Ζητούνται πλοηγοί στον Πλοηγικό Σταθμό Ιτέας, Χαλκίδας και Καβάλας

Την πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) – σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α΄43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α΄213), όπως το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την παρ.8 του άρθρου 101 του Ν.4504/2017(ΦΕΚ Α΄184), καθώς και σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 περ. (θ) του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει- για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Ιτέας, Χαλκίδας και Καβάλας.

Ανακοίνωση Πρόσληψης Πλοηγικού Σταθμού Ιτέας
Ανακοίνωση Πρόσληψης Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας
Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου Πλοηγού Χαλκίδας

Διαβάστε ακόμα