Περιορισμένες ζημιές για την ”Attica Group” στο α΄ τρίμηνο

Περιορισμένες ζημιές και αυξημένες πωλήσεις εμφάνισε η Attica Group κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Αναλυτικά, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα 41,04 εκατ. ευρώ (39,96 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2012) και οι Ενοποιημένες Ζημίες προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα 7,94 εκατ. ευρώ (Ζημίες 11,96 εκατ. ευρώ). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group παρουσιάζουν μειωμένες Ζημίες μετά από Φόρους 19,32 εκατ. ευρώ (Ζημίες 21,79 εκατ. ευρώ).

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, στη βελτίωση των αποτελεσμάτων συνέβαλαν η ανακοπή του ρυθμού πτώσης της κίνησης, η συνεχιζόμενη περικοπή των λειτουργικών εξόδων καθώς και η μείωση της τιμής των καυσίμων κατά περίπου 8%.

Τα οικονομικά στοιχεία του α΄ τριμήνου 2013 ως και αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2012 απεικονίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και παρουσιάζουν την 31η Μαρτίου, 2013 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 330,72 εκατ. ευρώ (350,37 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου, 2012) και Πάγια Στοιχεία (πλοία) αξίας 700,06 εκατ. ευρώ (706,73 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου, 2012).

Στις 31 Μαρτίου 2013, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 5,86 εκατ. ευρώ (16,0 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2012). Στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2013 περιλαμβάνονται καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2,35 εκατ. ευρώ έναντι 3,28 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του προηγούμενου έτους και αποσβέσεις 6,77 εκατ. ευρώ έναντι 6,68 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2012.

Μεταφορικό Έργο – Αύξηση Μεριδίων Αγοράς

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2013 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με πέντε πλοία Superfast και οκτώ πλοία Blue Star. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών λιμεναρχείων, η συνολική κίνηση στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας σημείωσε μείωση 2% σε επιβάτες και σε Ι.Χ. οχήματα και αυξήθηκε κατά 1% σε φορτηγά οχήματα σε συνολικά 3% περισσότερα δρομολόγια από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Στις γραμμές αυτές, τα πλοία της Attica Group, Superfast VI, Superfast XI (σε κοινοπραξία με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ από τον Ιούνιο 2011), Superfast I και Superfast II, με 5% περισσότερα δρομολόγια από το α΄ τρίμηνο 2012, αύξησαν τα μερίδια αγοράς κατά δύο μονάδες σε 39% στους επιβάτες, κατά τρείς μονάδες στα Ι.Χ. οχήματα σε 33% και έμεινε σταθερό στο 38% στα φορτηγά οχήματα. Το μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας κατά τους πρώτους τρείς μήνες του 2013 ανήλθε σε 71.500 επιβάτες (αύξηση 7%), 29.400 φορτηγά οχήματα (αύξηση 2%) και 12.750 Ι.Χ. οχήματα (αύξηση 5%).

Στις γραμμές εσωτερικού Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Ηράκλειο και στη νέα γραμμή Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012, στους τρείς πρώτους μήνες του 2013, εκτελώντας συνολικά 10% περισσότερα δρομολόγια από το α’ τρίμηνο 2012, η κίνηση με τα πλοία του Ομίλου ήταν 357.000 επιβάτες, (αύξηση 14%), 29.600 φορτηγά οχήματα (αύξηση 4%) και 41.500 Ι.Χ. οχήματα και μοτοσυκλέτες (αύξηση 7%). Στη γραμμή του Ηρακλείου ένα πλοίο του Ομίλου λειτουργεί κοινοπρακτικά με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ από τον Ιούνιο 2011.

Τρέχουσες Εξελίξεις

Με γνώμονα την προσαρμογή της προσφοράς προς τη ζήτηση, η διοίκηση της Attica συνεχίζει με επιτυχία την εφαρμογή ενός ανανεωμένου πλάνου δρομολόγησης του στόλου όσον αφορά τη συχνότητα των δρομολογίων και το χρόνο ταξιδιού με στόχο την μείωση και εξόδων λειτουργίας των πλοίων, παράλληλα με την στενή παρακολούθηση των διοικητικών εξόδων του Ομίλου που σημείωσαν μείωση σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2012.

Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, οι διαπραγματεύσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της με τις δανείστριες Τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων του Ομίλου βρίσκονται σε εξέλιξη για την εύρεση της καταλληλότερης δομής πληρωμής των υποχρεώσεων της Εταιρίας και των θυγατρικών της προς τις Τράπεζες, χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα της Εταιρίας και των Τραπεζών.

Στις 8 Μαρτίου, 2013, η Attica A.E. Συμμετοχών ανακοίνωσε τη συμφωνία με την Genting Group για την πώληση του πλοίου Superfast VI, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 54 εκατ. τοις μετρητοίς. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις αρχές Απριλίου 2013 με την παράδοση του πλοίου. Το Superfast VI αντικατεστάθη στη γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ancona από το Superfast XII.

Εντός του Απριλίου 2013, η Attica Group προέβη σε μείωση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού κατά περίπου 50 εκατ. ευρώ. Η μείωση του δανεισμού θα εμφανισθεί στις λογιστικές καταστάσεις του α’ εξαμήνου 2013.

Μεγάλη διάκριση για την Attica Group αποτέλεσε η βράβευση του Blue Star Patmos σε ειδική τελετή κατά τη διάρκεια του 11ου ετήσιου συνεδρίου για τη ναυτιλία που διοργανώνει κάθε χρόνο το περιοδικό ShipPax και πραγματοποιήθηκε από 23 έως 25 Απριλίου 2013 στο Rotterdam της Ολλανδίας. Tο Blue Star Patmos απέσπασε δύο βραβεία, ένα για τον συνολικό σχεδιασμό του πλοίου και ένα για την εξέχουσα αισθητική των εσωτερικών του χώρων.

dealnews.gr

Διαβάστε ακόμα