Φορείς και Οργανισμοί που εποπτεύοντα από τα Υπουργεία

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, έδωσε την ακόλουθη απάντηση στην κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγενάκη, με θέμα «Καταγραφή ακριβών στοιχείων της ταυτότητας των Φορέων και Οργανισμών που εποπτεύονται από τα Υπουργεία»:

«Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου φορείς είναι:

• οι Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε.,
• τα Λιμενικά Ταμεία (αρμοδιότητας του ΥΝΑ),
• ο Οίκος Ναύτου (ΟΝ) ο οποίος είναι ν.π.δ.δ., συστήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. της 1ης Μαρτίου 1927 (Α΄ 32) και λειτουργεί με τον ν.4075/2012 (Α΄89),
• το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΝΕΕ) το οποίο είναι ν.π.δ.δ. ( ν.δ. 644/1948, ΦΕΚ Α΄110 και ν. 989/1979, ΦΕΚ Α΄260),
• το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) το οποίο είναι ν.π.δ.δ. (Α.Ν. 192/1936, ΦΕΚ Α΄438),
• το Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας το οποίο είναι ν.π.ι.δ. (ν. 2638/1998, ΦΕΚ Α΄204),
• το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ) το οποίο είναι ν.π.δ.δ. και
• το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα το οποίο είναι ν.π.ι.δ. (άρθρο 4 του ν. 4081/2012, ΦΕΚ Α΄ 184).

Όσον αφορά στο απασχολούμενο προσωπικό των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., των Λιμενικών Ταμείων, του ΟΝ, του ΝΕΕ και του ΓΕΝΕ επισυνάπτεται πίνακας (φ.03), καθώς και σχετικά έγγραφα με αναλυτικά στοιχεία για το κόστος μισθοδοσίας, την ακίνητη περιουσία και τα μισθώματα που καταβάλουν οι Οργανισμοί Λιμένων, τα Λιμενικά Ταμεία και ο ΟΝ, προς πληρέστερη ενημέρωσή σας (φ. 78).

Πέραν των ανωτέρω σημειώνεται ότι το ΓΕΝΕ έχει έδρα στον Πειραιά (οδός Νοταρά 141), ενώ παραρτήματά του λειτουργούν στις εγκαταστάσεις των Λιμενικών Αρχών, εξυπηρετούνται από στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και διευθύνονται από τους Λιμενάρχες, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Στο ΓΕΝΕ απασχολούνται τέσσερις μόνιμοι (04) υπάλληλοι κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού κατηγορίας ΠΕ, εννέα (09) μόνιμοι υπάλληλοι και δυο (02) ΙΔΑΧ κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού κατηγορίας ΔΕ, ένας (01) μόνιμος υπάλληλος κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού κατηγορίας ΥΕ και ένας (01) ΙΔΑΧ κλάδου Διοικητικών Υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ. Επίσης, σε αυτό απασχολούνται τρία (03) στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. εκ των οποίων ένας ανώτερος Αξιωματικός ΛΣ τοποθετείται ως Διευθυντής.

Τα έσοδα του ΓΕΝΕ προέρχονται από το Κεφάλαιο Ανεργίας Ασθένειας Ναυτικών (ΚΑΑΝ) που τηρείται στο ΝΑΤ και είναι τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη της μισθοδοσίας των υπαλλήλων και των λοιπών λειτουργικών εξόδων. Το κόστος μισθοδοσίας για το έτος 2012 ανήλθε στο ποσό των 312.182,84 € (μεικτά).

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι το ΓΕΝΕ δεν έχει οφειλές προς τρίτους ούτε διαθέτει ακίνητα στην ιδιοκτησία του. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι πενταώροφο και διαθέτει ισόγειο με ξεχωριστή είσοδο. Βρίσκεται επί της οδού Νοταρά 141 στον Πειραιά και καταλαμβάνει έκταση 582,72 τ.μ. Για τη χρήση του κτιρίου καταβάλλεται μηνιαίο μίσθωμα 6.172,90€ από το ΚΑΑΝ.

Το ΝΕΕ εποπτεύεται από το Υπουργείο μας βάσει του άρθρου 3 του π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160 Α΄). Ο προϋπολογισμός του εγκρίνεται ετησίως με απόφαση του Υπουργού (Α.Ν. 281/1936, ΦΕΚ 473 Α΄, όπως τροποποιήθηκε), ενώ η σχετική Απόφαση για το έτος 2013 είναι αναρτημένη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Β4ΜΨΟΠ-Ψ6Δ.

Τα έσοδα του προϋπολογισμού του ΝΕΕ προέρχονται από εισφορές/συνδρομές των μελών του (πλοία) και λοιπές ίδιες πηγές (αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, έκδοση πιστοποιητικών κλπ), χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Οι δαπάνες για τη μισθοδοσία των έξι μονίμων (06) υπαλλήλων που απασχολούνται καθώς και ενός (01) ο οποίος καλύπτει ειδική θέση, ανέρχονται για το 2013 στο ποσό των 214.030,00 €.

Τα περιουσιακά στοιχεία του εν λόγω νομικού προσώπου είναι ένα ακίνητο στην οδό Κολοκοτρώνη 100 στον Πειραιά, από την εκμίσθωση του οποίου προϋπολογίζεται για το 2013 η είσπραξη του ποσού των 4.800€.

Το ΤΑΛΣ εποπτεύεται από τον Αρχηγό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία. Σύμφωνα με προσωρινά οικονομικά στοιχεία της 31-12-2012 η τρέχουσα αξία της κινητής περιουσίας του ανέρχεται στα 903.145,80€, η οποία συνίσταται σε τραπεζικές καταθέσεις προερχόμενες αποκλειστικά από εισφορές – κρατήσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τόκους καταθέσεων, ενώ η αναπόσβεστη αξία του εξοπλισμού ανέρχεται σε 0,01€.

Το Ταμείο στεγάζεται σε γραφεία του 6ου ορόφου του κτιρίου της 2ας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά, τα οποία έχουν διατεθεί από το Υπουργείο μας σύμφωνα με την αριθ. 5344.18/55/08/24-10-2008 απόφαση κ. Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ως εκ τούτου δεν καταβάλλονται μισθώματα κτιρίων. Σημειώνεται επίσης ότι σε αυτό απασχολούνται επτά (07) στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Το Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας στεγάζεται επί της Λεωφόρου Γρ. Λαμπράκη 154, 1ος όροφος, καταλαμβάνει επιφάνεια 450,00 τ.μ. και καταβάλλει μηνιαίο μίσθωμα 1.320,62 €. Σημειώνεται επίσης ότι σε αυτό απασχολούνται τρία (03) στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Τέλος, όσον αφορά το Πλωτό Μουσείο η εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συνίσταται στον έλεγχο της ασφαλούς λειτουργίας του πλοίου το οποίο χρησιμοποιεί το Μουσείο για την εκπλήρωση του σκοπού του σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και σε έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αφορούν πράξεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Μουσείου.

Πόροι του Μουσείου, που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του, είναι δωρεές και εν γένει παροχές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες και έσοδα από τη δραστηριότητά του. Επίσης, το ΔΣ του Μουσείου αποφασίζει για την πρόσληψη του προσωπικού του κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.»

Διαβάστε ακόμα