Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Α.Ε.Ν. Καλύμνου επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους

Ένταξη σπουδαστών Α.Ε.Ν Καλύμνου ως επιλέξιμων για την Πράξη με τίτλο «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033182»

Eνημέρωση για ένταξη Α.Ε.Ν Καλύμνου

Διαβάστε ακόμα