτυπα για να λάβουν γνώση όλοι οι
υπάλληλοι με συνημμένα το Παράρτημα Α και το Βοηθητικό Σημείωμα.
3. Όλες οι Λιμενικές Αρχές (με όλα τα συνημμένα)
4 . ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ/ΔΥΑΣΟ
5 . Γ.Ε.Ν.Ε
6. Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία(Π.Ν.Ο)
7. Όλες οι Ναυτεργατικές Οργανώσεις Πειραιά
8. Εστία Ναυτικών
9. Κ.Ε.Σ.Ε.Ν
10. Σχολή Θαλαμηπόλων
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΙΠΛΑ
ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α
ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ
[8]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ&ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α΄

Άρθρα του Κ.Ι.Ν.Δ. αναφερόμενα εις την λύση σύμβασης Ναυτολόγησης Ναυτικών και εις τας συνεπείας ταύτης
καταβαλλομένας αποζημιώσεις.
1. ΆΡΘΡΟ 62: Ο ναυτικός ναυαγήσαντος του πλοίου, δικαιούται σε μισθό δι΄όσες ημέρες ειργάσθη συντρέχων
προς διάσωση αυτού, των επιβαινόντων ή του φορτίου, επιπροσθέτως δε και στο μισθό έως δύο μηνών, εφόσον
δεν εξεμίσθωσε τας υπηρεσίας του αλλαχού.
2.ΆΡΘΡΟ 66: Ο ναυτικός ασθενήσας δικαιούται σε μισθό και νοσηλεύεται δαπάναις του πλοίου, εάν δε η
σύμβαση ναυτολογήσεως λυθεί, στα νοσήλεια και σε μισθό εφόσον διαρκεί η ασθένεια, ουχί όμως πέραν των
τεσσάρων μηνών. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και επί ατυχημάτων εκ βιαίου συμβάντος.
3.ΆΡΘΡΟ 68: Πάσα σύμβαση ναυτολογήσεως, λύεται και εκ των κάτωθι λόγων:
α)Της απώλειας του λόγου
β) Της αποβολής της Ελληνικής Σημαίας
γ) Της εκποίησης σε δημόσιο πλειστηριασμό
4. ΆΡΘΡΟ 69:Ο Πλοίαρχος δικαιούται σε υπαναχώρηση:
α) Λόγω ανικανότητας του πλοίου προς πλουν
β) Λόγω παρανόμου απουσίας του ναυτικού
5. ΆΡΘΡΟ 72: Η σύμβαση ναυτολογήσεως δύναται κατά πάντα χρόνο να λυθεί για καταγγελίας υπό του
Πλοιάρχου, μη υποχρεουμένου, όπως τηρήσει προθεσμία καταγγελίας.
6. ΆΡΘΡΟ 74: Σύμβαση ναυτολογήσεως ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δύναται να καταγγελθεί υπό του
ναυτικού κατά πάντα χρόνο, εάν ο Πλοίαρχος υποπέσει σε βαρεία παράβαση των έναντι του ναυτικού
καθηκόντων.
7. ΆΡΘΡΟ 75: Λυθείσης της συμβάσεως εκ των άρθρων 68, λόγω ανικανότητας του πλοίου κατά το άρθρο
69, οφείλεται στον ναυτικό αποζημίωση. Αποζημίωση οφείλεται ωσαύτως, εις την περίπτωση του άρθρου 74.
Λυθείσης της σύμβασης ναυτολογήσεως λόγω ναυαγίου ή απωλείας του πλοίου, ο ναυτικός δικαιούται κατ’
επιλογήν του, τον μέχρι δύο μηνών μισθό του άρθρου 62 ή την αποζημίωση του άρθρου 62 ή την αποζημίωση
του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, κατά το άρθρο 72, ο ναυτικός δικαιούται σε
αποζημίωση εκτός αν η καταγγελία, δικαιολογείται εκ παραπτώματος αυτού.
8. ΆΡΘΡΟ 76: Η κατά τας διατάξεις του προηγουμένου άρθρου αποζημίωση, συνιστάται σε ποσό ίσο προς τον
μισθό δέκα πέντε ημερών.
Εάν η λύση της σύμβασης ναυτολογήσεως, εγένετο εν τη αλλοδαπή, η αποζημίωση διπλασιάζεται μεν,
προκειμένου περί Λιμένων της Μεσογείου, του Ευξύνου Πόντου, της Ερυθράς Θάλασσας ή της Ευρώπης,
τριπλασιάζεται δε, προκειμένου περί οιουδήποτε άλλου Λιμένος.
9. ΆΡΘΡΟ 77: Η κατά τας διατάξεις του προηγουμένου άρθρου αποζημίωση, μειούται εις το ήμισυ αλλ’ ουχί σε
ποσό κατώτερο του αντιστοιχούντος σε μισθό δέκα πέντε ημερών, όταν η λύση της συμβάσεως επέρχεται λόγω
κατασχέσεως εξ εκποιήσεως του πλοίου σε δημόσιο πλειστηριασμό, ανικανότητας προς πλουν ή παροπλισμού
αυτούς τουλάχιστον επί δεκαπενθημέρου.
[9]

