Διακήρυξη 08/2018 για την Παροχή υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου & Ασφάλειας (GMDSS) μέσω παράκτιας υποδομής

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου & Ασφάλειας (GMDSS) μέσω παράκτιας υποδομής», μηνιαίας προϋπολογισθείσας αξίας πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ #500.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας έως δεκαεπτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ #17.500.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων) για την περίοδο από 01-02-2019 (ή άμεσα με την υπογραφή της Σύμβασης σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω ημερομηνίας κατά την υπογραφή της) έως 31-12-2021. Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΚΑΕ 41/140/0824.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. (Συστημικός Αριθμός: 62336)

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 23-07-2018 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03-09-2018 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374210 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχετικά Αρχεία

Διακήρυξη 08/2018 για την Παροχή υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου & Ασφάλειας (GMDSS) μέσω παράκτιας υποδομής (ΑΔΑΜ 18PROC003461380 ΑΔΑ 7Ζ5Χ4653ΠΩ-ΟΞΟ).pdf

Περίληψη της υπ’ αριθμ. 08/2018 Διακήρυξης για την Παροχή υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου & Ασφάλειας (GMDSS) μέσω παράκτιας υποδομής (ΑΔΑ 6ΒΡ54653ΠΩ-ΗΑΔ).pdf

Διαβάστε ακόμα