Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

yna_Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει την πρόθεσή του να προβεί σε απόσπαση προσωπικού των κατωτέρω κατηγοριών και κλάδων, για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την αντιμετώπιση υφιστάμενων σοβαρών και επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών του
Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλλει, από 15/3/2016 έως και 01/4/2016, είτε αυτοπροσώπως κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, είτε να αποστείλει ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ταχυδρομική διεύθυνση :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ακτή Βασιλειάδη
Πύλη Ε1 – Ε2
Τ.Κ.: 18510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
(Με την ένδειξη επί του φακέλου Αίτηση για απόσπαση στο ΥΝΑΝΠ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση υποψηφιότητας για απόσπαση

Βιογραφικό Σημείωμα

Υπεύθυνη Δήλωση

Διαβάστε ακόμα