Απόφαση αναστολής ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Φωτο: http://www.kounoupi.gr

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ελευσίνας Αντιπλοίαρχος Λ.Σ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α)Τον Ν.2881/01 (Α’16).

β)Την υπ’ αριθ. 2123/34/2001 Υπουργική Απόφαση του ΥΕΝ (Β’ 1439) «Διαδικασία και οι όροι … και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια του διαγωνισμού, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2, του Ν. 2881/2001 (Α’ 16)» όπως ισχύει.

γ)Την Αριθμ. 01/2019 Διακήρυξη Κ.Λ.Ε.(Α.Δ.Α.6ΛΖ64653ΠΩ-ΔΤΥ).

δ)Την Αρ. 50.288/ 16-10-2019 Έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Αθηνών Μελπομένης Αθανασίου Μπαρλαμά που διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα -κατακύρωση αντί ποσού 380.000,00 ΕΥΡΩ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την αναστολή μέχρι νεωτέρας ανωτέρω (γ) διακήρυξης της Υπηρεσίας μας, διότι σύμφωνα με την (δ) όμοια το Ε/Γ- Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ν.ΜΥΤ.35 κατακυρώθηκε στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.».