Θωρακίζονται ασφαλιστικά οι ναυτικοί που εγκαταλείπονται από τις εταιρείες

Aπαιτήσεις για να εξασφαλίσει την παροχή ενός γρήγορου και αποτελεσματικού συστήματος χρηματοοικονομικής ασφαλείας για να βοηθήσει τους ναυτικούς σε περίπτωση εγκατάλειψής τους εξασφαλίζονται μέσω Π.Δ. Πρόκειται για τροπολογία με την οποία εναρμονίζεται η Ελλάδα σε όσα ισχύουν διεθνώς.

Ειδικότερα, ο ναυτικός πρέπει να θεωρείται ότι έχει εγκαταλειφθεί όταν, κατά παράβαση των απαιτήσεων αυτής της Σύμβασης ή των όρων της σύμβασης εργασίας των ναυτικών, ο πλοιοκτήτης: (α) αποτυγχάνει να καλύψει το κόστος της παλιννόστησης του ναυτικού, ή (β) έχει αφήσει τον ναυτικό χωρίς τα απαραίτητα μέσα διαβίωσης και υποστήριξης, ή (γ) αλλιώς έχει μονομερώς διακόψει τους δεσμούς του με τον ναυτικό, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας του να πληρώσει τους συμβατικούς μισθούς για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών.

Κάθε Μέλος άρα και η Ελλάδα πλέον πρέπει να εξασφαλίζει ότι σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας που πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Προτύπου είναι σε ισχύ για τα πλοία που υψώνουν τη σημαία του. «Το σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας μπορεί να έχει τη μορφή ενός σχήματος κοινωνικής ασφάλειας ή ασφάλισης ή ενός εθνικού κεφαλαίου ή άλλες παρόμοιες ρυθμίσεις. Η μορφή του πρέπει να καθορίζεται από το Μέλος, ύστερα από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις των πλοιοκτητών και των ναυτικών» αναφέρεται στο ΠΔ

Το σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας πρέπει να παρέχει απευθείας πρόσβαση, επαρκή κάλυψη και ταχεία οικονομική βοήθεια οποιονδήποτε εγκαταλελειμμένο ναυτικό επί πλοίου που υψώνει τη σημαία του Μέλους.

Επίσης, η απαραίτητη διαβίωση και υποστήριξη των ναυτικών πρέπει να περιλαμβάνει: «κατάλληλη τροφή, ενδιαίτηση, προμήθειες πόσιμου νερού, καύσιμα που είναι απαραίτητα για επιβίωση επί του πλοίου και την αναγκαία ιατρική μέριμνα»

Κάθε Μέλος πρέπει να απαιτεί ότι τα πλοία που υψώνουν τη σημαία του να φέρουν επί αυτών πιστοποιητικό ή άλλη έγγραφη απόδειξη χρηματοοικονομικής ασφάλειας που εκδίδεται από τον πάροχο χρηματοοικονομικής ασφάλειας. Αντίγραφο πρέπει να αναρτάται σε εμφανές μέρος επί του πλοίου όπου είναι διαθέσιμο στους ναυτικούς. Όταν περισσότεροι του ενός πάροχοι χρηματοοικονομικής ασφάλειας παρέχουν κάλυψη, το σύνολο των εγγράφων που εκδίδονται από τον κάθε πάροχο πρέπει να φέρεται επί του πλοίου. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύεται από μετάφραση στην αγγλική.

newmoney.gr

Διαβάστε ακόμα