Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες προς ναυλωτές: Πληρώστε εσείς το κόστος της μείωσης των εκπομπών CO2

Οι Ένωση πλοιοκτητών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) εξέδωσε έγγραφο πολιτικής σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπεριλάβει τη ναυτιλία στο σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS) και, όπως ήταν αναμενόμενο, οι πλοιοκτήτες λένε ότι οι ναυλωτές πρέπει να πληρώσουν για το κόστος για τον άνθρακα.

Το έγγραφο πολιτικής προτείνει ότι εφόσον οι ναυλωτές είναι αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις οι οποίες υπαγορεύουν τον όγκο των εκπομπών CO2, θα έπρεπε να πληρώνουν για το ETS. «Αυτή η οντότητα θα είναι η οντότητα που είναι τελικά υπεύθυνη για την αγορά του καυσίμου και την επιλογή της διαδρομής και της ταχύτητας του πλοίου», αναφέρει το έγγραφο θέσης της ECSA.

«Η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στη ναυτιλία είναι κρίσιμη για τη λήψη περαιτέρω μέτρων απόδοσης και για την υιοθέτηση καθαρών καυσίμων στον κλάδο. Η ECSA υποστηρίζει ότι ο εμπορικός φορέας πρέπει να αναλάβει το κόστος του EU ETS. Ο νόμος θα πρέπει να απαιτεί από την οντότητα που είναι υπεύθυνη για τις αποφάσεις που επηρεάζουν τις εκπομπές CO2 ενός πλοίου να αναλάβει το κόστος που προκύπτει από την εφαρμογή του EU ETS στο πλαίσιο μιας συμβατικής συμφωνίας», δήλωσε ο Σωτήρης Ράπτης, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ECSA.

Οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες έχουν προτείνει την εισαγωγή μιας νομικά δεσμευτικής απαίτησης στα άρθρα της πρότασης EU ETS. Μια τέτοια απαίτηση θα πρέπει να προβλέπει τη μετακύλιση του κόστους του συστήματος από τις ναυτιλιακές εταιρείες στους εμπορικούς φορείς στο πλαίσιο συμβατικής συμφωνίας.

Οι ευρωπαίοι πλοιοκτήτες ζήτησαν επίσης τη δημιουργία ειδικού ταμείου στο πλαίσιο του EU ETS για τη σταθεροποίηση των τιμών του άνθρακα. Επιπλέον, τυχόν έσοδα που παράγονται στο πλαίσιο του EU ETS θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την οικονομική υποστήριξη έργων Ε&Α και θα πρέπει να συμβάλλουν στη μείωση της διαφοράς τιμών μεταξύ καθαρότερων και συμβατικών καυσίμων.

«Αν και η πρώτη μας προτίμηση είναι πάντα ένας διεθνής κανονισμός για τη ναυτιλία σε επίπεδο ΙΜΟ, ο κλάδος θα πρέπει να συνεισφέρει το μερίδιο του στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και σε επίπεδο ΕΕ. Η ECSA υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου στο πλαίσιο του EU ETS για τη σταθεροποίηση της τιμής του άνθρακα, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις πολλές ναυτιλιακές SME. Είναι σημαντικό και θα πρέπει τα έσοδα που παράγονται να υποστηρίζουν τα καθαρά καύσιμα», δήλωσε ο Claes Berglund, πρόεδρος της ECSA.

Διαβάστε ακόμα