Πλήρωση με επιλογή 4 κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ και στις ΑΕΝ

Πλήρωση με επιλογή τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Π) και στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού/Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου( ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Ασπροπύργου) και Μακεδονίας ( ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Μακεδονίας)» ως εξής:

(α) Μία (01) θέση Διευθυντή Σπουδών, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄τάξης Ε.Ν (κατηγορία ΒΙ/1 )
στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Ασπροπύργου.

(β ) Μία (01) θέση Διευθυντή Σπουδών, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄τάξης Ε.Ν (κατηγορία ΒΙ/1 )
στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Μακεδονίας.

(γ) Μία (01) θέση Καθηγητή –Εκπαιδευτή, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄τάξης Ε.Ν (κατηγορία
ΒΙΙ/1 ) στο ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων.

(δ) Μία (01) θέση Βοηθού- Εκπαιδευτή (ειδικότητας Ναυκλήρου Ε.Ν. κατηγορία ΒΙΙ/8 ) στη
ΔΣΕΝ/ΣΠΜ /Ασπροπύργου.

Ανακοίνωση

Διαβάστε ακόμα