Πώληση πλοίου έναντι 4 εκατ. δολ. από την Τρόπαια Συμμετοχική

stavros_p_

Την πώληση πλοίου από θυγατρική εταιρεία ανακοίνωσε η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ.

Η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ, προκειμένου να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, διαβιβάζει την από 19/03/2015 ανακοίνωση της θυγατρικής εταιρείας, ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, η οποία δημοσιοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ (η «Εξέλιξη», η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα: Η θυγατρική εταιρεία Gortynia Shipping S.A. (η «Gortynia»), με έδρα τα Marshall Islands, στο κεφάλαιο της οποίας η Εξέλιξη συμμετέχει με ποσοστό 70%, προχώρησε σε πώληση του πλοίου “Stavros P” έναντι US$ 4 εκατ. (τεσσάρων εκατομμυρίων Δολαρίων ΗΠΑ).

Η απόφαση για πώληση του “Stavros P” λήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη την πορεία του ναυτιλιακού κλάδου που δεν απέδωσε στο Συγκρότημα της Εξέλιξη τα αναμενόμενα, και αφού το αντίτιμο της πώλησης του πλοίου και η επίτευξη της διαγραφής του δανείου που λήφθηκε για την αγορά του, κρίθηκαν ικανοποιητικά, υπό τις περιστάσεις, με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων της Gortynia.

Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία TOP LEGEND SHIPPING CO LTD με έδρα το Hong Kong, η οποία αποκτά το πλοίο, δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εξέλιξη, τη μητρική της εταιρεία ΤΡΟΠΑΙΑ Συμμετοχική Α.Ε.Β.Ε., τους Διοικητικούς Συμβούλους ή τους αξιωματούχους των δύο εταιρειών.

Σημειώνεται ότι σε επίπεδο ατομικών οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας, η εν λόγω συναλλαγή δεν έχει καμία επίπτωση, καθώς το κόστος επένδυσης της Εξέλιξη στη θυγατρική Gortynia είχε απομειωθεί πλήρως στο παρελθόν.

Σε επίπεδο ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η εν λόγω συναλλαγή συνεπάγεται απομείωση της αξίας του πλοίου ύψους US$ 4.9 εκατ. (ή €3.7 εκατ.) για το Συγκρότημα. Η απομείωση αυτή θα αντανακλάται στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το οικονομικό έτος 2014.

Σημειώνεται ότι το συμφωνηθέν ποσό, καταβλήθηκε την 10.03.2015 απευθείας από τον αγοραστή του πλοίου “Stavros P” στον πιστωτή του δανείου. Από τη διαγραφή του υπολοίπου της υποχρέωσης προς στον πιστωτή του δανείου, θα καταχωρηθεί εντός του έτους 2015 στις οικονομικές καταστάσεις της Gortynia κέρδος ύψους US$ 13.5 εκατ. (ή € 12,5 εκατ.) το οποίο θα περιλαμβάνεται στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος κατά το οικονομικό έτος 2015.

Διευκρινίζεται ότι η πιο πάνω συναλλαγή έγινε σε καθαρά εμπορική βάση και σε απόλυτη συμφωνία με τον πιστωτή της εταιρείας. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε συμβουλή από οποιονδήποτε εμπειρογνώμονα.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 18 και 23 Δεκεμβρίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εξέλιξη είχε ανακοινώσει την πώληση ποσοστού 30% που η θυγατρική εταιρεία Shelton Shipping & Trading Corporation κατείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Romylia Shipping Company Ltd, που ήταν ιδιοκτήτρια εμπορικού πλοίου.

Ο επηρεασμός των προοπτικών της ‘Εξέλιξη’ από την πιο πάνω πώληση συμμετοχής σε εταιρεία /ιδιοκτήτρια εμπορικού πλοίου και την πώληση του πλοίου “Stavros P” από τη θυγατρική εταιρεία Gortynia σημαίνει τον εκμηδενισμό της έκθεσης του Συγκροτήματος της Εξέλιξη στο ναυτιλιακό κλάδο, ο οποίος κατά τα τελευταία χρόνια δεν απέδωσε στο Συγκρότημα τα αναμενόμενα. Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο μελετά την μελλοντική πορεία της Εταιρείας κάτω από τις παρούσες δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και θα προβεί σε ανάλογες ανακοινώσεις όταν ληφθούν οριστικές αποφάσεις.

Διαβάστε ακόμα