Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ιδρύει ο όμιλος Τσάκου

Κίνηση που προκαλεί έκπληξη όχι μόνο στη ναυτιλία αλλά γενικότερα στον χώρο των επιχειρήσεων έκανε ο όμιλος Τσάκου, ανακοινώνοντας τη δημιουργία ειδικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης για το σύνολο των ναυτιλιακών του επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Ο όμιλος Τσάκου τοποθετεί τη συγκεκριμένη απόφαση στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής, ενίσχυσης της εργασιακής ασφάλειας, και επιβράβευσης της πολυετούς επιτυχούς υπηρεσίας των στελεχών του αξιοποιεί για πρώτη φορά στο χώρο της Ελληνικής Ναυτιλίας τον θεσμό της Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Όπως ενημερώνει, ιδρύει Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ομίλου Τσάκου & Συνεργατών (Occupational Pension Fund of Tsakos Maritime Enterprises & Associates) ( Υπουργική Απόφαση Δ16/Φ.51020/27566/682) για όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου , σε στεριά και θάλασσα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στο οποίο δύνανται να συμμετέχουν, προαιρετικά συνεργάτες και μέλη εταιρειών που έχουν έμπρακτη επαγγελματική σχέση με τον Όμιλό Τσάκου.

Βάσει του νόμου, το Ταμείο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.3029/2002, όπως εκάστοτε ισχύουν. Υπόκειται σε αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας (που εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες) από τρεις Κρατικές Εποπτικές Αρχές (Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Υπουργείο Εργασίας) και έλεγχο από ανεξάρτητους φορείς (Ορκωτούς/Εσωτερικούς ελεγκτές, Διαχειριστής Κινδύνου).

Το Ταμείο, όπως ορίζει ο νόμος, έχει συσταθεί ως ξεχωριστή νομική οντότητα, με δικό του καταστατικό, και τα περιουσιακά του στοιχεία είναι διαχωρισμένα από αυτά του Ομίλου. Το Ταμείο έχει ξεχωριστό Διοικητικό Συμβούλιο με συμμετοχή σε αυτό και των μελών – εργαζομένων το οποίο θα εποπτεύει τη λειτουργία και θα αξιολογεί την απόδοσή του Ταμείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου Τσάκου στα πλεονεκτήματα συμμετοχής του εργαζόμενου στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης συγκαταλέγονται

– η αποταμίευσης ή και αναπλήρωσης εισοδήματος.
– η διασφάλιση της ανταποδοτικότητας των καταβαλλόμενων εισφορών μέσω της τήρησης ατομικών λογαριασμών και ελεγχόμενης επενδυτικής πολιτικής.
– η δυνατότητα να ενισχύεται ο ατομικός λογαριασμός του ασφαλισμένου και με καταβολές εισφορών από τον εργοδότη, πέραν της εισφοράς του ασφαλισμένου.
– το γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι έχουν άμεση ενημέρωση για το ποσό του σωρευμένου ατομικού τους λογαριασμού μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΑ.
– η πλήρης δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας , επενδυτικών πολιτικών και μέσων.
– η διαχείριση των επενδύσεων του ΤΕΑ θα γίνεται από επαγγελματίες Διαχειριστές Επενδύσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό Επενδυτικής Πολιτικής του Ταμείου και υπό την αυστηρή εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
– τα σημαντικά φορολογικά κίνητρα βάσει του Ν.4172/2013, με έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα της εισφοράς του μέλους, ενώ παράλληλα η εφάπαξ παροχή επίσης απαλλάσσεται πλήρως από φορολόγηση.
– οι εισφορές στο ΤΕΑ απαλλάσσονται από φόρο ασφαλίστρου και αμοιβές διαμεσολαβούντων, εξασφαλίζοντας χαμηλότερη επιβάρυνση για τα μέλη τους έναντι αντίστοιχων εξόδων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
– Ο όμιλος Τσάκου αναλαμβάνει τη κάλυψη όλων των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου απαλλάσσοντας κάθε ανάλογης επιβάρυνσης τα μέλη που εργάζονται στις επιχειρήσεις του.

crisismonitor.gr

Διαβάστε ακόμα