Ζημιές 59 εκατ. ευρώ για τη ΝΕΛ το 2013

nel_lines_aktoploia_

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ’ κατά τη χρήση 2013 ανήλθε σε ποσό € 51.520.326,56 , έναντι ποσού € 68.019.955,88 την χρήση 2012, ήτοι παρουσίασε μείωση 24,25 %, η οποία οφείλεται στην συνεχιζόμενη οικονομική κρίση .

Οι λειτουργικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε ποσό € 45.856.272,80 κατά τη χρήση 2013, έναντι ζημιών ποσού € 62.380.852,03 στην προηγούμενη χρήση 2012.

Τα αποτελέσματα του Οµίλου, πριν και μετά από φόρους κατά τη χρήση 2013 ανήλθαν σε ζημιά ποσού € 59.042.911,33, έναντι ζημιάς ποσού € 75.796.308,42 στη χρήση 2012.

Τα παραπάνω αποτελέσματα του Ομίλου έχουν επιβαρυνθεί κατά την χρήση 2013 με ποσό € 32.349.715,14 εναντι ποσού € 34.774.243,72 στη χρήση 2012, αποτέλεσμα που προήλθε από την αναπροσαρμογή των πλοίων στην εύλογη τους αξία.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του ομίλου την 31.12.2013, εμφανίζονται θετικές κατά ποσό € 231.091,69 (31.12.2012, αρνητικές ταμειακές ροές ποσό € 18.057.591,68).

Το αποθεματικό του Νόμου 3588/2007-άρθρο 106α σχηματίστηκε από την εφαρμογή της Συμφωνίας Εξυγίανσης η οποία επικυρώθηκε από το Εφετείο Βορείου Αιγαίου την 12.12.2013. Το συνολικό σχηματισθέν αποθεματικό της Εταιρείας την 31.12.2013 ποσού € 129.317.925,02 αφορά όφελος από ρύθμιση τραπεζικών δανειακών συμβάσεων συνολικού ποσού € 102.610.324,29, όφελος από πιστωτές συνολικού ποσού € 10.068.509,13 και όφελος από απαιτήσεις μετόχων συνολικού ποσού € 16.639.091,60.

Επίσης το σχηματισθέν αποθεματικό ποσού € 9.427.273,98 προήλθε από ρύθμιση οφειλής μεταξύ της τράπεζας και της θυγατρικής εταιρείας SILVER FIN LTD που προέβλεπε περιορισμό της υπό τον όρο της επικύρωσης της Συμφωνίας Εξυγίανσης η οποία ήδη επικυρώθηκε. Τα ανωτέρω αποθεματικά συμψηφίστηκαν την 31.12.2013 με ζημίες εις νέο.

Διαβάστε ακόμα