Μinoan Lines: Αγορά μετοχών από την Grimaldi Euromed

Φωτο:http://soudaport.pblogs.gr
Φωτο:http://soudaport.pblogs.gr

Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία (Grimaldi Euromed S.p.A) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 14/01/2016 σε αγορά 2.206 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας € 4.412,00.

H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε ακόμα