Καθορισμός εξεταστικών περιόδων έτους 2018 για απόκτηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας