Λειτουργία Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο

dutis_

Μοναδικές προσφορές ξενοδοχείων και ταξιδιών με εξαιρετικές εκπτώσεις!

1.Το Υπουργείο Ναυτιλίας ανακοινώνει τη λειτουργία για το έτος 2015 της Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο.
Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων ορίζουμε την 09-02-2015 και τη συνολική διάρκεια τους καθορίζουμε σε 40 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες.

2. Οι θέσεις μαθητών που θα εγγραφούν για φοίτηση, καθορίζονται ως εξής: ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ: μέχρι πέντε (05)- ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: μέχρι δέκα (10) – ΔΥΤΕΣ : μέχρι είκοσι(20).

3. Δεκτοί για φοίτηση στη Σχολή γίνονται υποψήφιοι (απογεγραμμένοι ναυτικοί), μέχρι να συμπληρωθεί ο παραπάνω αριθμός μαθητών κατά χρονολογική σειρά υποβολής των σχετικών αιτήσεων τους.

4. Οι υποψήφιοι Δύτες πρέπει να έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών και μέχρι 50 ετών, ενώ οι υπο¬ψήφιοι Κυβερνήτες ή Επιτηρητές άνω των 21 ετών .

5. Οι αιτήσεις εγγραφής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) των ενδιαφερομένων, πρέπει να σταλούν στο Λιμεναρχείο ΚΑ¬ΛΥΜΝΟΥ μέσω οποιασδήποτε Λιμενικής Αρχής, συνοδευόμενες από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό γέννησης, αρμόδιας Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής. Το Πιστοποιητικό αυτό μπορεί να αναπληρωθεί από αποδεικτικό στοιχείων Αστυνομικής Ταυτότητας.
β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Στρατολογικής Αρχής στο οποίο να φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος εί¬ναι στρατολογικά εντάξει.
γ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου από το οποίο να φαίνεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικασθεί σε ποινή κακουργήματος ή πλημμελήματος για τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 61-63 του Ποινικού Νόμου, αδικήματα, καθώς και λαθρεμπορία ή ναυταπάτη.
δ) Το ναυτικό φυλλάδιο του ενδιαφερομένου ή το ναυτικό φυλλάδιο ειδικού τύπου (ερυθρό).

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις σύμφωνα με επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡ¬ΤΗΜΑ Ι σε Κρατικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια να υποβληθούν σε ΤΕΣΤ αντοχής οξυγόνου στο θάλα¬μο αποσυμπίεσης του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου, έχοντας μαζί τους το βιβλιάριο υγείας σε ισχύ και τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων.

6. Οι σχετικές αιτήσεις με τα παραπάνω δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή το αργότερο μέχρι την 26-01-2015 και αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης να δια¬βιβασθούν στο Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.Κατά την υποβολή της αίτησης χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τη Λιμενική Αρχή , βεβαίωση από την οποία φαίνεται η ημερομηνία που υπεβλήθησαν τα παραπάνω δι¬καιολογητικά. Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής οφείλουν να παρουσιασθούν στο Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ την 06-02-2015 ημέρα Παρασκευή, έχοντας μαζί τους και τα αποτελέσματα των υγειονομικών εξετά¬σεων, από τα οποία να φαίνεται ότι έχουν κριθεί υγειονομικά κατάλληλοι.

7. Για την έναρξη της πρακτικής εκπαίδευσης να εξασφαλισθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση ότι στην έδρα της Σχολής θα λειτουργεί θάλαμος αποπίεσης κατάλληλα εξοπλισμένος και στελεχωμένος .

8. Δεν θα γίνουν δεκτοί για φοίτηση στη Σχολή Δυτών: α) Όσοι υπέβαλαν τις αιτήσεις τους εκπρόθεσμα. β) Όσοι υπέβαλαν αιτήσεις χρονολογικά μεταγενέστερες και υπερβαίνουν τον καθορισμένο αριθμό μα¬θητών κατά ειδικότητα. γ) Όσοι δεν υπέβαλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή εκείνοι που τα δικαιολογητικά τους δεν είναι εντάξει. δ) Όσοι δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις ηλικίας.(Παραγρ.4απαρούσας ). ε) Όσοι δεν παρουσιασθούν έγκαιρα στη Διεύθυνση της Σχολής. στ) Όσοι κριθούν υγειονομικά ακατάλληλοι.

9. Ενημερώσατε υποδεέστερες Λιμενικές Αρχές και προβείτε σε ευρεία ανακοίνωση της παρούσης.

10. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

Διαβάστε ακόμα