Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης ανέργων ναυτικών για το 2013

oikos_nautou

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013”

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών για τις γιορτές ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Κ.Υ.Α. Για την εφαρμογή της, σας δίνουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις – οδηγίες:

1. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς για τις γιορτές ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013 καθορίζεται ως εξής:

α. Στους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες προστατευόμενα τέκνα
Ευρώ 325 (Τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ)

β. Στους άγαμους ή άγαμες
Ευρώ 240 (Διακόσια σαράντα ευρώ)

2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η χρονική περίοδος πληρωμής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης αυτής, ορίζεται από Τετάρτη 4/12/2013 έως και Παρασκευή 20/12/2013 για την περιοχή Πειραιά.

Η παραπάνω προθεσμία είναι ανατρεπτική και μετά από την πάροδο της δεν μπορεί να καταβληθεί η συγκεκριμένη οικονομική παροχή.

Η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει από τον Οίκο Ναύτου Πειραιά με δελτία προτεραιότητας, για όσους κατοικούν ή βρίσκονται στην Αθήνα και Πειραιά και από τα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό, για τους δικαιούχους που κατοικούν ή βρίσκονται στην περιφέρειά τους ή κοντά σε αυτή.

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ

Για να δικαιούνται οι άνεργοι ναυτικοί την έκτακτη οικονομική αυτή ενίσχυση πρέπει:

α) Να έχουν πάνω από (5) πέντε χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία (12) δώδεκα μήνες τουλάχιστον την τελευταία τριετία αναδρομικά μετρούμενη από 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (δηλαδή από 25/12/2010) ή να έχει εικοσιτετράμηνη (24) τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πενταετία, αναδρομικά πάλι μετρούμενη από 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (δηλ. από 25/12/2008).

β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυση του και μέχρι τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013 (25/12/2013) χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από (18) δεκαοχτώ μήνες , ούτε μικρότερο από (30) τριάντα ημέρες. Δηλαδή ανεργία εντός της περιόδου 25/06/2012 έως 25/11/2013 εξαντλημένου του χρόνου που καλύπτει τυχόν αποζημίωση ή ασθένεια ή άδεια (για τις περιπτώσεις απόλυσης λόγω αδείας)

Ναυτολόγιο έως 20 ημέρες δεν διακόπτει την ανεργία.

γ) Να είναι γραμμένοι στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ μετά την τελευταία τους απόλυση και να έχουν κάρτα ανεργίας ή θεωρημένη φωτοτυπία την οποία θα προσκομίζουν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Οι προϋποθέσεις (α), (β), (γ) πρέπει να συντρέγουν αθροιστικά.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ

Την έκτακτη οικονομική αυτή ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω ειδικές κατηγορίες ανέργων ναυτικών:

α) Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργαστούν από βεβαιωμένα χρόνια νοσήματα, εφόσον όμως έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία, έστω και αν δεν έχουν ναυτολογηθεί μέσα στην τελευταία τριετία (από 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και πίσω).

Ο χαρακτηρισμός του νοσήματος σαν χρόνιο καθώς και η αδυναμία του ναυτικού να ναυτολογηθεί, θα διαπιστώνεται με γνωμάτευση η οποία εκδίδεται από γιατρό Δημόσιου Νοσοκομείου ή Δημόσιας Υγειονομικής Μονάδας, ειδικότητας σχετικής με την νόσο.

β) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τις 25/06/2013 εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.

γ) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ 228/98 για ένα εξάμηνο τουλάχιστον (6 μήνες) μετά την 01/01/2013 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα.

δ) Ναυτικοί Χανσενικοί που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν δικαιούνται οικονομικής ενίσχυσης:

1. Ναυτικοί που φοιτούν στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) και στη Σχολή Θαλαμηπόλων κατά την περίοδο καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, για αναβάθμιση του διπλώματος τους

2 .Οι σπουδαστές Ειδικών Τμημάτων υποψηφίων Πλοιάρχων – Κυβερνητών και Μηχανικών Γ’ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού 3. Οι σπουδαστές Α.Ε.Ν (γιατί δεν έχουν 24 μήνες θαλάσσια υπηρεσία)

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες αφορούν απογεγραμμένους ναυτικούς με ελληνικό φυλλάδιο ή διαβατήριο, η δε υπηρεσία που προσμετράται να έχει διανυθεί σε πλοία με Ελληνική σημαία ή σε πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το NAT ή σε πλοία μη συμβεβλημένα, με υπηρεσία όμως κανονικά εξαγορασμένη στο NAT (καταχωρημένη στο Ν.Φ. ή να έχουν εκδοθεί γραμμάτια είσπραξης NAT). Οι αναφερόμενοι άνεργοι ναυτικοί:

1) Δεν πρέπει να έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφόμενη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφόμενη στο διαβατήριο τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.

2) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής, κατά τον χρόνο της καταβολής , πλην των περιπτώσεων του επιδόματος ασθενείας του άρθρου 19 παρ. 2 του Π.Δ 894/81 και ανεργίας του Π.Δ 228/98 και δεν προστατεύονται από άλλο Δημόσιο Ασφαλιστικό φορέα.

Η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο ή το διαβατήριο του δικαιούχου

4. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Α. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο υπολογισμός των προσόντων και προϋποθέσεων της παρ. 3 της Εγκυκλίου αυτής,θα γίνεται από τις εγγραφές που έχουν γίνει στο Ναυτικό Φυλλάδιο του ενδιαφερομένου και από το Μηχανογραφικό σημείωμα της Υπηρεσίας Ν. Μητρώων που θα προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στην Υπηρεσία ελέγχου και καταβολής.

– Υπηρεσία που διανύθηκε σε πλοία με ξένη σημαία που έχουν σύμβαση με το Ν.Α.Τ., θα υπολογίζεται εφόσον έχει καταχωρηθεί στο Ναυτικό Φυλλάδιο από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων ή προσκομίζουν γι’ αυτό, πιστοποιητικά απαραίτητα θεωρημένα, από τις κατά τόπους Λιμενικές ή Προξενικές Αρχές.

– Υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε από 25/12/2012 μέχρι 25/11/2013 σε πλοία με ξένη σημαία που έχουν σύμβαση με το NAT, μπορεί να υπολογιστεί αν ο ναυτικός προσκομίσει βεβαίωση της Πλοιοκτήτριας Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι, εφόσον ο ναυτικός προσκομίσει βεβαίωση για υπολογισμό της υπηρεσίας του για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, αλλά στη βεβαίωση αυτή συμπεριλαμβάνεται υπηρεσία μεγαλύτερη και οπωσδήποτε συνεχής, θα υπολογίζεται ολόκληρη.

– Υπηρεσία που διανύθηκε σε πλοία με ξένη σημαία, που δεν έχουν σύμβαση με το Ν.Α.Τ, θα υπολογίζεται μόνο εφόσον έχει κανονικά εξαγοραστεί ή με αντίγραφα των γραμματίων είσπραξης των εισφορών, που χορηγούνται από το Ν.Α.Τ τα οποία θα γίνονται δεκτά από τα αρμόδια συνεργεία επιδότησης για τον υπολογισμό της Υπηρεσίας που αναφέρεται σ’ αυτά.

– Υπηρεσία που διανύθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν τηρούν ναυτολόγιο δεν προσμετράται σαν χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας.

Όσον αφορά στις περιπτώσεις πλοίων στερουμένων ναυτολογίου που κατεβλήθησαν όμως εισφορές με κατάσταση στο Ν.Α.Τ ,για εργαζόμενους στα ανωτέρω πλοία, θα πρέπει να προσκομίζεται θεωρημένη φωτοτυπία της κατάστασης πληρωμής εισφορών από το Ν.Α.Τ.

– Ο χρόνος που ο ναυτικός νοσηλεύθηκε σε Κλινική ή Νοσοκομείο με δαπάνες του ΕΟΠΥΥ ή του πλοιοκτήτη, θεωρείται χρόνος ναυτικής υπηρεσίας, με σχετική βεβαίωση (μόνο για το σκοπό της παρούσας εγκυκλίου)

– Για να υπολογιστεί υπηρεσία από Διαβατήριο ,θα πρέπει απαραίτητα:

α. Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός, δηλαδή να είναι εφοδιασμένος με Ναυτικό Φυλλάδιο και

β. Να είναι σε πλοίο με Ελληνική σημαία ή σε πλοίο που έχει σύμβαση με το NAT.

Σε καμία άλλη περίπτωση δεν υπολογίζεται η υπηρεσία από Διαβατήριο,

γ. Παλαιότερη φοίτηση στο ΚΕΣΕΝ μπορεί να υπολογισθεί ως Υπηρεσία με σχετική βεβαίωση.

