Χορήγηση ενισχύσεων de minimis για κατάργηση του γρίπου σε βιντζότρατες

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1627/393923/21-12-2023 Κοινής Απόφασης, Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 7412) «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) με σκοπό την κατάργηση/διαγραφή του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» στον τομέα της Αλιείας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014)», ανακοινώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 7/3593/10-1-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή αιτημάτων χορήγησης ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 717/2014, στους Πλοιοκτήτες/συμπλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» σε όλη την Επικράτεια (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον τα σκάφη τους διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ κατά το έτος 2023 και δραστηριοποιούνταν στην αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» και έχουν προβεί, σε συνέχεια της ΚΥΑ, α) στην οριστική κατάργηση του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» με διαγραφή του από την αλιευτική άδεια του σκάφους, και β) στην καταχώρηση της διαγραφής του εργαλείου στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο.

Καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης να υποβάλλουν τα αιτήματα με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προς την Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠ.Α.Α.Τ., μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε), όπου τηρείται και ο φάκελος του σκάφους.

Ως ημερομηνία αίτησης/δήλωσης νοείται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης/δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας. Αιτήματα υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 26η Ιανουαρίου 2024.

Διαβάστε ακόμα