Πρόστιμα 8,2 εκ.€ έχουν επιβληθεί στην διαχειρίστρια εταιρεία του Sea Diamond

Πρόστιμα συνολικού ύψους 8,2 εκατομμυρίων ευρώ έχουν επιβληθεί στην διαχειρίστρια εταιρεία του Sea Diamond ενώ βάσει του νόμου υπεύθυνο για να κινηθούν οι διαδικασίες ανέλκυσης του ναυαγίου είναι το Λιμενικό Ταμείο Θήρας.

Αυτά αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε απάντηση, που έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Κωστής Μουσουρούλης σε αναφορά, που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Νικόλαος Συρμαλένιος, με θέμα «Ανέλκυση και απομάκρυνση του ναυαγίου του Sea Diamond από τη θάλασσα της Θήρας».

Στην μακροσκελέστατη απάντηση του υπουργού αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

• Έτσι, το σύνολο των επιβληθέντων και βεβαιωθέντων διοικητικών προστίμων και καταλογισμού δαπανών του Δημοσίου κατά των υπευθύνων ανέρχεται στα 8.208.794,44€.

Την 27-5-2009 ξεκίνησαν οι εργασίες απάντλησης πετρελαιοειδών από χώρους του ναυαγίου υπό την άμεση εποπτεία και φυσική παρουσία εκπροσώπων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και του Ε.Μ.Π. ως Τεχνικού Συμβούλου του τελευταίου και υπό την επίβλεψη του Λιμεναρχείου Θήρας και ολοκληρώθηκαν την 14-6-2009. Κατά τις εργασίες απαντλήθηκαν εννιακόσια είκοσι εννέα (929) κυβικά μέτρα περίπου μείγμα θαλασσινού νερού με πετρελαιοειδή.

Για τα προληπτικά μέτρα, που λαμβάνονται στην περιοχή:

• Στην περιοχή του ναυαγίου διατηρείται ποντισμένο μόνιμο στατικό πλωτό φράγμα, ενώ γίνεται συνεχής έλεγχος της περιοχής από ιδιωτική εταιρεία απορρύπανσης για αντιμετώπιση τυχόν διαρροών από τους χώρους του ναυαγίου, υπό την εποπτεία της οικείας Λιμενικής Αρχής. Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα περισυλλέγονται από την ανωτέρω ιδιωτική εταιρεία απορρύπανσης, ποσότητες πετρελαιοειδών μιγμάτων που συνεχίζουν να διαφεύγουν, με καταφανώς μειωμένο ρυθμό, από τους χώρους του ναυαγίου και εγκλωβίζονται εντός του μόνιμου στατικού πλωτού φράγματος. Σύμφωνα με τακτικές αναφορές του Λ/Χ Θήρας, η περισυλλογή των αναδυόμενων στην επιφάνεια της θάλασσας πετρελαιοειδών μιγμάτων και λοιπών ρυπογόνων ουσιών από χώρους του ναυαγίου εντός των πλωτών φραγμάτων, πραγματοποιείται με τη χρήση απορροφητικών υλικών από την ιδιωτική εταιρεία με ικανοποιητικά αποτελέσματα, ενώ η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου επιθεωρείται καθημερινά από την ανωτέρω εταιρεία με χρήση ταχύπλοης λέμβου.

• Σύμφωνα με σχετική αναφορά του Λιμεναρχείου Θήρας στην περιοχή του ναυαγίου του Κ/Ζ ‘’SEA DIAMOND’’ υπάρχει πλωτό φράγμα διαμέτρου εκατόν τριάντα (130) μέτρων και συνολικού μήκους περί τα πεντακόσια είκοσι (520) μέτρα. Την ευθύνη της απορρύπανσης την έχει συνεργείο της ΕΡΕ Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε. που αποτελείται κατά την παρούσα φάση από δύο (02) άτομα.

