Σιγκαπούρη: Προϋποθέσεις και διαδικασίες αλλαγής πληρωμάτων

Εγκύκλιος υπ’ αριθ. 3/2022 Port Marine Circular (PMC 3/2022) της αρμόδιας λιμενικής Αρχής της Σιγκαπούρης (MPA) (Crew changes for cargo ships in the port of Singapore and application for vaccination) με την οποία επικαιροποιούνται οι διαδικασίες και προϋποθέσεις πραγματοποίησης αλλαγών πληρωμάτων στον λιμένα της Σιγκαπούρης.

Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα ακόλουθα:

Πληρώματα προς ναυτολόγηση (sign-on)

• Πλήρως εμβολιασμένοι ναυτικοί, οι οποίοι ταξιδεύουν μέσω περιοχών που έχουν ενταχθεί στην “Active Vaccinated Travel Lane” , δύνανται να ταξιδεύουν στη Σιγκαπούρη χωρίς να έχουν παραμείνει σε περιορισμό κατ’ οίκον (Stay-Home-Notice – SHN).

• Οι ναυτικοί θα πρέπει να έχουν λάβει αρνητικό αποτέλεσμα σε εξέταση COVID-19 (PCR), η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε εγκεκριμένο από το κράτος ή πιστοποιημένο με ISO 15189 εργαστήριο στη χώρα προέλευσής τους το πολύ δύο ημέρες πριν την αναχώρησή τους για τη Σιγκαπούρη. Εναλλακτικά, γίνονται δεκτά αρνητικά αποτελέσματα εξέτασης Antigen Rapid Test (ART), εφ’ όσον η εξέταση έχει πραγματοποιηθεί από κατάλληλα εκπαιδευμένο πρόσωπο (λ.χ. επαγγελματία υγείας) το πολύ δύο ημέρες πριν από την αναχώρηση από χώρα Κατηγορίας I/II/III/IV για τη Σιγκαπούρη.

• Μη εμβολιασμένοι ναυτικοί θα πρέπει να έχουν λάβει πιστοποίηση fit-to-travel από ιατρό της χώρας προέλευσής τους εντός 24 ωρών πριν από την αναχώρησή τους.

• Ναυτικοί πλήρως εμβολιασμένοι, οι οποίοι έχουν νοσήσει και αναρρώσει πρόσφατα (εντός 90 ημερών από την τελευταία νόσηση) εξαιρούνται από τις προϋποθέσεις εξέτασης COVID-19 και τήρησης της SHN, εφ’ όσον δύνανται να αποδείξουν τα ανωτέρω με τα κατάλληλα πιστοποιητικά. Μη εμβολιασμένοι ναυτικοί, που νόσησαν και ανάρρωσαν πρόσφατα, εξαιρούνται από την προϋπόθεση εξέτασης για COVID-19 πριν από την αναχώρησή τους, εξακολουθούν όμως να υποχρεούνται στην τήρηση της SHN.

Πληρώματα προς αποναυτολόγηση (sign-off)

• Οι ναυτικοί δεν πρέπει να έχουν βγει στην ξηρά ή να έχουν έρθει σε επαφή με προσωπικό ξηράς στον προηγούμενο λιμένα προσέγγισης, κατά τις τελευταίες επτά ημέρες.

• Οι ναυτικοί πρέπει να έχουν λάβει πιστοποιητικό fit-to-travel από ιατρό στη Σιγκαπούρη το πολύ 24 ώρες πριν αποβιβαστούν από το πλοίο.

Στην ίδια εγκύκλιο παρέχονται, επιπλέον, χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις διαμονής στη Σιγκαπούρη για όσους ναυτικούς πρόκειται να ναυτολογηθούν ή έχουν αποναυτολογηθεί, τις προϋποθέσεις έγκρισης αιτήματος για COVID-19 Pre-Departure Testing από την MPA, καθώς και τη διαδικασία εμβολιασμού των ναυτικών στο πλαίσιο του προγράμματος SEAVAX.

Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση αλλαγής πληρωμάτων πρέπει να αποστέλλονται από τους πλοιοκτήτες/ διαχειριστές/ πράκτορες, τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα της σχεδιαζόμενης αλλαγής και εφόσον πρόκειται για πλοία αλλοδαπών νηολογίων, οι αιτήσεις θα εξετάζονται υπό την προϋπόθεση ότι προσεγγίζουν στη Σιγκαπούρη για εργασίες φορτοεκφόρτωσης, πετρέλευσης ή και για άλλες ναυτιλιακές υπηρεσίες.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι, οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τα κράτη και τους λιμένες ανά τον κόσμο υπόκεινται σε συχνές αναθεωρήσεις και ως εκ τούτου η παρεχόμενη με την παρούσα εγκύκλιο ενημέρωση δεν προορίζεται να υποκαταστήσει την παρεχόμενη πληροφόρηση από τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές, τις αεροπορικές εταιρείες και τους πράκτορες των ναυτιλιακών εταιρειών.

Διαβάστε ακόμα