Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων Κύμης

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων Κύμης, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2013-2014 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν του εγκριτικού εγγράφου με αρθμ. πρωτ. 6253/24-09-2013 ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ 2ο ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ενδεικτικό ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

i. Ναυτικών Μαθημάτων

α) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., για τα μαθήματα:

ΝΑΥΤΙΛΙΑ Α΄ – ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β΄ – ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ Ε΄ – ΜΕΤ. ΦΟΡΤΙΩΝ Ε΄ – ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ε΄ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Β΄ – (για το χειμερινό εξάμηνο) και ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤ΄ – ΜΕΤ. ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤ΄ -ΤΗΡ. ΦΥΛΑΚΗΣ/ΑRPA ΣΤ΄ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΙ Δ΄ – (για το εαρινό εξάμηνο).

β) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν., και ελλείψει υποψηφίων

Επιστημονικό Συνεργάτη Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Ναυπηγού-Μηχ/γου Μηχ/κου ή Μηχανολόγου Μηχανικού, για το μάθημα: ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΟΥ Δ΄, (για το εαρινό εξάμηνο) .

ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων

Ένα (01) άτομο ειδικότητας Νομικού και ελλείψει υποψηφίων, πτυχιούχο Κοινωνιολογίας, ή Πολιτικών Επιστημών για τα μαθήματα: Σ.Σ. &. Ν. ΔΙΚΑΙΟΥ Α΄ – (για το χειμερινό εξάμηνο) και ΑΝΘΡ. ΣΧΕΣΕΙΣ Δ΄ – (για το εαρινόεξάμηνο).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ), ήτοι την 07/10/2013, ημέρα Δευτέρα. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται «ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS» στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης ταχυδρομική διεύθυνση Παραλία Κύμης, Ταχ. Κώδικας 340 03. (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά).

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ

edujob.gr

Διαβάστε ακόμα