Η CPLP Shipping Holdings εξαγόρασε την Atrotos Gas

Την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Atrotos Gas ανακοίνωσε η CPLP Shipping Holdings. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ναυτιλιακή για την ολοκλήρωση της εξαγοράς διέθεσε τα κεφάλαια που άντλησε από το ομόλογο που εξέδωσε, ήτοι 96,5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το “Χ.Α.”) και την απόφαση υπ’ αριθ. 25 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., γνωστοποιείται ότι την 23.12.2022 η Εταιρεία διέθεσε σύμφωνα με τον όρο 2 του Κοινού Ομολογιακού Δανείου το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων, ήτοι ποσό ύψους €96,5 εκατ., για την αγορά από την εταιρεία “CPLP Gas Operating Corp.”, θυγατρική της Capital Product Partners L.P., του συνόλου των μετοχών της εταιρείας “Atrotos Gas Carrier Corp.”, η οποία κατέχει το πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG/C Aristidis I. Χάριν πληρότητος, σημειώνεται ότι το ποσό των €96,5 εκατ. για την αγορά των μετοχών της «Atrotos Gas Carrier Corp» διατέθηκε σε δολάρια ΗΠΑ ($εκατ.), δεδομένου ότι τα αντληθέντα κεφάλαια ήταν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε δολάρια ΗΠΑ έως την πλήρη διάθεσή τους.

Ειδικότερα, γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με την από 23.12.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα αντληθέντα κεφάλαια ποσού ύψους εκατόν εκατομμυρίων ευρώ (€100.000.000), μείον ποσό τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€3.500.000) περίπου, το οποίο αφορά δαπάνες έκδοσης, διατέθηκαν στο σύνολό τους μέχρι την 23.12.2022 ως εξής:

Η Εταιρεία ολοκλήρωσε τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η τοποθέτησή τους είναι οριστική.

Διαβάστε ακόμα