Απογραφή Ναυτικών στις 20 Σεπτεμβρίου 2018

ΣΧΕΤ: Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αριθ. 6164/Γ4-606/19-07-2018 (ΦΕΚ 3218 Β΄/06-08-2018) «Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση διενέργειας της απογραφής πλοίων και πληρωμάτων (ναυτεργατικού δυναμικού) και έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων για το έτος 2018».

1. Με την ανωτέρω σχετική προκηρύχθηκε η διενέργεια της απογραφής ναυτεργατικού δυναμικού και συγκεκριμένα των ναυτικών ανεξαρτήτως εθνικότητας που υπηρετούν στα χωρητικότητας 100 κ.ο.χ. και άνω πλοία με Ελληνική σημαία και Ελληνόκτητα με ξένη σημαία που είναι ασφαλιστικώς συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ.

2. Η εν λόγω απογραφή του έτους 2018 αποφασίστηκε να διενεργηθεί με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την 20ή Σεπτεμβρίου. Για τη συγκέντρωση των στοιχείων της απογραφής θα χρησιμοποιηθεί το διατιθέμενο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ» (αναφερόμενο ως ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στη συνέχεια του παρόντος), το οποίο θα συμπληρωθεί κατά περίπτωση από τους πλοιάρχους των πλοίων, τις Λιμενικές και τις παράλιες Προξενικές Αρχές.

3. Υπόχρεοι για τη συμπλήρωση των πιο πάνω ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ είναι:

(ι) Ο πλοίαρχος του πλοίου για τα πλοία που θα βρίσκονται κατά την ημερομηνία της απογραφής (20-09-2018) σε ενέργεια.

(ιι) Ο υπεύθυνος απογραφής που θα ορισθεί από την Λιμενική ή Προξενική Αρχή, για τ’ αργούντα και παροπλισμένα πλοία στην περιοχή της, κατά την ημέρα της απογραφής.
Επειδή για κάθε πλοίο της κατηγορίας αυτής (αργούντα – παροπλισμένα) που βρίσκονται στο εξωτερικό, οι Προξενικές Αρχές δεν γνωρίζουν στις περισσότερες περιπτώσεις όλα τα στοιχεία που χρειάζονται, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη των ενώσεών σας για την συμπλήρωση και την αποστολή των σχετικών ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ που αφορούν στα πλοία αυτά.

4. Η συμπλήρωση του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ το οποίο είναι διαθέσιμο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και παρέχεται η δυνατότητα υποβολής του σε μία από τις δύο μορφές θα γίνει σύμφωνα με τις ΟΔΗΓΙΕΣ που περιέχονται στις σελίδες του.
Θεωρούμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι, τα στοιχεία πλοίου και πληρώματος που θα καταχωρηθούν στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ πρέπει ν’ αναφέρονται στην ημερομηνία της απογραφής, δηλαδή στην 20ή Σεπτεμβρίου 2018 και η απογραφή πρέπει να διενεργηθεί την ημερομηνία αυτή. Εάν εξαιτίας ειδικών λόγων (π.χ. καθυστερημένη παραλαβή των ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ), η συμπλήρωση του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ γίνει αργότερα, τα στοιχεία αυτά θ’ αναφέρονται πάλι στην ημερομηνία της απογραφής (20-9-2018).
Τα στοιχεία του πληρώματος συμπληρώνονται με βάση τις εγγραφές στο Ναυτολόγιο ή από έτερα έγγραφα του πλοίου. Αν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, ο πλοίαρχος θα συμπληρώσει το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ έστω και με ελλείψεις και θα κάνει σχετική παρατήρηση σε ιδιαίτερο φύλλο στο οποίο θα δικαιολογεί τις ελλείψεις.
Στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ θα αναφέρονται όλοι οι ναυτικοί που υπηρετούν στο πλοίο, ανεξαρτήτως από την κανονική ή μη ναυτολόγησή τους. Εδώ τονίζουμε ιδιαίτερα, ότι τα στοιχεία που θ’ αναγραφούν στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ χαρακτηρίζονται εμπιστευτικά και γι’ αυτό απαγορεύεται απόλυτα να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέραν της ομαδοποιήσεώς τους σε Στατιστικούς Πίνακες.

