Ξανά σε πλειστηριασμό το «JET FERRY 1»

Φωτο:www.shipfriends.gr
Φωτο:www.shipfriends.gr

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Ε/Γ-Ο/Γ «ΤΖΕΤ ΦΕΡΡΥ 1», που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε, με αριθμό διακήρυξης 08/2015.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 22-04-2015 ημέρα Τετάρτη.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 23-04-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 πμ στην αίθουσα Δημοπρασιών, γραφείο 231, 1ος όροφος, Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς.

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 1 της διακήρυξης Νο 01/2015 καθώς και από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως επακριβώς καθορίζεται στο άρθρο 1.6.1. της διακήρυξης.

Χρόνος ισχύος των προσφορών 90 ημερολογιακές ημέρες και της εγγυητικής επιστολής 120 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διακήρυξη διανέμεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 08:00 – 14:00, από την Διεύθυνση Προμηθειών, Ακτή Μιαούλη 10 – 1ος όροφος, Γραφείο 208, κα. Κατσαδάκι Μαρ. τηλ 2104550194 και είναι καταχωρημένη στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ ΑΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.olp.gr.

Διαβάστε ακόμα