Χρηματοδότηση για την επισκευή των κρηπιδωμάτων του Παλαιού Λιμένα Αιγίου, ύψους 50.000€

Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, η ένταξη της πράξης με τίτλο «Επισκευή Κρηπιδωμάτων Παλαιού Λιμένα Αιγίου» (ΑΔΑ: ΨΧΘΜ4653ΠΩ-ΤΤΑ), συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους 50.000 ευρώ, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.).

Μέσω της χρηματοδότησης, η υποβληθείσα πράξη υποστηρίζει την επισκευή των κρηπιδωμάτων του Παλαιού Λιμένα Αιγίου, σε συνολικό μήκος περίπου 330m. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αποκατάσταση φθορών και ζημιών στα κρηπιδώματα και στην προβλήτα του Παλαιού Λιμένα Αιγίου που έχουν προκληθεί από τη συνήθη χρήση της λιμενικής εγκατάστασης (φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και κυκλοφορία βαρέων οχημάτων).

Σημειώνεται πως ο Παλαιός Λιμένας Αιγίου, ο οποίος έχει υποστεί υποθαλάσσιες ζημιές, βρίσκεται στο δυτικό άκρο του παραλιακού μετώπου της πόλης του Αιγίου, διαθέτει δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων μεγέθους 10.000 κ.ο.χ. και αποτελεί πύλη εισόδου, κυρίως νωπών προϊόντων και αδρανών υλικών για την κατασκευή μεγάλων εθνικών έργων, προσφέροντας μεταξύ άλλων, τόνωση στην τοπική οικονομία μέσω της απασχόλησης.

Διαβάστε ακόμα