Νέα προκήρυξη για ακτοπλοϊκή σύνδεση των Κυθήρων με Πειραιά

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δυνάμει των διατάξεων των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 11 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 (Α΄145), όπως ισχύει, για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και προς κάλυψη επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση των εξής δρομολογιακών γραμμών:

Α)ι)Πειραιάς – Κύθηρα – Αντικύθηρα – Κίσσαμος και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01)
δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, με δυνατότητα προσέγγισης σε
ενδιάμεσους λιμένες, έναντι μισθώματος € 38.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των λοιπών
νόμιμων κρατήσεων,
ιι)Πειραιάς – Κύθηρα – Κίσσαμος και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την
εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, με δυνατότητα προσέγγισης σε ενδιάμεσους
λιμένες, έναντι μισθώματος € 32.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων
κρατήσεων.

Β)ι)Γύθειο – Κύθηρα – Αντικύθηρα – Κίσσαμος και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01)
δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, έναντι μισθώματος € 20.030,00
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων,
ιι)Γύθειο – Κύθηρα – Κίσσαμος και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την
εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, έναντι μισθώματος € 9.427,65
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων,
ιιι) Κίσσαμος – Κύθηρα και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός θερινού δρομολογίου την
εβδομάδα για το χρονικό διάστημα έως 30/09, έναντι μισθώματος € 4.781,40
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων
ιν)Καλαμάτα – Κύθηρα – Κίσσαμος και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) θερινού
δρομολογίου την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα έως 30/09, έναντι μισθώματος € 16.066,63
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Για τη γραμμή Α) υποβάλλεται ενιαία προσφορά. Σε περίπτωση μη υποβολής ενιαίας
προσφοράς γίνονται δέκτες και προσφορές για κάθε τμήμα χωριστά. Ομοίως για τη γραμμή Β).
Σε περίπτωση μη υποβολής προσφορών σύμφωνα με τα ανωτέρω γίνονται αποδεκτές και
προσφορές για τμήματα των γραμμών Α) και Β).
Τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, όπως αυτά
καθορίστηκαν με τη (στ) σχετική, αναφέρονται ως εξής:
ι)μεταφορική ικανότητα πλοίου τουλάχιστον 300 (χειμώνα) – 450 (θέρους) επιβατών.
ιι)επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεγαλύτερη ή ίση από 600 τ.μ.
ιιι)ολικό μήκος άνω των 90μ. και
iv)δεκαπέντε (15) κλίνες.

2.Η χρονική διάρκεια ισχύος της συναφθείσας συμβάσεως είναι μέχρι την έναρξη της
εκτέλεσης δρομολογίων με τακτική (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) δρομολόγηση, διαφορετικά μέχρι
τη σύναψη σύμβασης αποκλειστικής εξυπηρέτησης της δρομολογιακής γραμμής και σε περίπτωση
που δε συναφθεί τέτοια σύμβαση μέχρι την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού, η οποία σε κάθε
περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το χρονικό διάστημα τριών (03) μηνών.

Δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις των τελευταίων εδαφίων της
παραγράφου 11 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 (Α΄145), όπως ισχύει, έχουν πλοιοκτήτες
που έχουν δρομολογημένα πλοία και πληρούν τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.

3.Παρακαλούμε λόγω του επείγοντος του θέματος, ενημερώσατε άμεσα ενδιαφερόμενα
μέλη σας, ώστε να καταθέσουν:
α)σχετική αίτηση ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017, και ώρα 15:30,
στην οποία σε κάθε περίπτωση θα αναφέρονται οι γραμμές ή τα προς εξυπηρέτηση τμήματα
γραμμών, καθώς και
β)τα κατωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να συναφθεί η σχετική σύμβαση, μέχρι την
Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017, και ώρα 15:30.

Διαβάστε ακόμα