Για τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ΕΛΚΕΘΕ:

Από την ημέρα του ναυαγίου και μέχρι σήμερα γίνεται από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.) συνεχής και συστηματική παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων-μεσοπρόθεσμων συνεπειών στην προσβληθείσα θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται το ναυάγιο. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3.5.13 και 3.15.1 του «Εθνικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες» (π.δ. 11/2002, Α΄06), το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. είναι ο αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα των προσβεβλημένων από ρύπανση περιοχών, ενώ αποφαίνεται για την ποιότητα αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

Τα τελευταία αποτελέσματα των μετρήσεων, που πραγματοποιήθηκαν από το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. αφορούν την περίοδο Νοεμβρίου 2011 – Μαΐου 2012. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της σχετικής Τελικής Έκθεσης του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.:

«Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις μετρήσεις που καλύπτουν τη χρονική περίοδο των πέντε ετών από το ατύχημα είναι ότι οι επιπτώσεις από το ναυάγιο στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής είναι σε γενικές γραμμές αμελητέες. Παρόλο που το βυθισμένο κρουαζιερόπλοιο περιέχει ρυπογόνα φορτία, τα οποία έστω και με αργούς ρυθμούς απελευθερώνονται στο θαλάσσιο περιβάλλον, τα αποτελέσματα των μετρήσεων δείχνουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεαστεί η ποιότητά του. Οι συγκεντρώσεις όλων των ρυπογόνων στοιχείων στο θαλασσινό νερό και στα ιζήματα παραμένουν μικρές και φυσιολογικές, ενώ και οι βιοκοινωνίες των θαλάσσιων οργανισμών παραμένουν υγιέστατες.

Η συνεχιζόμενη μικρή διαφυγή πετρελαιοειδών φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται σωστά και δεν επηρεάζει τη θαλάσσια περιοχή εκτός των ορίων του φράγματος που είναι τοποθετημένο στο σημείο του ναυαγίου. Παρόλα αυτά, από τη μελέτη της βιοσσυσώρευσης σε θαλάσσιους οργανισμούς (μύδια) προκύπτουν κάποιες ενδείξεις επιβάρυνσης στην ευρύτερη περιοχή της καλντέρας κυρίως σε κάποια βαρέα μέταλλα (Fe, Mn, Zn). Από τις μέχρι τώρα μετρήσεις η επιβάρυνση αυτή μάλλον οφείλεται σε γεωχημικά αίτια, χωρίς όμως να μπορεί να αποκλειστεί και κάποια συσχέτιση με το ναυάγιο ή με κάποια άλλη ανθρωπογενή πηγή.

Για την ανέλκυση του ναυαγίου:

Όσον αφορά στην ανέλκυση, απομάκρυνση ή με οποιονδήποτε τρόπο εξουδετέρωση του ναυαγίου του κρουαζιερόπλοιου «SEA DIAMOND», τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του ν. 2881/2001 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων. Σύμφωνα με αυτές, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκεται βυθισμένο το “SEA DIAMOND”, είναι αρμόδιο για την εφαρμογή τους, αναφορικά με την ανέλκυση και απομάκρυνσή.

Επισημαίνουμε ότι το βυθισμένο πλοίο, λόγω του τεράστιου συνολικού βάρους του (μόνο ο σιδηρούς σκελετός υπερβαίνει τους 22.500 τόνους), για να ανελκυσθεί πρέπει να εξευρεθούν δυνάμεις επί της επιφάνειας τέτοιες που να υπερβαίνουν κατά πολύ το βάρος του και εκτός αυτού να είναι δυνατή η διακίνησή τους στον συγκεκριμένο θαλάσσιο τόπο. Το βάθος λοιπόν του ναυαγίου, η διαγωγή του ως προς τον πυθμένα με κλίση κατά το διάμηκες και κατά το εγκάρσιο, καθώς και η θέση του στο χείλος μίας αβύσσου με μέγιστο βάθος 300μ., αποτελούν σημαντικά προβλήματα. Η πρόσβαση στο ναυάγιο γίνεται μόνο με βαθυδύτες και ειδικό εξοπλισμό. Σημειωτέον ότι έχει υπάρξει ήδη ένα θύμα σε αυτήν την προσπάθεια.

pireas2day.gr

Διαβάστε ακόμα