Δείκτης Μάθησης: Ο δείκτης που αποτελεί το μέλλον της εμπορικής ναυτιλίας για την στελέχωση του ανθρωπίνου δυναμικού της

Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εμπορικής Ναυτιλίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ανθρωποκεντρική στροφή των ναυτιλιακών επιχειρήσεων συνδυάζοντας την επίτευξη των στόχων τους με την αντίστοιχη των εργαζομένων τους.

Η συνεχής υψηλή απόδοση των προσωπικού εξασφαλίζει την πρόοδο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και για αυτό το λόγο η αξιολόγηση των προσωπικού αποτελεί βασική συνισταμένη στην διαμόρφωση της ορθής στελέχωσης μια ναυτιλιακής εταιρείας, ειδικά την παρούσα περίοδο όπου ο ανταγωνισμός στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον αυξάνεται ραγδαία.

Στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού χρησιμοποιούνται αρκετοί δείκτες για την αξιολόγηση των εργαζομένων τόσο κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης για πρόσληψη όσο και κατά την πορεία της εργασίας τους.
Ευρέως διαδεδομένοι είναι το IQ (Δείκτης Νοημοσύνης) και το ΕQ (Δείκτης Συναισθηματικής Νοημοσύνης).

Οι εξελίξεις όμως στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας έχει ωθήσει τους διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού (Managers) στην αναζήτηση του υπαλλήλου του μέλλοντος. Την λύση σε αυτή την εξίσωση μπορεί να δώσει το λεγόμενο LQ (Learning Quotient – Δείκτης Μάθησης). Ουσιαστικά θα μπορούσε να ονομαστεί δείκτης προσαρμοστικότητας. Είναι ένας δείκτης που δείχνει το μέγεθος προσαρμοστικότητας του ατόμου στις αλλαγές.

Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι το άτομο λειτουργεί πολλές φορές μηχανικά και επαναλαμβανόμενα λόγω συνήθειας, χωρίς να επιθυμεί να ξεφύγει. Οι άνθρωποι με υψηλό δείκτη LQ καταφέρνουν να αλλάζουν τον τρόπο σκέψης, να συμβαδίζουν με τις αλλαγές και μετατρέπουν τα σφάλματα τους σε κινητήριο δύναμη.

Αυτό αναζητείται σε ένα υπάλληλο μιας ναυτιλιακής εταιρείας και αναμφίβολα το LQ αποτελεί το «μέλλον της εμπορικής ναυτιλίας». Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του LQ είναι η πεποίθηση πως τίποτα δεν είναι δεδομένο͘. Παράφραση ουσιαστικά του ‘’πίστευε και μη ερεύνα’’ σε ‘’μη πιστεύεις και ερεύνα’’.

Το άτομο δηλαδή θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία αέναης αναζήτησης και διαμόρφωσης των μηχανισμών εργασίας του, προκειμένου η προσαρμογή του στις αλλαγές να γίνεται στον κατάλληλο χρόνο.

Charalampous Vasileios
Marine Engineer, AMIMarEST, MSc, MPhil, PhD cand.

Διαβάστε ακόμα