Seanergy Maritime: Τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2023

– Μέρισμα 0,025 δολάρια ανά μετοχή για το 1ο τρίμηνο του 2023 – συνολικά μερίσματα ύψους 1,30 δολαρίων ανά μετοχή ή 23,4 εκατ. δολαρίων από τον Απρίλιο του 2022
– Νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 53,8 εκατ. δολαρίων με βελτιωμένους όρους και απελευθέρωση 15 εκατ. δολαρίων σε επιπλέον ρευστότητα
– Αποπληρωμή του 92% της αρχικής μετατρέψιμης ομολογίας ύψους 38,7 εκατ. δολαρίων, μετά την επαναγορά 8,0 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2023
– Επαναγορά του 47% των Class E warrants
– Σημαντική βελτίωση στη ναυλαγορά των Capesize
– Υπεραπόδοση 20% του μέσου ημερήσιου ναύλου του στόλου μας έναντι του δείκτη Baltic Capesize Index στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2023
– Αγορά κοινών μετοχών αξίας 632.000 δολαρίων από τη διοίκηση της Seanergy

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. («Seanergy» ή «Εταιρεία») (NASDAQ: SHIP), ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η Εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τριμηνιαίο μέρισμα ύψους 0,025 δολαρίων ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, η αγορά των Capesize πλοίων διήνυσε μια περίοδο εποχικής αδυναμίας, με τους ναύλους να κυμαίνονται κατά μέσο όρο μόλις 9.144 δολάρια ανά ημέρα. Αυτό έχει πλέον ξεπεραστεί καθώς στο δεύτερο τρίμηνο μέχρι τώρα τα επίπεδα των ναύλων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί στα κερδοφόρα επίπεδα των 17.420 δολαρίων ανά ημέρα. Παράλληλα, οι αξίες των Capesize πλοίων έχουν βελτιωθεί σημαντικά από την αρχή του έτους, ενώ παρατηρείται έντονη δραστηριότητα στις αγοραπωλησίες πλοίων. Είμαστε, συνεπώς, ικανοποιημένοι που βλέπουμε την αγορά να αποδίδει καλύτερα, σε μια περίοδο που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από διακυμάνσεις στη ζήτηση και από μια δυσμενή εποχικότητα.

Βασιζόμενοι στη θετική προοπτική της αγοράς μας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε ένα ακόμη τριμηνιαίο μέρισμα ύψους 0,025 δολαρίων, ενώ έχω επίσης αυξήσει την προσωπική μου επένδυση στις κοινές μετοχές της Εταιρείας και σκοπεύω να συνεχίσω τις αγορές μετοχών μετά την ανακοίνωση των οικονομικών μας αποτελεσμάτων, καθότι είμαι πεπεισμένος ότι η τιμή της μετοχής υπολείπεται σημαντικά της πραγματικής αξίας της Εταιρείας.

Το πρώτο τρίμηνο του 2023, καταγράψαμε μέσο ημερήσιο TCE 11.005 δολαρίων περίπου, το οποίο ξεπέρασε σημαντικά τον δείκτη Baltic Capesize Index για την περίοδο, που διαμορφώθηκε, κατά μέσο όρο, στα 9.144 δολάρια. Ο στόλος μας υπεραποδίδει σταθερά έναντι του δείκτη Baltic Capesize Index και αναμένουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί λόγω της ποιότητας των πλοίων μας και της στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνου που έχουμε εφαρμόσει. Η βελτίωση στην αγορά FFA των Capesize πλοίων παρείχε σε εμάς τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τον κυμαινόμενο ημερήσιο ναύλο του στόλου μας σε σταθερό ναύλο περίπου 20.500 δολαρίων για το 25% των εναπομεινασών ημερών του 2023. Για το δεύτερο τρίμηνο του 2023, αναμένουμε να επιτύχουμε TCE περίπου 18.850 δολάρια. Θεωρούμε ότι αυτή η βελτίωση της αγοράς από το τέλος του πρώτου τριμήνου θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας μας για το υπόλοιπο του έτους.

Επιπλέον, η χρηματοοικονομική μας θέση παραμένει ισχυρή, με το δανεισμό μας να είναι χαμηλότερος του 50% σε σχέση με την αξία του στόλου μας. Ακόμα, το πρώτο τρίμηνο παραδώσαμε τα δύο παλαιότερα πλοία του στόλου μας στη United έναντι σημαντικού κέρδους, ενώ τον Απρίλιο ολοκληρώσαμε τρεις νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 54 εκατ. δολαρίων, απελευθερώνοντας περίπου 15 εκατ. δολάρια σε πρόσθετη ρευστότητα, μειώνοντας επίσης το επιτοκιακό μας κόστος.

Όσον αφορά το υπόλοιπο του έτους, η αυξημένη προσφορά για μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος από την Βραζιλία, σε συνδυασμό με τη μείωση των αποθεμάτων σιδηρομεταλλεύματος στην Κίνα σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά που παρατηρούνταν πριν από το 2021, μας κάνουν αισιόδοξους για τη ζήτηση πλοίων Capesize. Επιπλέον, αναμένουμε ότι η ιστορικά χαμηλή αύξηση του στόλου θα διαμορφώσει ένα ισχυρό περιβάλλον κερδών για τα πλοία Capesize, ακόμη και σε περιόδους σταθερής ζήτησης. Εντός ενός τέτοιου περιβάλλοντος, στοχεύουμε στη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους και επιλεκτικών επενδύσεων σε πλοία που θα αποφέρουν υψηλή κεφαλαιακή απόδοση.

Η Seanergy είναι στην κατάλληλη θέση να επωφεληθεί από τη θετική τάση στην αγορά των πλοίων Capesize. Παράλληλα, επικεντρωνόμαστε στην αναζήτηση ευκαιριών αγοράς πλοίων με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του οικολογικού μας αποτυπώματος, διατηρώντας παράλληλα την απόδοση στους μετόχους μας σε υψηλά επίπεδα, όπως έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.»

Οικονομικά αποτελέσματα

Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023, ο καθαρός κύκλος εργασιών ήταν 18,0 εκατ. δολάρια, έναντι 29,7 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Το αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) και το προσαρμοσμένο EBITDA για το πρώτο τρίμηνο του 2023 ήταν 8,2 εκατ. δολάρια και 3,9 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με 12,8 εκατ. δολάρια και 16,8 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, για την ίδια περίοδο του 2022. Οι καθαρές ζημίες και οι προσαρμοσμένες καθαρές ζημίες για το πρώτο τρίμηνο του 2023 ήταν 4,2 εκατ. δολάρια και 0,3 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη ύψους 3,7 εκατ. δολαρίων και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 7,7 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Το ημερήσιο ισοδύναμο χρονοναύλωσης (TCE) του στόλου για το πρώτο τρίμηνο του 2023 ήταν 11.005 δολάρια, σε σύγκριση με 19.357 δολάρια την ίδια περίοδο του 2022.

Τα ταμειακά διαθέσιμα στις 31 Μαρτίου 2023, ανέρχονταν σε 20,5 εκατ. δολάρια. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του πρώτου τριμήνου ήταν 219,9 εκατ. δολάρια. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ήταν 225,8 εκατ. δολάρια, ενώ η λογιστική αξία του στόλου ανερχόταν σε 428,2 εκατ. δολάρια.

Διαβάστε ακόμα