Άδεια αλίευσης με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού

adeia_alieusis_alieutiko_ergaleio_dixtu_tratas_vuthou_

H Διεύθυνση Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνει ότι οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια αλίευσης με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με το β.δ.666/66), για το έτος 2014, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα αρμόδια Τμήματα Αλιείας των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων όπου τηρείται ο φάκελος του σκάφους τους, έως τις 21 Φεβρουαρίου 2014. Οι εν λόγω αιτήσεις θα διαβιβασθούν στη Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας του ΥΠΑΑΤ προκειμένου εκείνη να χορηγήσει τη σύμφωνη γνώμη της ώστε στη συνέχεια να εκδοθούν από τα αρμόδια Τμήματα Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων οι αποφάσεις χορήγησης των αδειών αυτών.

Κατά την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες θα πρέπει να προσκομίζουν εις διπλούν επικαιροποιημένα και επικυρωμένα τα παρακάτω έγγραφα:

1) Αίτηση,
2) Άδεια Αλιευτικού Σκάφους Επαγγελματικής Αλιείας, σε ισχύ,
3) Πιστοποιητικό Καταμέτρησης,
4) Έγγραφο Εθνικότητας,
5) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, σε ισχύ,
6) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο πλοιοκτήτης ή οι πλοιοκτήτες, για περιπτώσεις συμπλοιοκτησίας, θα πρέπει να δηλώνουν τα εξής: «αναλαμβάνω την υποχρέωση να παρέχω στη διοίκηση όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας στις συγκεκριμένες ζώνες που θα επιτρέψει την αντίστοιχη επιστημονική αξιολόγηση της διενεργούμενης αλιείας»
7) Βεβαίωση νόμιμης εκπροσώπησης σε περίπτωση Ναυτικής Εταιρείας,
8) Ταυτότητα.

Διευκρινίζουμε ότι η εν λόγω άδεια συνοδεύει υποχρεωτικά την επαγγελματική άδεια αλιείας των σκαφών που διαθέτουν το εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με το β.δ.666/66) είτε ως κύριο είτε ως δευτερεύον και αποτελεί προϋπόθεση για τη διενέργεια αλιείας με το υπόψη εργαλείο.

Σχετικό νομοθετικό πλαίσιο:

Η αριθμ. 271/2576/09.01.2014 (ΦΕΚ 58Β΄/16.01.2014) Απόφαση ΥπουργούΑγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Το με αριθμ. πρωτ. 992/14768/03.02.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡΥΒ-ΑΘ8) έγγραφο της Δ/νσης Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.)

Διαβάστε ακόμα