Β. ΑΝΕΡΓΙΑ

Για να πάρει ο άνεργος ναυτικός την έκτακτη οικονομική αυτή ενίσχυση, θα πρέπει να έχει απολυθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από 25/06/2012 έως 25/11/2013 και να έχει καταχωρηθεί στους καταλόγους ανέργων του Γ.Ε.Ν.Ε . (κάρτα ανεργίας)

Η ανεργία του ναυτικού θα εξακριβωθεί από το Ναυτικό Φυλλάδιο ή από βεβαίωση της εταιρείας, όταν η τελευταία απόλυση έχει γίνει από πλοίο με ξένη σημαία που έχει ή δεν έχει σύμβαση με το Ν.Α.Τ. (Να αναφέρεται απαραιτήτως και η αιτία απόλυσης)

Τελευταία ημέρα απόλυσης του ναυτικού,θεωρείται σύμφωνα με το Νόμο

α) η ημερομηνία που μέχρι αυτή ο ναυτικός δικαιούται είτε μισθού,λόγω ασθενείας ή ναυαγίου του πλοίου (άρθρ. 62,66 και 75 του Κ.Ι.Ν.Δ.),

β) είτε αποζημίωσης λόγω: απώλειας του πλοίου, εκποίησης σε Δημόσιο Πλειστηριασμό, πώλησης, αποβολής της Ελληνικής σημαίας, ανικανότητας του πλοίου για πλόες, παροπλισμού, καταγγελίας της σύμβασης από το ναυτικό για παραβάσεις του Πλοιάρχου, ή άλλης αιτίας που συνεπάγεται το δικαίωμα του ναυτικού για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ή ΜΙΣΘΟ.

Γι αυτό πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά η αιτία της τελευταίας απόλυσης και όταν συντρέχουν οι πιο πάνω λόγοι, να προσκομίζεται βεβαίωση της Πλοιοκτήτριας Εταιρείας που να αναφέρει το χρονικό διάστημα για το οποίο κατεβλήθη μισθός ή αποζημίωση στον άνεργο ναυτικό (κεφάλαιο 4Β- ανεργία).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Θα πρέπει να ελέγχεται το Ναυτικό Φυλλάδιο, για να εξακριβωθεί εάν εργάστηκε σε πλοίο με ξένη σημαία που έχει ή δεν έχει σύμβαση με το Ν. Α.Τ. μετά την απόλυση του από το πλοίο που είναι γραμμένη στο Ναυτικό Φυλλάδιο ή στο διαβατήριο (άδεια αναχώρησης κ λπ).

Γ.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η οικογενειακή κατάσταση του ανέργου ναυτικού (έγγαμος, άγαμος), αποδεικνύεται από το Βιβλιάριο Ασθενείας του Ο.Ν. (της συζύγου ή των παιδιών), το οποίο ο ναυτικός πρέπει να προσκομίζει κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Στην περίπτωση που δεν προσκομίσει Βιβλιάριο Ο.Ν, θα αποδεικνύεται από άλλα στοιχεία ή δικαιολογητικά, που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει (δηλ. ληξιαρχική πράξη γάμου πρόσφατα θεωρημένη ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Απαραιτήτως να προκύπτει η σημερινή οικογενειακή κατάσταση.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης:
1. Το Ναυτικό Φυλλάδιο (Ν.Φ)
2. Κάρτας ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε ή φωτοτυπία επικυρωμένη
3. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ν.Φ και της σελίδας με την τελευταία απόλυση.
4. Φωτοτυπίες των σελίδων του Ν.Φ που εμφανίζουν τη θαλάσσια υπηρεσία του ναυτικού η οποία προσμετράται για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης αυτής εφόσον δεν είναι καταχωρημένη στη μηχανογραφική μερίδα της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων.
5. Το Βιβλιάριο Ασθενείας Ο.Ν. (της συζύγου ή των παιδιών) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σημερινή οικογενειακή κατάσταση.
6. Το Διαβατήριο(εφόσον χρησιμοποιήθηκε)
7. Φωτοτυπία από το Ναυτικό Φυλλάδιο της σελίδας που έχουν καταχωρηθεί οι πληρωμές της τακτικής ανεργίας (στην περίπτωση που το επίδομα δεν καταβάλλεται στην Τράπεζα).
8. Βεβαίωση Ναυτικής Εταιρείας ή αντιπροσώπου του πλοιοκτήτη ή ναυτικού γραφείου ή πληρεξούσιου δικηγόρου.

Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ:

– Όταν στο Ναυτικό Φυλλάδιο δεν αναφέρεται η αιτία της τελευταίας απόλυσης (από πλοίο με ξένη σημαία που είχε ή δεν είχε σύμβαση με το Ν.Α.Τ).
– Όταν η τελευταία απόλυση είναι λόγω ασθενείας (να αναφέρει έως πότε έτυχε προστασίας εκ μέρους του Πλοιοκτήτη).
– Όταν η τελευταία απόλυση είναι για κάποια αιτία που δικαιολογεί αποζημίωση (να αναφέρει το χρόνο αποζημίωσης που καλύπτει η καταβληθείσα αποζημίωση).
– Όταν η τελευταία απόλυση είναι λόγω αδείας.

Όλες οι φωτοτυπίες επικυρώνονται από τον Οίκο Ναύτου χωρίς χαρτόσημα.

Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Για τη συμπλήρωση των σχετικών ενδείξεων στο φύλλο ελέγχου προσόντων και της απόδειξης παραλαβής των χρημάτων χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την αναγραφή:
i. Των στοιχείων ταυτότητος του ναυτικού
ii. Του αριθμού ΜΕΘ, ΑΜΗΝΑ και ΜΟΝ
iii. Της ημερομηνίας και του τόπου της τελευταίας απόλυσης
iv. Της αιτίας της τελευταίας απόλυσης
v. Της ειδικότητας

Ιδιαίτερη επίσης προσοχή απαιτείται για την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής χρημάτων. Η απόδειξη πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα από τον δικαιούχο, κατά την καταβολή του ποσού.

Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει γράμματα, η απόδειξη θα υπογράφεται από δύο μάρτυρες που παρευρίσκονται κατά την πληρωμή των χρημάτων και τα στοιχεία ταυτότητος των μαρτύρων θα αναγράφονται στην απόδειξη.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να γίνει προέλεγχος και τελικός έλεγχος των δικαιολογητικών από δύο (2) διαφορετικά πρόσωπα της Υπηρεσίας

Στο Ναυτικό Φυλλάδιο, του ενδιαφερόμενου και σε εμφανές σημείο της σελίδας που έχει καταχωρηθεί η τελευταία απόλυση, πρέπει να γίνεται η παρακάτω εγγραφή:

– Η ημερομηνία και το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις γιορτές ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013 σε όσους ναυτικούς κατεβλήθη.

Η πιο πάνω εγγραφή θα καταχωρείται από τον αρμόδιο υπάλληλο ο οποίος θα γράφει το ονοματεπώνυμο του ιδιόχειρα ή με την σφραγίδα του και να υπογράφει.

Για τους Χανσενικούς ναυτικούς που δικαιούνται αυτή την οικονομική ενίσχυση δεν γίνεται καμία εγγραφή διότι τα Ναυτικά τους Φυλλάδια είναι κατατεθειμένα.

Ζ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

– Μόνο στους ίδιους τους δικαιούχους.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η καταβολή της χρηματικής ενίσχυσης σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από Αστυνομική ή άλλη Δημόσια Αρχή, όταν ο δικαιούχος για σοβαρή και δικαιολογημένη αιτία δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος (έκτακτη ασθένεια)

Όσον αφορά στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στους Χανσενικούς πραγματοποιείται με ενέργειες των Τμημάτων Επιδομάτων και Ταμείου της Κεντρικής Υπηρεσίας Ο.Ν.

Με τα παρακάτω Παραρτήματα της Εγκυκλίου αυτής, ρυθμίζονται ξεχωριστά ειδικά θέματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: Πίνακας άρθρων 62,66,68,69,72,74,75,76,77 του Κ.Ι.Ν.Δ μαζί με ερμηνευτικές σημειώσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: Ενέργειες των Αρχών Επιδότησης Επαρχίας.

Μέσω της Εθνικής Τράπεζας θα εμβασθούν στις Επιδοτούσες Λιμενικές Αρχές τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά για την χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013.

Στην περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν, πρέπει έγκαιρα να ζητούνται (με FAX) συμπληρωματικά ποσά από το Τμήμα Λογιστηρίου Ο.Ν. (Τηλέφωνα: 210 4198413 και 210 4198261 ΦΑΞ :210 4296165 και 210 4296716).

 

e-Nautilia.gr

Διαβάστε ακόμα