Προκήρυξη Υποτροφίας Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ΕΛ.Ι.Ν.Τ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης υποτροφίας ύψους 8.000€* για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MSc) in Marine Engineering Management του BCA College, για το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024.

Προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια.
2. Να έχουν γεννηθεί μέχρι τις 31/12/1993.
3. Να είναι απόφοιτοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής σε τομέα της Οικονομικής Επιστήμης ή απόφοιτοι
Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π., Πολυτεχνείο Κρήτης) και Πανεπιστημιακών
Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή απόφοιτοι Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.
4. Να έχουν ελάχιστο βαθμό πτυχίου 7/10 (ή ανάλογο από Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα του εξωτερικού).
5. Τουλάχιστον μια Συστατική Επιστολή, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π.
6. Για σπουδές στην Ελλάδα, να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και να είναι κάτοχοι πτυχίου επιπέδου C2.
7. Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα,
κρατικό ή μη, για το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024.

Κριτήρια Επιλογής
Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Ι.Ν.Τ., λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων κριτηρίων:

1. Της βαθμολογίας των υποψηφίων σε συνδυασμό με την αξιολογική κατάταξη του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος προέλευσης.
2. Της κατοχής ή μη άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Προτεραιότητα δίδεται σε
φοιτητές που δεν κατέχουν άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών.
3. Της γνώσης ξένων γλωσσών και των αντίστοιχων πτυχίων των υποψηφίων.
4. Της οικονομικής κατάστασης των υποψηφίων.
5. Της εκτίμησης της γενικής προσωπικότητας των υποψηφίων βάσει των στοιχείων της αίτησης ή βάσει προσωπικής συνέντευξης.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του ως προς τον βέλτιστο συνδυασμό των ως άνω κριτηρίων.

Περαιτέρω, το Ινστιτούτο αναλαμβάνει να διαφυλάξει την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων και να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις ασφάλειας, όπως αυτές έχουν καθιερωθεί από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους σχετικούς κανονισμούς, προκειμένου να αποτραπεί η απώλεια δεδομένων, η παράνομη ή αθέμιτη χρήση τους, καθώς και η πρόσβαση σ’ αυτά, άνευ εξουσιοδότησης.

Οι Αιτήσεις πραγματοποιούνται μόνο Ηλεκτρονικά ΕΔΩ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/8/2023

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση των υποτροφιών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου https://www.elint.org.gr/ το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη 2023.

* Ο Υπότροφος που θα επιλεγεί θα αναλάβει τα Fees του University of West London (UWL), συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, τα οποία ανέρχονται στις 1.200 λίρες Αγγλίας κι είναι εφικτό να αποπληρωθούν σε έως και 4 δόσεις στο ανωτέρω Πανεπιστήμιο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές, και είναι:

– Υποβολή αίτησης σε Ηλεκτρονική μορφή.
– Αποδεικτικό Ταυτοπροσωπίας (Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο)
– Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
– Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος.
– Πρωτότυπο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
– Αποδεικτικά καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
– Μια Συστατική Επιστολή, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π.
– Εκκαθαριστικό Σημείωμα έτους 2022.

Διαβάστε ακόμα