Κύπρος: Έναρξη λειτουργίας Μονοθυριδικού Ναυτιλιακού Κέντρου Εξυπηρέτησης

Τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, έθεσε σε λειτουργία το Μονοθυριδικό Ναυτιλιακό Κέντρο Εξυπηρέτησης (One Stop Shipping Centre). Στόχος του Κέντρου είναι η ποιοτική εξυπηρέτηση αιτημάτων όλων των ναυτιλιακών εταιρειών, όσο και εταιρειών που οι δραστηριότητες τους είναι συναφείς με τη ναυτιλία και εδρεύουν στην Κύπρο, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Το έργο υλοποιείται σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο έχει παράσχει, μεταξύ άλλων, την απαραίτητη τεχνογνωσία, εξοπλισμό πληροφορικής και προσωπικό.

Συγκεκριμένα, κάθε Δευτέρα, το Μονοθυριδικό Ναυτιλιακό Κέντρο Εξυπηρέτησης θα παραλαμβάνει αιτήσεις, για τις οποίες απαιτείται φυσική παρουσία, για τη λήψη βιομετρικών στοιχείων, στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των ωρών 08:30-14:00, για τις εξής υπηρεσίες:

(α) Έκδοση σχετικών Βεβαιώσεων Εγγραφής (MEU1) Πολιτών Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ/ ΕΟΧ) που θα εργοδοτούνται στην Κύπρο από Ναυτιλιακές Εταιρείες. Θα παραλαμβάνονται, επίσης, αιτήσεις για Έκδοση Δελτίων Διαμονής (MEU2) για τα μέλη των οικογενειών των πολιτών της ΕΕ / ΕΟΧ που δεν είναι οι ίδιοι πολίτες της Ένωσης.

(β) Έκδοση / Ανανέωση Αδειών Προσωρινής Διαμονής και Απασχόλησης στην Κύπρο πολιτών τρίτων χωρών (δηλ. εκτός ΕΕ/ ΕΟΧ) που θα εργοδοτούνται από Ναυτιλιακές Εταιρείες (BCS).

(γ) Διευθέτηση της διαμονής των μελών οικογένειας των πολιτών τρίτων χωρών που εργοδοτούνται από Ναυτιλιακές Εταιρείες (MFR, VIS και CYE).

Απώτερος στόχος του Κέντρου είναι η διεύρυνση των θεμάτων που αφορούν την ναυτιλιακή βιομηχανία, ώστε όλες οι σχετικές με τη ναυτιλία συναλλαγές, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων κυβερνητικών Τμημάτων/Υπουργείων, να πραγματοποιούνται από το ίδιο σημείο, δηλαδή το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Η συνεχής αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των υπηρεσιών του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, αποτελεί μία από τις κυριότερες προτεραιότητες που έχουμε θέσει ως Υφυπουργείο, υλοποιώντας το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Το Μονοθυριδικό Ναυτιλιακό Κέντρο Εξυπηρέτησης, αποτελεί εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία υλοποιείται.

Στηρίζουμε τη ναυτιλιακή βιομηχανία, η οποία αποτελεί πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης με σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας και δρομολογούμε πολιτικές και δράσεις που υπηρετούν τη στρατηγική μας για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Αιτήματα για ραντεβού θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: onestop@dms.gov.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα ακόλουθα άτομα:

Επικεφαλής
Νίκη Πετούση, αρ. τηλ. 25 848 247
Ανώτερη Διοικητικός Λειτουργός

Λειτουργός
Μαρία Πολυκάρπου, αρ. τηλ. 25 848 119
Λειτουργός Μετανάστευσης

Γραμματειακή Υποστήριξη

Αντρέας Λάμπρου, αρ. τηλ. 25 848 228
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Διαβάστε ακόμα