5. Κατά τη διενέργεια της Απογραφής οι διενεργούντες αυτήν, για απόδειξη σύνταξης του σχετικού ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, θα σημειώνουν στη σελίδα των «παρατηρήσεων» του ναυτικού φυλλαδίου ή στο διαβατήριο του ναυτικού την ένδειξη «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 2018», την οποία θα μονογράφουν και σφραγίζουν.

6. Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια και οδηγίες συμπλήρωσης, αποθήκευσης και αποστολής αυτών θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, κάτω από την κατηγορία ”Προϊόντα και Υπηρεσίες”, υποκατηγορία ”Συλλογή στοιχείων” (σύνδεσμος: http://www.statistics.gr/el/data-collection).

7. Ο πλοίαρχος του πλοίου τόσο για τη συμπλήρωση του έντυπου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ και την παράδοσή του σε Λιμενική Αρχή ή την ταχυδρόμησή του (επί αποδείξει), όσο και για την ηλεκτρονική υποβολή θα καταχωρεί σχετικές εγγραφές στο ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου και θα το προσκομίζει σε Λιμενική ή Προξενική Αρχή για θεώρηση στο πρώτο λιμάνι κατάπλου του πλοίου.
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή, αυτόματο μήνυμα υποβολής του ερωτηματολογίου θα αποστέλλεται άμεσα από το σύστημα της ΕΛΣΤΑΤ. Στη συνέχεια θα γίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ έλεγχος της ορθής και πλήρους συμπλήρωσης του υποβληθέντος ηλεκτρονικά ερωτηματολογίου και θα αποστέλλεται εντός 24 ωρών βεβαίωση δελτίου απογραφής του συγκεκριμένου πλοίου. Στην περίπτωση υποβολής του δελτίου του πλοίου μη εργάσιμη μέρα, η βεβαίωση θα αποστέλλεται εντός 48 ωρών.
Στην περίπτωση αυτή, η ηλεκτρονική επιβεβαίωση που θα έχει αποσταλεί από την ΕΛΣΤΑΤ, εκτυπωμένη, θα πρέπει να τεθεί υπόψη της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής του πρώτου λιμένα κατάπλου του πλοίου, από την οποία και θα ζητηθεί η θεώρηση της σχετικής ημερολογιακής εγγραφής. Στην περίπτωση που δεν έχει εν τω μεταξύ λάβει το πλοίο την επιβεβαίωση, θα πρέπει να παρουσιάσει το «αυτόματο μήνυμα υποβολής του δελτίου» που θα αποστέλλεται από την ΕΛΣΤΑΤ κατά την υποβολή του, καθώς και εκτύπωση του συμπληρωμένου ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου που υπεβλήθη. Με βάση αυτά τα αποδεικτικά, θα παρέχεται η θεώρηση της σχετικής ημερολογιακής εγγραφής.

8. Η υποβολή των ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ και στις δύο μορφές (έντυπη/ηλεκτρονική) θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι καταχωρημένες σε αυτό. Επισημαίνεται ότι το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο θα αποσταλεί στη διεύθυνση [email protected] μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πλοίου ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται, της εταιρείας του πλοίου.

9. Οι πλοίαρχοι των πλοίων θα εφοδιασθούν με έντυπα από την πλοιοκτήτρια εταιρεία που με φροντίδα των Εφοπλιστικών Ενώσεων είναι σκόπιμο να ενημερωθούν και επικουρικά:
(ι) από την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. ή
(ιι) από τους αντιπροσώπους της ΠΝΟ ή
(ιιι) από τις Λιμενικές ή τις παράλιες Προξενικές Αρχές,
εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβουν έγκαιρα τα ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ από την αρμόδια για τον εφοδιασμό τους εταιρεία. Προς τούτο ικανός αριθμός ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ θα σας αποσταλεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή/ Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών/ Διεύθυνση Στατιστικών Τομέα Εμπορίου & Υπηρεσιών / Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, από το οποίο μπορείτε να ζητάτε διευκρινήσεις (στο τηλ. 213 135 3590 και FAX 213 135 2398).

Θεωρούμε ότι αναγνωρίζετε την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της συγκέντρωσης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, καθώς και τη σπουδαιότητα των σκοπών της απογραφής πλοίου και πληρώματος.

Σας ευχαριστούμε θερμά και εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον που είμαστε βέβαιοι ότι θα επιδείξετε προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της απογραφής.

Διαβάστε ακόμα