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΣΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Από την Κεντρική Υπηρεσία Ο.Ν μέσω της Εθνικής Τράπεζας θα
αποσταλούν στις Επιδοτούσες Λιμενικές Αρχές της Επαρχίας τα απαιτούμενα
χρηματικά ποσά για την χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω εορτών
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012.
Στην περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν θα πρέπει έγκαιρα να ζητούνται
(με FAX) συμπληρωματικά ποσά από το Τμήμα Λογιστηρίου Οίκου Ναύτου.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΣΩΝ ΑΡΧΩΝ
1. Να επιστρέψουν το τυχόν υπόλοιπο χρημάτων ,μέσω της Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδος, σε πίστωση του λογαριασμού ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
αριθμ. 54518170 κατάστημα 190 και να μας το γνωρίσουν, στέλνοντας
πρόσθετα μαζί με τα δικαιολογητικά των ανέργων ναυτικών που
επιδοτήθηκαν και αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης του υπολοίπου
στην Ε.Τ.Ε.
2. Να στείλουν στο Τμήμα Επιδότησης Ο.Ν έως 31-01-2013 τα σχετικά με την
χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δικαιολογητικά :
α. Απολογισμό δαπάνης( σε 1 αντίγραφο), ακόμη και στην περίπτωση που δεν
πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή(μηδενικός απολογισμός)
β. Ονομαστικό πίνακα (σε 1 αντίγραφο ), διαχωρίζοντας τους έγγαμους από
τους άγαμους με τα εξής στοιχεία:
– Ονοματεπώνυμο
– Όνομα πατέρα
– Ειδικότητα
– AMKA,ΜΕΘ, ΜΟΝ,
– Οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος ή άγαμος)
– Το ποσό που χορηγήθηκε
γ. Τα δελτία Ελέγχου Προσόντων – Απόδειξη Πληρωμής, (με συνημμένα) τα
δικαιολογητικά) αριθμημένα με τον αντίστοιχο αριθμό που έχουν
καταχωρηθεί στον πιο πάνω πίνακα, συμπληρωμένα με όλες τις ενδείξεις
υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας που
πραγματοποίησε την επιδότηση .
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορεί να είναι Προέλεγχος κ΄ Τελικός Έλεγχος το ίδιο άτομο.
Οι οδηγίες της συνημμένης Εγκυκλίου να τηρηθούν αυστηρά.
Προσοχή στα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά και στη
συμπλήρωση του ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.
(ιδιαίτερη προσοχή στους υπογράφοντες υπευθύνους) .
Αλλοιώσεις , παραβλέψεις, ελλείψεις δικαιολογητικών , θα καταστήσουν
την καταβολή των χρημάτων άκυρη και τα ποσά θα χρεωθούν στους
υπογράφοντες:
Στην περίπτωση που ο ναυτικός δεν έχει μηχανογραφικό δελτίο για την
μέτρηση της Ναυτικής του Υπηρεσίας, το ΜΟΝΟ που μπορεί να το
αντικαταστήσει είναι φωτοτυπίες από το Ν.Φ που θα αποδεικνύουν την
απαιτούμενη υπηρεσία (ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ).
[10]

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α) Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών των
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012 είναι οι άνεργοι ναυτικοί που εμπίπτουν σε μία από
τις παρακάτω κατηγορίες:
…………………………………………………………………………….
1. Έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία εκ της οποίας
δώδεκα (12) μήνες εντός της τριετίας από 25-12-2009 έως 25-11-2012
2. Έχουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία εντός της
πενταετίας από 25/12/2007 έως 25/11/2012.
Οι παραπάνω ναυτικοί πρέπει να έχουν τελευταία απόλυση εντός της
περιόδου 25/6/2011 έως 25/11/2012.
(εξαντλημένου του χρόνου που καλύπτει τυχόν αποζημίωση ή ασθένεια ή άδεια) .
Η άδεια προσμετράται μόνο στις περιπτώσεις που είναι αμειβόμενη και
υπάρχει σχετική απόλυση (βεβαίωση).
3. Έχουν επιδοτηθεί για τακτική ανεργία μετά την 1/1/2012 τουλάχιστον για έξη
(6) μήνες και δεν έχουν ναυτολογηθεί έκτοτε περισσότερο από ένα (1) μήνα.
4. Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24 ) μήνες και
απόλυση από τις τάξεις του στρατού μετά την 25/6/2012 (απολυτήριο στρατού).
5. Είναι σπουδαστές στο ΚΕΣΕΝ ή στα ειδικά τμήματα Υποψηφίων Πλοιάρχων
Κυβερνητών ή Μηχανικών Γ΄ Τάξεως ή στη Σχολή Θαλαμηπόλων από 5/12/2012
έως 21/12/2012.
Β) ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
…………………………………………………………………
1. Ναυτικό Φυλλάδιο (Ν.Φ)
2. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας του ΓΕΝΕ
3. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ν. Φ.
4. Φωτοτυπίες των σελίδων του Ν.Φ με ναυτολογήσεις πρόσφατες που δεν
εμφανίζονται στο μηχανογραφικό δελτίο
5.Φωτοτυπία της σελίδας του Ν.Φ που έχουν καταχωρηθεί οι πληρωμές της Τακτικής
Ανεργίας (μόνο για τους επιδοτούμενους για 6 μήνες τουλάχιστον)
6. Βεβαίωση σπουδών (μόνο για τους σπουδαστές)
7. Βιβλιάριο Ασθενείας Οίκου Ναύτου (της συζύγου ή των παιδιών) ή κάποιο άλλο
στοιχείο για απόδειξη της σημερινής οικογενειακής κατάστασης.
8. Βεβαίωση ναυτικής εταιρείας όταν στο Ν.Φ δεν αναφέρεται η αιτία της τελευταίας
απόλυσης , από πλοίο με ξένη σημαία που είχε ή δεν είχε σύμβαση με το ΝΑΤ ή όταν
υπάρχει αποζημίωση για οποιαδήποτε αιτία

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΩΡΟΥ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012

Διαβάστε ακόμα

Αναρτήθηκαν από το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου οδηγίες για πλοία που πλέουν στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Σομαλίας και του Ινδικού ωκεανού. Επίσης η ανάρτηση περιέχει ένα πίνακα με χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας

πατήστε και δείτε την ανάρτηση:

Διαβάστε ακόμα