Πρόταση για χρηματοδότηση έργου «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS

upourgeio_nautilias_Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο πλαίσιο ανάληψης δράσεων για την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού της και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες υπέβαλε σήμερα την Δευτέρα 11 Απριλίου 2016, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, πρόταση για χρηματοδότηση έργου με τίτλο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS (MArine caReer Information System)».

Στην εν λόγω πρόταση προϋπολογισμού περί τα 1.500.000 ευρώ συμμετέχουν ως Κύριος Δικαιούχος το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ως Δικαιούχος το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων -Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας της Κύπρου.

Στόχος του εν λόγω έργου είναι: 1) Η παροχή Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στην ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα και στους πολίτες. 2) Η συνεχής προσέλκυση νέων στον ναυτιλιακό τομέα, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες της ναυτιλιακής κοινότητας, η ανάπτυξη κατάλληλα εκπαιδευμένων, καταρτισμένων και πιστοποιημένων ναυτικών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 3) Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμικά αρμόδιων φορέων για τη ναυτιλία, της Κύπρου και της Ελλάδας, και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και χρήσιμων συμπερασμάτων και στα θέματα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Με το εν λόγω έργο θα επιτευχθεί η πλήρης μηχανογράφηση του Ελληνικού Συστήματος της Ναυτικής Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης και διασύνδεσή του με το υποσύστημα της θαλάσσιας υπηρεσίας των ναυτικών, ενώ από πλευράς Κύπρου θα ψηφιοποιηθεί το μητρώο ναυτικών με τη δημιουργία διαδραστικής διαδικτυακής εφαρμογής (η-μητρώο ναυτικών).

Διαβάστε ακόμα