Ζητούνται πλοηγοί στον Πλοηγικό Σταθμό Λαυρίου

Για την πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) – σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α’43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α’213), όπως το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την παρ.8 του άρθρου 101 του Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ Α΄184), καθώς και των διατάξεων της παρ. 2 περ. (θ) του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει – για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στον Πλοηγικό Σταθμό Λαυρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την υποβάλουν με τα σχετικά δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Λιμένας Λαυρίου, Ακτή Α. Παπανδρέου, Λαύριο Τ.Κ.19500, απευθύνοντας την προς Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου/ Πλοηγικό Σταθμό Λαυρίου, (τηλ. επικοινωνίας: 22923-20401, φαξ: 22920-60188). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Τρίτη, 02/04/2019.

Ανακοίνωση – Αίτηση πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού

Διαβάστε ακόμα