Καθορισμός εξεταστικών περιόδων έτους 2018 για απόκτηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας

Καθορισμός εξεταστικών περιόδων έτους 2018 για απόκτηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας εκτός Δ.Σ. STCW.

ΚΑΘΟΡΙΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2018