Attica Group: Κέρδη 6,11 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

attica_group_

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοινώνει τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2014 τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 213,69 εκατ. (Ευρώ 214,83 εκατ. το εννεάμηνο 2013) και Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Ευρώ 36,19 εκατ. έναντι αντίστοιχων κερδών Ευρώ 32,39 εκατ. το εννεάμηνο του 2013 (αύξηση 12%).

Συνολικά τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν στα Ευρώ 6,11 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 4,15 εκατ. το εννεάμηνο του 2013 (αύξηση 47%).

Στα κέρδη εννεαμήνου 2014 περιλαμβάνεται έκτακτη μη επαναλαμβανόμενη ζημία Ευρώ 1,45 εκατ. από συναλλαγματική διαφορά που προέκυψε από την εξόφληση του πλοίου Blue Star Patmos σε Δολάρια Η.Π.Α. ενώ αντιθέτως τα κέρδη του εννεαμήνου 2013 είναι ενισχυμένα κατά Ευρώ 0,92 εκατ. από θετική συναλλαγματική διαφορά.

Σημεία αναφοράς του εννεαμήνου αποτελούν η αύξηση του κύκλου εργασιών στις γραμμές του εσωτερικού, η οποία όμως αντισταθμίστηκε από τη μείωση του κύκλου εργασιών στην Αδριατική θάλασσα, καθώς και η ενίσχυση των Κερδών προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα Ευρώ 36,19 εκατ. παρά τον υπερδιπλασιασμό τους (Ευρώ 32,39 εκατ.) την αντίστοιχη περυσινή περίοδο σε σχέση με το εννεάμηνο του 2012 (Ευρώ 13,79 εκατ.).

Η αύξηση (12%) του EBITDA πραγματοποιήθηκε παρά την οριακή μείωση (-0,5%) του κύκλου εργασιών σε σχέση με το εννεάμηνο του 2013. Αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης προσπάθειας της Διοίκησης με σειρά παρεμβάσεων που αφορούν στη μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, στη μείωση των διοικητικών εξόδων και των εξόδων διάθεσης καθώς και στην ενεργή διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων με σκοπό τη βελτίωση του μεταφορικού έργου ανά δρομολόγιο.

Η βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου επετεύχθη σε περιβάλλον παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί αισθητά η καταναλωτική δαπάνη των πολιτών ενώ παράλληλα επικρατούν συνθήκες έντονου ανταγωνισμού ανάμεσα στις εταιρίες του κλάδου.

Τα οικονομικά στοιχεία του εννεαμήνου 2014 ως και αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2013 απεικονίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και παρουσιάζουν την 30η Σεπτεμβρίου, 2014 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ευρώ 346,04 εκατ. (Ευρώ 340,05 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2013) και Πάγια Στοιχεία (πλοία) αξίας Ευρώ 612,22 εκατ. (Ευρώ 629,23 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2013). Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 32,83 εκατ. (Ευρώ 24,89 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2013).

Μετά την επίτευξη συμφωνίας με το σύνολο των δανειστών του Ομίλου για την πλήρη και μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού, την 30η Σεπτεμβρίου, 2014 οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται σε Ευρώ 298,28 εκατ. (Ευρώ 68,45 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2013) και οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονται σε Ευρώ 11,80 εκατ. (Ευρώ 221,49 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2013).

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε κατά το εννεάμηνο του 2014 με δεκατρία (13) ιδιόκτητα επιβατηγά–οχηματαγωγά πλοία εκ των οποίων τα τέσσερα πλοία Superfast δρομολογήθηκαν στην Αδριατική θάλασσα και τα εννέα πλοία Blue Star στην Ελληνική Ακτοπλοΐα.

Κατά το εννεάμηνο του 2014 διακινήθηκαν με τα πλοία του Ομίλου συνολικά 3,46 εκατ. επιβάτες, έναντι 3,23 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, 448,26 χιλ. Ι.Χ. οχήματα έναντι 429,84 χιλ. το εννεάμηνο του 2013 και 198,85 χιλ. φορτηγά οχήματα έναντι 201,83 χιλ. αντίστοιχα.

Στην αγορά της Αδριατικής και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα–Ηγουμενίτσα–Ανκόνα και Πάτρα–Ηγουμενίτσα–Μπάρι, το μεταφορικό έργο των πλοίων Superfast XI, Superfast XII (σε κοινοπραξία με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ), Superfast I και Superfast II, με 1,8% λιγότερα δρομολόγια από το εννεάμηνο του 2013, μειώθηκε κατά 2,6% στους επιβάτες, κατά 1,7% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 9,6% στα φορτηγά οχήματα.

Στις γραμμές εσωτερικού Πειραιάς–Κυκλάδες, Πειραιάς–Δωδεκάνησα, Πειραιάς–Ηράκλειο και Πειραιάς–Χίος–Μυτιλήνη, στους εννέα πρώτους μήνες του 2014, εκτελώντας συνολικά 5,7% περισσότερα δρομολόγια από το εννεάμηνο του 2013, το μεταφορικό έργο του Ομίλου αυξήθηκε κατά 8,8% στους επιβάτες, κατά 6,0% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 4,5% στα φορτηγά οχήματα. Στη γραμμή του Ηρακλείου ένα πλοίο του Ομίλου λειτουργεί κοινοπρακτικά με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ ΑΝΕΚ +1,18%.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ / ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Τον Σεπτέμβριο του 2014 ο Όμιλος ολοκλήρωσε τη συμφωνία για την πλήρη και μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού καθώς και τη συμφωνία με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fortress Investment Group (εις το εξής «Fortress») για επένδυση ύψους Ευρώ 75 εκατ. στον Όμιλο Attica.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω συμφωνίας, η Attica Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε στις 05.09.2014 την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου Ευρώ 50 εκατ., το οποίο καλύφθηκε πλήρως από την Fortress. Αμέσως μετά την έκδοσή του το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο επαναγοράστηκε στο σύνολό του από την Attica Α.Ε. Συμμετοχών έναντι τιμήματος ίσου με τη συνολική αξία των ομολογιών, ήτοι ποσού Ευρώ 50 εκατ., προκειμένου αυτές να είναι διαθέσιμες προς ανταλλαγή με τις ομολογίες της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας Blue Star Ferries Ν.Α.Ε. στα πλαίσια της ευρύτερης συμφωνίας με τη Fortress.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2014 ο Όμιλος ανακοίνωσε τη διεύρυνση της συνεργασίας με την ΑΝΕΚ ΑΝΕΚ +1,18% Α.Ε. στα πλαίσια της Κοινοπραξίας «ΑΝΕΚ Α.Ε – SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INK & ΣΙΑ» για την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από πλοία των δύο εταιριών στις διεθνείς γραμμές της Αδριατικής καθώς και στις ακτοπλοϊκές γραμμές της Κρήτης, από 1ης Νοεμβρίου 2014.

Στις 27 Οκτωβρίου 2014 ο Όμιλος ήρθε σε συμφωνία με την κυβέρνηση του Καναδά για την πώληση του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου Blue Star Ithaki, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 31,2 εκατ. καταβλητέου τοις μετρητοίς. Το καθαρό κέρδος για τον Όμιλο εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε Ευρώ 4 εκατ. περίπου και θα συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου 2014. Η ολοκλήρωση της πώλησης πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2014 με την παράδοση του πλοίου στους αγοραστές.

Διαβάστε ακόμα