Αργία αύριο, του Αγίου Γεωργίου για τους ναυτικούς!

ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΕΝ ΠΛΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

1. Οι παρακάτω κατονομαζόμενες δέκα έξι (16) θρησκευτικές εορτές θεωρούνται ως ημέρες αργίας.
Ο ναυτικός που εργάζεται κατά τις ημέρες αργίας δικαιούνται υπερωριακής αμοιβής όπως αύτη ορίζεται στο εδαφ. β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της παρούσης και για όσες ώρες ασχολήθηκε ημερησίως, δηλαδή για τις πρώτες τέσσερις ώρες με προσαύξηση 25% και για τις επόμενες διπλές.

2. Οι ημέρες αργίας είναι οι παρακάτω:
α. H 1 του Έτους.
β. Η εορτή των Θεοφανίων
γ. Η Καθαρή Δευτέρα
δ. Η 25η Μαρτίου
ε. Η Μεγάλη Παρασκευή
στ. Η Δευτέρα του Πάσχα
ζ. Η ημέρα του Αγίου Γεωργίου
η. Η 1η Μαΐου
θ. Η ημέρα της Αναλήψεως
ι. Η 15η Αυγούστου
ια. Η 14η Σεπτεμβρίου
ιβ. Η 28η Οκτωβρίου
ιγ. Η ημέρα του Αγίου Νικολάου
ιδ. Η ημέρα των Χριστουγέννων
ιε. Η Δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων
ιστ. Οι αναγνωρισμένες σαν ημέρες αργίας τοπικές εορτές στους Ελληνικούς λιμένας εφ΄ όσον το πλοίον ναυλοχεί σε κάποιο λιμάνι.