Υπ. Ναυτιλίας: Πρόσκληση προς τις ακτοπλοϊκές για κάλυψη 127 γραμμών

Πρόσκληση από το υπουργείο Ναυτιλίας προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, που ενδιαφέρονται να καλύψουν γραμμές του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας από ένα έως πέντε έτη, από 01.11.2022, αναρτήθηκε στο διαύγεια.

Οι όροι της πρόσκλησης που αποτελούν και όρους της σύμβασης, μπορούν να τροποποιηθούν μετά από συναίνεση των συμβαλλομένων. Επίσης Τροποποίηση δρομολογιακής γραμμής ή γραμμών είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

Οι γραμμές που είναι συνολικά 127, έχουν αναρτηθεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού στο διαύγεια

Η Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος προβαίνει στη σύνταξη πρακτικού επιλογής των ενδιαφερομένων με κριτήριο τις βαθμολογίες των πλοίων.

Στο πρακτικό επισυνάπτονται:

α) ο πίνακας βαθμολογίας των πλοίων,

β) οι τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις της Επιτροπής επί αυτών και

γ) τυχόν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι οποίες παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του πίνακα της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να αποκλείει πλοιοκτήτες από τις διαδικασίες της παρούσας πρόσκλησης, έστω και αν πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις αυτής, αν αιτιολογημένα κρίνεται ότι αυτοί και τα πλοία τους έχουν στο παρελθόν υποπέσει σε σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις καλής εκτέλεσης των δρομολογίων / όρων δρομολόγησης.

Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δρομολόγησης πλοίου η πλοίων στη Διεύθυνση Θαλασσίων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέχρι τις 20/05/2022

Διαβάστε ακόμα