ΑΝΕΚ LINES: Στα 11 εκατ. ευρώ οι ζημιές στο εννεάμηνο

anek_lines_

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):

Το εννεάμηνο του 2014 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου παρουσίασαν μικρές διακυμάνσεις σε σχέση με το εννεάμηνο του 2013 και διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο του 2014 διαμορφώθηκε σε ευρώ 137,5 εκατ. έναντι ευρώ 144,5 εκατ. με 5% λιγότερα πραγματοποιηθέντα δρομολόγια σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 120,6 εκατ. έναντι ευρώ 124,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2013.

Μικτά Αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για το εννεάμηνο του 2014 ανήλθαν σε ευρώ 24,1 εκατ. έναντι ευρώ 24,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2013, ενώ τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε ευρώ 19,5 εκατ. έναντι ευρώ 19,0 εκατ. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου μειώθηκε σε ευρώ 113,4 εκατ. από ευρώ 120,5 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ σε επίπεδο Εταιρείας μειώθηκε σε ευρώ 101,1 εκατ. από ευρώ 106,0 εκατ.

EBITDA

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε ευρώ 9,9 εκατ. έναντι ευρώ 10,4 εκατ., ενώ για τη Μητρική ανήλθαν σε ευρώ 8,9 εκατ. έναντι ευρώ 8,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2013.

Καθαρά αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το εννεάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ 11,0 εκατ. έναντι ευρώ 10,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2013, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ 10,0 εκατ. έναντι ευρώ
12,2 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Σημειώνεται ότι την 1η Αυγούστου 2014 ολοκληρώθηκε η πώληση των πλοίων «ΣΟΦΟΚΛΗΣ Β.» και «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ» έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ 21 εκατ. με το οποίο μειώθηκε ισόποσα ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρείας, ενώ εκτιμάται ότι στο επόμενο διάστημα είναι εφικτό να επιτευχθεί τελική συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες σχετικά με την αναδιάρθρωση των μακροπρόθεσμων δανείων. Επίσης, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης συνεργασιών και στρατηγικών συνεργειών, το Σεπτέμβριο του 2014 αποφασίστηκε η διεύρυνση της κοινοπραξίας «ΑΝΕΚ-SUPERFAST» για την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από πλοία των δύο εταιρειών στις διεθνείς γραμμές της Αδριατικής και στις ακτοπλοϊκές γραμμές της Κρήτης από την 1η Νοεμβρίου 2014.

Τα παραπάνω γεγονότα, σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου. Στρατηγικοί στόχοι της Διοίκησης του Ομίλου παραμένουν η ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας και η βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων.

Διαβάστε ακόμα