ΑΝΕΚ: Zημιές 60,7 εκατ. ευρώ

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):

Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2012 δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και του Ανατολικού Αιγαίου.

Συνολικά στη διάρκεια της χρονιάς, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ διακίνησε 1,9 εκα-τομμύρια επιβάτες έναντι 2,4 εκατ. το 2011, 290 χιλιάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 380 χιλ. το 2011 και 165 χιλ. φορτηγά έναντι 193 χιλ. το προηγούμενο έτος.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, μέσω της κοινοπ-ραξίας «ΑΝΕΚ – SUPERFAST», συνεχίστηκε η εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων στις γραμμές του Ηρακλείου και της Ανκόνας από κοινού με την «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Στο τελευταίο τρί-μηνο της χρήσης η ΑΝΕΚ αντικατέστησε τα πλοία που δραστηριοποιούνταν στη γραμμή της Βενετίας με δύο σύγχρονα ναυλωμένα πλοία χαμηλότερου λειτουργικού κόστους.

Επίσης, τη θερινή περίοδο η ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε στη διεθνή γραμμή «Μπάρι – Δυρράχιο», ενώ πλοία της Εταιρείας ναυ-λώθηκαν σε εταιρεία του εξωτερικού. Τέλος, τον Οκτώβριο έληξε η σύμβαση και τερματίστηκε η λειτουργία της Ενδοκυκλαδικής γραμμής δημόσιας υπηρεσίας και της γραμμής του ανατολικού Αι-γαίου.

Ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας στη χώρα μας εξακολουθεί να υφίσταται σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Αυτό αποτυπώνεται τόσο στη σημαντική μείωση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης, όσο και στα οικονομικά αποτελέσ-ματα όλων ανεξαιρέτως των εταιρειών του κλάδου τα τελευταία έτη.

Επιπλέον, η συνεχιζόμενη αύ-ξηση των τιμών των καυσίμων έχει επιβαρύνει υπέρμετρα το λειτουργικό κόστος των εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, το 2012 η μέση τιμή των καυσίμων αυξήθηκε κατά 15% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ ενδεικτικά σημειώνεται ότι η αύξηση σε σχέση με το έτος 2010 αγγίζει το 50% και σε σχέση με το 2009 υπερβαίνει το 90%.

Η διοίκηση του Ομίλου, έχοντας ως κύριο σκοπό τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, προσ-πάθησε με συγκεκριμένες κινήσεις (π.χ. περικοπή δρομολογίων, μείωση ταχυτήτων, αποδρομολό-γηση πλοίων από μη αποδοτικές γραμμές, αντικατάσταση πλοίων κ.λπ.) να αντισταθμίσει τις αρνη-τικές συνέπειες από τη μείωση της κίνησης και την αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της συγκρίσιμης περιόδου 2011 είχαν ενισχυθεί σημαντικά από έκ-τακτες ναυλώσεις πλοίων, ο Όμιλος και στη χρήση 2012 εμφάνισε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτι-κών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA).

Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2012 ανήλθε σε € 199,7 εκατ. έναντι € 243,6 εκατ. τη χρήση 2011. Τα έσοδα από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε € 102,1 εκατ. έναντι € 122,1 εκατ. την προηγούμενη χρήση και από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εξωτερικού ανήλθαν σε € 90,8 εκατ. έναντι € 116,2 εκατ., ενώ τα έσοδα από τις λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου δια-μορφώθηκαν σε € 6,8 εκατ. το 2012 έναντι € 5,3 εκατ. το 2011.

Μικτά Κέρδη

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για τη χρήση 2012 ανήλθαν σε € 22,4 εκατ. έναντι € 36,7 εκατ. το 2011. Το κόστος πωληθέντων, παρά την αύξηση των τιμών των καυσίμων, μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό και διαμορφώθηκε σε € 177,3 εκατ. έναντι € 206,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Η μείωση του λειτο-υργικού κόστους επήλθε, κυρίως, ως επακόλουθο της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των πλοίων και των δρομολογίων, καθώς και των συνεργειών της κοινοπραξίας που λειτούργησε ολόκληρο το έτος 2012 στις γραμμές του Ηρακλείου και της Ανκόνας.

EBITDA

Ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσ-βέσεων (EBITDA) ποσού € 4,2 εκατ. έναντι € 12,3 εκατ. το 2011. Η μείωση του EBITDA το 2012 οφεί-λεται, κυρίως, στη μείωση των μικτών κερδών κατά € 14,3 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη χρή-ση, ενώ τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης μειώθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε € 28,3 εκατ. έναντι € 33,7 εκατ. το 2011.

Καθαρά αποτελέσματα

Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της χρήσης 2012 διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού € 60,7 εκατ. για τον Όμιλο έναντι ζημιών € 22,9 εκατ. το 2011. Τα καθαρά αποτελέσματα του 2012 επιβαρύνθηκαν σημαντικά από τις απομειώσεις παγίων στοιχείων ενεργητικού του Ομίλου οι οποίες ανήλθαν σε € 35,5 εκατ. έναντι € 6,3 εκατ. την προηγούμενη χρή-ση.

Σε αρκετές περιπτώσεις η ακτοπλοΐα είναι ο μοναδικός συνδετικός κρίκος της ηπειρωτικής με τη νησιωτική Ελλάδα και οι συνέπειες από τυχόν απαξίωση του κλάδου στη χώρα μας θα είναι ανυπο-λόγιστες, τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τον τουρισμό και την εθνική μας οικονομία.

Με βάση την επικρατούσα οικονομική κατάσταση και με τη συνεχή συρρίκνωση της επιβατικής και εμ-πορευματικής κίνησης, οι στρατηγικοί στόχοι της Διοίκησης του Ομίλου είναι αφενός η εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας και αφετέρου η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους.

Οι προ-οπτικές του Ομίλου αλλά και του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας για το 2013, θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη γενικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας, τον εκσυγχρονισμό του θεσμι-κού πλαισίου για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, την πορεία της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα και την εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Η Διοίκηση του Ομίλου με γνώμωνα την πολυετή παρουσία και συνεισφορά της ΑΝΕΚ στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας και στην ανάπτυξη της οικονομίας των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης, εξετάζει όλους τους πιθανούς τρόπους αντιμε-τώπισης των συνθηκών που επικρατούν και βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση για την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται.

Διαβάστε ακόμα