Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ‘θαλάσσια στρατηγική’ για Αδριατική και Ιόνιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος, με την οποία, όπως υπογραμμίζει «θα ενισχυθεί η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην περιοχή». Η εν λόγω στρατηγική στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: σε μια ισχυρότερη γαλάζια οικονομία, σε ένα υγιέστερο θαλάσσιο περιβάλλον, σε έναν ασφαλέστερο θαλάσσιο χώρο και στην υπεύθυνη αλιεία.

Το όραμα από το οποίο διαπνέεται η πρωτοβουλία είναι να καταστεί η θάλασσα καίριος χώρος καινοτομίας, οικονομικών ευκαιριών και ευημερίας για όλες τις χώρες που διαβρέχονται από αυτήν, αναφέρει η Επιτροπή. Η επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη, δήλωσε ότι «εν όψει της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, αναπόφευκτα θα αυξηθεί η κίνηση των ατόμων, των προϊόντων και των υπηρεσιών μέσω της Αδριατικής θάλασσας και του Ιονίου πελάγους.

Η διατήρηση των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων και η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής θα αποτελέσουν πρόκληση- πρόκληση για την οποία πρέπει να προετοιμαστούμε. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις όλων των οικείων μερών σχετικά με το εν λόγω θέμα και επιθυμώ να καταρτίσουμε από κοινού ένα λεπτομερές σχέδιο για μελλοντική δράση». Η νέα στρατηγική, όπως αναφέρει η Επιτροπή «θα αξιοποιήσει υφιστάμενους πόρους, δομές και κανονισμούς, ώστε να ενθαρρύνει διασυνοριακές συνεργασίες και να κινητοποιήσει τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς για την επίτευξη κοινών στόχων.

Ως η πρώτη πρωτοβουλία του είδους της στη λεκάνη της Μεσογείου, η στρατηγική θα συμβάλει στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας στη θαλάσσια λεκάνη μέσω του συντονισμού μηχανισμών χρηματοδότησης και υλοποίησης». Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως έχουν εντοπιστεί ορισμένοι τομείς προτεραιότητας, όπως:

– Η τόνωση της δημιουργίας συναφών προς τη θάλασσα πόλων και δικτύων έρευνας, καθώς και η κατάστρωση μιας στρατηγικής για την έρευνα με σκοπό την παρακίνηση της καινοτομίας.

– Η αύξηση των δεξιοτήτων και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, με μεγαλύτερη διαφάνεια επαγγελματικών προσόντων.

– Η βελτιστοποίηση των μεταφορικών συνδέσεων μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου, βασιζόμενου στη ζήτηση και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα δικτύου θαλάσσιων μεταφορών ανά την περιοχή, με ιδιαίτερη προσοχή στη δυνατότητα ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών.

– Η στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, με έμφαση στην καινοτομία και τις κοινές στρατηγικές εμπορίας και τα κοινά προϊόντα.

– Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας μέσω της έρευνας και της καινοτομίας.

– Η μείωση των απορριμμάτων στη θάλασσα και η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων στις παράκτιες περιοχές.

– Ο εκσυγχρονισμός των αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω καλύτερης συμμόρφωσης, διατήρησης της φύσης, διαβίβασης πληροφοριών και συνεργασίας με αντικείμενο την επιβολή του νόμου και τον έλεγχο. Η στρατηγική θα εφαρμοστεί το 2013, μέσω Σχεδίου Δράσης που θα αναπτυχθεί από κοινού με τους εμπλεκόμενους παράγοντες της περιοχής.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε ακόμα