Περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

Από τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1214 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2023 αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, ισχύουν τα ακόλουθα:

– Απαγόρευση πρόσβασης σε λιμένες της Ε.Ε. πλοίων που δεν έχουν κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα την μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που πραγματοποιείται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ή εντός 12 ναυτικών μιλίων από την γραμμή βάσης των ακτών του εν λόγω κράτους μέλους.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση σκάφους που χρήζει συνδρομής και αναζητεί καταφύγιο ή ζητεί ελλιμενισμό έκτακτης ανάγκης για λόγους θαλάσσιας ασφάλειας ή για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα. Επίσης κατά παρέκκλιση, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν σε σκάφος να καταπλεύσει σε λιμένα ή σε δεξαμενή ανύψωσης στο έδαφος της Ένωσης, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, αφού διαπιστώσουν ότι η πρόσβαση αυτή είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς λόγους.

– Απαγορεύεται, από τις 24 Ιουλίου 2023, η παροχή πρόσβασης σε λιμένες και δεξαμενές ανύψωσης στο έδαφος της Ένωσης από οποιοδήποτε σκάφος προβαίνει σε μεταφορές από πλοίο σε πλοίο, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς λιμένες ή δεξαμενές ανύψωσης κράτους μέλους, εάν η αρμόδια αρχή έχει εύλογες υπόνοιες ότι το σκάφος παραβαίνει τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3ιγ παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 3ιδ παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 833/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση σκάφους που χρήζει συνδρομής και αναζητεί καταφύγιο ή ζητεί ελλιμενισμό έκτακτης ανάγκης για λόγους θαλάσσιας ασφάλειας ή για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα. Επίσης κατά παρέκκλιση, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν σε σκάφος να καταπλεύσει σε λιμένα ή σε δεξαμενή ανύψωσης στο έδαφος της Ένωσης, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, αφού διαπιστώσουν ότι η πρόσβαση αυτή είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς λόγους.

– Απαγορεύεται, από τις 24 Ιουλίου 2023, η παροχή πρόσβασης σε λιμένες και δεξαμενές ανύψωσης στο έδαφος της Ένωσης από οποιοδήποτε σκάφος για το οποίο η αρμόδια αρχή έχει εύλογες υπόνοιες ότι προβαίνει σε παράνομες παρεμβολές στο σύστημά του αυτόματης αναγνώρισης σκαφών, το θέτει εκτός λειτουργίας ή άλλως το αδρανοποιεί, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς λιμένες ή κλεισιάδες κράτους μέλους, κατά παράβαση του κανονισμού V/19 σημείο 2.4 της SOLAS κατά τη μεταφορά αργού πετρελαίου ή πετρελαϊκών προϊόντων υποκείμενων στις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3ιγ παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 3ιδ παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 833/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση σκάφους που χρήζει συνδρομής και αναζητεί καταφύγιο ή ζητεί ελλιμενισμό έκτακτης ανάγκης για λόγους θαλάσσιας ασφάλειας ή για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα. Επίσης κατά παρέκκλιση, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν σε σκάφος να καταπλεύσει σε λιμένα ή σε δεξαμενή ανύψωσης στο έδαφος της Ένωσης, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, αφού διαπιστώσουν ότι η πρόσβαση αυτή είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς λόγους.

Ναυτικοί πράκτορες ή/και πλοίαρχοι πλοίων τα οποία πρόκειται πραγματοποιήσουν μεταφόρτωση (STS), εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή σε θαλάσσια περιοχή εντός 12 ν.μ. από τις γραμμές βάσης της ελληνικής ακτογραμμής, οφείλουν όπως υποβάλλουν προς αρμόδια Λιμενική Αρχή, κοινοποιώντας προς ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΑΠΘΑΣ Β’ ([email protected]) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, σχετικό υπόδειγμα αναφοράς.

Διαβάστε ακόμα