Το διάσημο Ναυάγιο της Ζακύνθου γίνεται… ανώνυμη εταιρεία

Τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού που έχει εισαχθεί προς δημόσια διαβούλευση έως τις 26 Ιουνίου με τίτλο «Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, Ναυάγιο Ζακύνθου, διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα τουριστικά καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη».

Στο άρθρο 39 προβλέπεται η σύσταση της νέας ΑΕ με την επωνυμία «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.», η οποία «αναμένεται να συμβάλλει τόσο στην αντιμετώπιση του προβλήματος της απώλειας εισοδήματος από την αδυναμία παρέμβασης, ανάπτυξης και δημιουργίας υποδομών στην περιοχή, όσο και στον περιορισμό της ζημίας που προκαλεί η μη αξιοποίηση στο εθνικό προϊόν», όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Η διάρκεια της εταιρείας, με έδρα σε δήμο εντός της Περιφέρειας Αττικής, διατηρώντας υποκατάστημα εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου θα είναι 99 χρόνια.

«Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και εποπτεύεται από τον υπουργό Τουρισμού», όπως επισημαίνεται στο σχετικό άρθρο.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) η διοίκηση, η διαχείριση και η εν γένει αξιοποίηση της οριοθετημένης ζώνης αιγιαλού στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του αιγιαλού, όπως προσδιορίζεται σε αυτή, καθώς και της παραλίας και ειδικότερα με βάση συγκεκριμένες συντεταγμένες σε δύο σημεία, μετά των εντός αυτής επικείμενων κινητών πραγμάτων (ναυάγιο) και ακινήτων, κατασκευών και εγκαταστάσεων με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, θεωρούμενα εφεξής ως νομίμως υφιστάμενα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί αιγιαλού και της δασικής νομοθεσίας (στο εξής «Υπό Αξιοποίηση Περιοχή»), για λόγους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος, και δη της εξασφάλισης της διάρκειας ζωής, βιωσιμότητας και προστασίας του εντός της υπό Αξιοποίηση Περιοχής τουριστικού εκθέματος και της ασφάλειας της προσβασιμότητας σε αυτό. Για τους ως άνω επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι δυνατή η απαλλοτρίωση του κινητού (ναυαγίου) εντός της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής υπέρ της Εταιρείας.

β) η διαχείριση και διαρκής λειτουργία ή ετοιμότητα σε λειτουργία όλων των χώρων, υποδομών και εξοπλισμού εντός της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, της τακτικής και έκτακτης συντήρησης αυτών, της καθαριότητας, της λήψης μέτρων για απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτήν, της φύλαξης και κάθε άλλης σχετικής υπηρεσίας.

γ) η αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογου χαρακτήρα χρεώσεων.

Στην εταιρεία περιέρχονται και παραχωρούνται κατά χρήση και κατοχή, χωρίς αντάλλαγμα, η στην παρ. 3 ειδικώς προσδιορισθείσα Υπό Αξιοποίηση Περιοχή, καθώς και το δικαίωμα διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των εντός αυτής κινητών (ναυάγιο) και ακινήτων με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Τουρισμού.

Η εταιρεία για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και επιχειρηματικό, δικαιούμενη να προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης, εκμετάλλευσης και εν γένει αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων.

Ενδεικτικά δύναται:
α) να συνιστά φορέα υλοποίησης σχεδίου, έργου ή προγράμματος που δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία Σύνταξης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου,

β) να αποδέχεται δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε πηγή στο όνομά της,

γ) να αποκτά ενοχικά δικαιώματα σε άλλα ακίνητα που βρίσκονται πλησίον της έκτασης της Υπό Αξιοποίησης Περιοχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

δ) να διενεργεί διαδικασίες ανάθεσης, εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργου, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών και έργων τεχνικής βοήθειας, καθώς και την υλοποίηση αυτών, σχετικών με τη διαχείριση και ανάδειξη της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής, χρηματοδοτούμενων από προγράμματα του ΕΣΠΑ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή ταμείων και προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),
ε) να συνάπτει συμβάσεις σύμπραξης με νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα),

στ) να συνάπτει και να εκτελεί προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), με την προβλεπόμενη σε αυτό διαδικασία,

ζ) να προβαίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατά τα τρία (3) πρώτα χρόνια λειτουργίας της σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αντιμετώπιση επιτακτικών ή έκτακτων αναγκών για την ασφάλεια του τουριστικού εκθέματος και της προσβασιμότητας στην περιοχή, όπως τις μελέτες και τα έργα που αφορούν στην αναπαλαίωση, υποστήλωση, υποστήριξη, αντιοξείδωση και προστασία από τη διάβρωση της μεταλλικής κατασκευής του καραβιού, με τοποθέτηση ικριωμάτων ασφαλείας για τους επισκέπτες, στην τοποθέτηση στη θάλασσα, κατά τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτής εξέδρας για την εξασφάλιση προστατευμένης πρόσβασης των λουόμενων και πρόσδεσης / έδρασης σκαφών κ.ά.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 250.000 ευρώ και οι μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες. Τα έσοδα της εταιρείας αποτελούνται από: α) την αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρεώσεων, β) τους τόκους, τα μερίσματα και τις κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων της, γ) τις επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες της και δ) τα έσοδα που προκύπτουν από κάθε άλλη νόμιμη αιτία. Η Εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. 10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών, η Εταιρεία μπορεί να επιχορηγείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, στον βαθμό που επιτρέπεται από τις δημοσιονομικές συνθήκες. Η σύσταση και η λειτουργία της Εταιρείας δεν παραβλάπτει δικαιώματα Ο.Τ.Α.

Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών και απαρτίζεται από δύο μέλη ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ένα μέλος που ορίζεται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ένα μέλος που υποδεικνύεται από τους υφιστάμενους τοπικούς συλλόγους ξενοδόχων, ένα μέλος που υποδεικνύεται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ζακύνθου, ένα (1) μέλος που ορίζεται από τον Δήμο Ζακύνθου, για λογαριασμό του ΟΤΑ α’ βαθμού στην περιφέρεια του οποίου κείται η Υπό Αξιοποίηση Περιοχή και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Τουρισμού, ως μέλος, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

Η εταιρεία, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, όπως αυτές προσδιορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, δύναται να προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με έμμισθη εντολή, καθώς και σε συμβάσεις έργου, για την πρόσληψη προσωπικού, το οποίο κατέχει τα προσόντα που ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Για την αντιμετώπιση των αναγκών στελέχωσης της εταιρείας, είναι δυνατό να αποσπώνται ή να μετατάσσονται στην εταιρεία μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του δημόσιου τομέα από φορείς της γενικής κυβέρνησης, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικά για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Εταιρείας και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες στελέχωσής της, είναι δυνατή η απόσπαση έως και δεκαπέντε (15) υπαλλήλων κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Τουρισμού και του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της.

newmoney.gr

Διαβάστε ακόμα