«Φροντίζουν ώστε να δημιουργούνται ελλείψεις σε όλες τις Δημόσιες Σχολές ΕΝ»

aen_aspropurgou_

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «Περί ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) ή αλλιώς η πλήρης ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ)»!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαχρονικά, πολιτικές ηγεσίες και διάφοροι περιφερόμενοι εντός και εκτός του ΥΝΑ, υπηρεσιακοί, και όχι μόνο, «παράγοντες» της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης και κατά τα άλλα ημέτεροι, είχαν φροντίσει και εξακολουθούν να φροντίζουν: α) για την δημιουργία ενός ασφυκτικού και υπό κατάρρευση πλαισίου λειτουργίας για την Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση και για όλες τις Σχολές της και β) παράλληλα για την δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για την σταδιακή και εν συνεχεία πλήρη ιδιωτικοποίησή της διαμέσου των ΝΕΚΕ.

Η μέθοδος είναι απλή. Φροντίζουν ώστε να δημιουργούνται βασικές ελλείψεις σε Εκπαιδευτικό, Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό καθώς επίσης και στις υλικοτεχνικές υποδομές σε όλες τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΕΝ).

Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν:

1)Το ΠΔ 103/2014 (Οργανισμός ΥΝΑ) όπου με την υπογραφή των συναρμόδιων υπουργών (Αναπληρωτή Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Αιγαίου) περικόπηκαν (δηλαδή κοινώς κουρεύτηκαν) κατά ποσοστό 66% (και πλέον σε ορισμένες Σχολές) οι οργανικές θέσεις του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ), Μόνιμου και ΙΔΑΧ όλων των Σχολών της ΔΝΕ. Όλες οι Δημόσιες Σχολές ΕΝ, δηλαδή οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), οι Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ) και η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ/ΛΩΝ) αδυνατούν να λειτουργήσουν χωρίς την έγκαιρη πρόσληψη Ωρομίσθιου ΕΠ πριν την έναρξη του κάθε Εκπαιδευτικού Έτους.

2)Η ακύρωση διαγωνισμών προμήθειας και ανανέωσης εργαστηριακού εξοπλισμού των Σχολών.

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης ζήτησης για το ναυτικό επάγγελμα, όταν εντέχνως δεν υποστηρίζεται και άρα απαξιώνεται η Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση, αυτή μοιραία οδηγείται εν είδει δώρου στα ιδιωτικά συμφέροντα και με έτοιμο το πελατολόγιο.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, και σε συνέχεια των πρόσφατων δηλώσεων του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «για την κατάρτιση από τις υπηρεσίες του υπουργείου των απαραίτητων κανονιστικών πράξεων για τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολών ναυτικής εκπαίδευσης, που έχουν σκοπό τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ναυτικής εκπαίδευσης που παρέχονται στη χώρα», κινείται:

1)Το ΠΔ 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998». Όπου μεταξύ των άλλων και δια μαγείας με την παρεμβολή ενός «ή» διαζευκτικού στα σχετικά εδάφια του εν λόγω ΠΔ εξισώνονται διαμέσου της έννοιας των «ειδικών προσόντων» πτυχία Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (πενταετούς ή και τεταρτοετούς φοιτήσεως) με τα πτυχία που θα χορηγούν οι ιδιωτικές σχολές ΝΕΚΕ! (βλέπε ενδεικτικά: «ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΣ, Ειδικά προσόντα απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄, Αξιωματικοί μηχανής, Άρθρο 11, Δίπλωμα μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν. (ΙΙΙ/2), 1. Ειδικά προσόντα. α) Θαλάσσια υπηρεσία 36 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Β΄ τάξης Ε.Ν., με ειδικότητα πρώτου ή δεύτερου μηχανικού σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 KW και β) Κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα), ή πτυχίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Μηχανικών ή αντίστοιχων ισότιμων Σχολών εσωτερικού/εξωτερικού ή Ν.Ε.Κ.Ε., γ) Επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε., 2. Δικαιώματα υπηρεσίας, Διεύθυνση μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές οποιασδήποτε ισχύος.»).

2)Και η πρόσφατη ανακοίνωση (22-10-2014) της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ)/ΥΝΑ «Περί Δημόσιας διαβούλευσης επί προσχεδίων κανονιστικών πράξεων ιδιωτικών σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης» προκειμένου κατά τα άλλα «να εκσυγχρονιστεί το σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης, με την πιλοτική αναγνώριση εκπαιδεύσεων σύντομης διάρκειας που παρέχονται από ιδιωτικές σχολές». Όμως αναρωτιέται κανείς για τον μικρό χρόνο διάρκειας της διαβούλευσης,
πέντε ημέρες; Ημερολογιακές ή εργάσιμες; Προς τι η βιασύνη; Τελειώνει ο
χρόνος;

Σήμερα και λίγο πριν την πιλοτική αναγνώριση εκπαιδεύσεων σύντομης διάρκειας (ολίγων ημερών) και που παρέχονται από ιδιωτικές σχολές, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, η ταρίφα ανέρχεται σε 1500 €/εκπαιδευόμενο, ενώ η φοίτηση στα Ειδικά Τμήματα Ναυτικής Εκπαίδευσης των Δημόσιων Σχολών ΕΝ παρέχεται δωρεάν. Μπορούμε να φανταστούμε το ύψος των διδάκτρων όταν θα λειτουργήσουν ΝΕΚΕ ισότιμες των ΑΕΝ και ΝΕΚΕ ισότιμες των ΚΕΣΕΝ, δηλαδή όταν θα αναγνωριστούν εκπαιδεύσεις μακράς διάρκειας στις ιδιωτικές σχολές.

Συμπέρασμα: εάν η μέθοδος απαξίωσης της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης πιλοτικά αποδώσει τα αναμενόμενα, έπεται η συνέχεια της πλήρους ιδιωτικοποίησής της.

Διαβάστε ακόμα