Μεγάλες υπεραξίες για τους μετόχους της ΑΝΕΚ

Δεν έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που η κεφαλαιοποίηση της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας Κρήτης, γνωστότερης ως ΑΝΕΚ, στο Χρηματιστήριο Αθηνών βρισκόταν στα επίπεδα των 7 εκατομμυρίων ευρώ. Σωρευμένες ζημιές, αρνητικά ίδια κεφάλαια και κεφάλαια κίνησης και μη εξυπηρετούμενα χρέη προς τράπεζες και προμηθευτές της τάξης των 300 εκατομμυρίων απειλούσαν να βυθίσουν την εμβληματική για την κοινωνία της Κρήτης ακτοπλοϊκή εταιρεία.

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2022 όμως έγινε γνωστό πως η μεγαλύτερη ελληνική ακτοπλοϊκή, η Attica Group, οι τράπεζες και άλλοι πιστωτές της ΑΝΕΚ συμφώνησαν να απορροφηθεί η Κρητική εταιρεία από τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της, ο όποιος θα αναλάμβανε μέρος του δανεισμού. Επιπλέον θα παραχωρούσε το 11,5% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας μεγαλύτερης Attica Group στους μετόχους της ΑΝΕΚ. Η συμφωνία υπογράφτηκε και μετά από πολύμηνη ενδελεχή έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού εγκρίθηκε από την ανεξάρτητή αυτή εποπτική αρχή πριν από λίγες μέρες.

Σήμερα η κεφαλαιοποίηση της ΑΝΕΚ είναι 9 σχεδόν φορές υψηλότερη, στα 62,4 εκατομμύρια, καθώς η τιμή της μετοχής σταδιακά διαμορφώθηκε στα επίπεδα της αξίας που υποδεικνύει η σχέση ανταλλαγής με τις μετοχές της Attica Group. Πρόκειται για υπεραξία της τάξης του 900% για τις μετοχές μίας κλυδωνιζόμενης επιχείρησης και πριν καν ολοκληρωθεί η διάσωσή της.

Μάλιστα όπως προκύπτει από έρευνα ανεξάρτητου αποτιμητή, υφίσταται σημαντικό περιθώριο περαιτέρω υπεραξιών εφόσον ολοκληρωθεί η απορρόφησή της ΑΝΕΚ από την Attica Γroup, και βελτιωθούν τα λειτουργικά αποτελέσματα των πλοίων της ΑΝΕΚ. Ειδικότερα, με βάση την αποτίμηση που διενήργησε η Eurobank, οι σημερινοί μέτοχοι της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας Κρήτης θα λάβουν μετοχές της Attica των οποίων η αξία δυνητικά μπορεί να αγγίξει τα 85 εκατομμύρια το επόμενο διάστημα. Δώδεκα φορές δηλαδή την αξία των μετοχών της ΑΝΕΚ πριν ένα χρόνο.

Το ποσό αυτό προκύπτει από την εκτίμηση της αξίας των μετοχών της Attica Group σε επίπεδα έως και 3,42 ανά μετοχή μετά την απορρόφηση της ΑΝΕΚ και με βάση το μοντέλο προεξόφλησης των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Η αποτίμηση που έκανε η Eurobank έγινε στην περίμετρο της εντολής που έλαβε από το διοικητικό συμβούλιο της Attica προκειμένου να αξιολογήσει το προσφερόμενο τίμημα των 2,64 ευρώ ανά μετοχή από τον μεγαλομέτοχο της εταιρείας Strix Holdings L.P. στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης προς τους υπόλοιπους μετόχους της Attica. Υπενθυμίζεται ότι η Strix Holdings, συγγενείς εταιρεία της τράπεζας Πειραιώς αλλά με ανεξάρτητη διαχείριση, έφτασε να ελέγχει το 94,6% του μετοχικού κεφαλαίου της ακτοπλοϊκής και υποχρεώθηκε έτσι σε δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές.

Ωστόσο επειδή η συγχώνευση με την ΑΝΕΚ ακόμα δεν έχει γίνει και η Eurobank έκρινε πως υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων από την ανάλυση της χρηματιστηριακής αξίας προσδιόρισε ως δίκαιη αξία της μετοχής της Attica ένα εύρος 1,93 – 2,48 ευρώ. Πρόκειται για την αποτίμηση της αξίας της μετοχής της Attica Group πριν την απορρόφηση της ΑΝΕΚ που έγινε με συνδυασμό του μοντέλου προεξόφλησης των μελλοντικών ταμειακών ροών αλλά και άλλες μεθοδολογίες.

Με βάση αυτή την ανεξάρτητη αποτίμηση, το διοικητικό συμβούλιο της Attica ανακοίνωσε την Πέμπτη το απόγευμα σχετικά με τη δημόσια πρόταση ότι έκρινε πως η επιχειρηματική στρατηγική της Strix βασίζεται στον υφιστάμενο επιχειρηματικό σχεδιασμό της εταιρείας, η δημόσια πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό των εργαζομένων στην εταιρεία, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας και, τέλος, ότι το προσφερόμενο αντάλλαγμα του 2,64 ευρώ ανά μετοχή πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 παρ. 4 του σχετικού νόμου.

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ της Attica Group των πιστωτών της ΑΝΕΚ και των μετόχων της ΑΝΕΚ η Attica θα αναλάβει δανεισμό ύψους 80 εκατομμυρίων για τα πλοία της ΑΝΕΚ και θα δώσει μετοχές της τάξης του 11,5% του μετοχικού κεφαλαίου της στους σημερινούς μετόχους της ΑΝΕΚ.

Ηλίας Μπέλλος
kathimerini.gr

Διαβάστε ακόμα