Δώρο Χριστουγέννων στους άνεργους ναυτικούς – Δείτε τα δικαιολογητικά

Η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών για τις γιορτές ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Κ.Υ.Α. αριθ.2242.10-3/20552/2023/20-03-2023 ,ΦΕΚ 1787 τεύχος Β’/20/03/2023 και για την εφαρμογή της, σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις – οδηγίες:

1.ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς καθορίζεται ως εξής:

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2023
Σε όλους τους δικαιούχους άνεργους ναυτικούς το ποσό ανέρχεται
σε : 400,00 € (τετρακόσια ευρώ).

2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών για έλεγχο είναι αποκλειστική για το διάστημα, από 27/11/2023 έως και 22/12/2023. Η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιείται σταδιακά.

Η κατάθεση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται ως εξής:

α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου Πειραιά για όσους κατοικούν στην Αθήνα και Πειραιά.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται αυτοπροσώπως (με την επίδειξη του ναυτικού φυλλαδίου και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας) με σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4 και αυστηρά στις οριζόμενες ημερομηνίες και ώρες όπως αυτές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα με βάση το αρχικό γράμμα του επιθέτου του ναυτικού.

Δε θα παραλαμβάνονται δικαιολογητικά σε περίπτωση προσέλευσης του ναυτικού σε διαφορετική ημερομηνία και ώρα από αυτή που ορίζεται στο αρχικό γράμμα του επιθέτου του.

β) Στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές – Παραρτήματα του Ο.Ν. για τους ναυτικούς που κατοικούν στην Περιφέρεια, η υποβολή το δικαιολογητικών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ανακοινώσει η αρμόδια κατά τόπους Λιμενική Αρχή και το Παράρτημα του Οίκου Ναύτου, σύμφωνα με τις δυνατότητες τους.

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ
3Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ
Για να δικαιούται ο άνεργος ναυτικός την έκτακτη οικονομική ενίσχυση πρέπει:
α) Να έχει πάνω από πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία (11) έντεκα μήνες τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία,(δηλαδή από 25/12/2020 έως 25/12/2023).
ή
να έχει είκοσι τρεις (23 μήνες) τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πενταετία (δηλαδή από 25/12/2018 έως 25/12/2023)
και
β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυση του και μέχρι τις 25/12/2023 χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ούτε μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες,

Δηλαδή Ανεργία εντός της περιόδου 25/12/2021 έως 25/11/2023 (εξαντλημένου του χρόνου που καλύπτει άδειες και τυχόν αποζημίωση για ασθένεια, απώλειας του πλοίου, εκποίησης σε Δημόσιο Πλειστηριασμό, ή αποβολή ελληνικής σημαίας πλοίου).
Νέο ναυτολόγιο έως τριάντα (30) ημέρες ΜΕΤΑ τις 25/11/2023 δεν διακόπτει την ανεργία.
Οι προϋποθέσεις (α), (β) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.

γ) Δεν απαιτείται εγγραφή στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ.

Τα ναυτολόγια στο Ν. Φυλλάδιο θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ

– ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2023 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Ν ΠΕΙΡΑΙΑ
– ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2023

Διαβάστε ακόμα