Attica Group: Στα 33,18 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2015

attica_group_Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοίνωσε τα αποτελέσματα χρήσεως 2015 τα οποία παρουσιάζουν κέρδη μετά από φόρους 33,18 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,27 εκατ. ευρώ στη χρήση 2014 (αύξηση 677% σε σχέση με το 2014), σημαντική ενίσχυση των Ενοποιημένων Κερδών προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα 80,70 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 42,35 εκατ. ευρώ στη χρήση 2014 (αύξηση 91%) και αύξηση των ενοποιημένων Πωλήσεων στα 277,63 εκατ. ευρώ έναντι 266,66 εκατ. ευρώ στη χρήση 2014 (αύξηση 4%).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα αυτά σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας εποχής για τον Όμιλο Attica, μετά από μία μακράν περίοδο προκλήσεων, κατά την οποία ο Όμιλός μας λόγω των ειδικών οικονομικών συνθηκών που επικρατούσαν στη χώρα μας στηρίχθηκε και χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από το βασικό του μέτοχο Marfin Investment Group (MIG), όχι μόνο για τις λειτουργικές του ανάγκες αλλά και για το ιδιαίτερα σημαντικό επενδυτικό του πρόγραμμα.

Ο Όμιλος επέτυχε τα προαναφερόμενα αποτελέσματα δραστηριοποιούμενος σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον με επιδεινούμενες συνθήκες ρευστότητας και με επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων από το β’ εξάμηνο του 2015.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων επετεύχθη μέσω της αύξησης του κύκλου εργασιών και της μείωσης του λειτουργικού κόστους. Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε σημαντικά λόγω της ενεργητικής διαχείρισης των δρομολογίων των πλοίων που οδήγησε αφενός σε βελτίωση του μεταφορικού έργου ανά δρομολόγιο και αφετέρου σε εξοικονόμηση καυσίμων. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη μείωση της τιμής των καυσίμων καθώς και τη διαχρονική προσπάθεια περιορισμού και συγκράτησης των δαπανών, είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Στις 31.12.2015, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 71,56 εκατ. (Ευρώ 23,94 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2014). Τα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 565,52 εκατ. (Ευρώ 581,01 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2014). Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2015 ανέρχεται σε Ευρώ 285,26 εκατ. (Ευρώ 282,16 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2014) από τα οποία Ευρώ 243,73 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 270,80 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2014) και Ευρώ 41,53 εκατ. μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (Ευρώ 11,36 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2014).

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2015 σε Ευρώ 376,23 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,96 ανά μετοχή.

Μεταφορικό Έργο

Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε μέσω των θυγατρικών της στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με δώδεκα ιδιόκτητα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία από τα οποία τα τρία δρομολογήθηκαν στις διεθνείς γραμμές της Αδριατικής και τα εννέα στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. Επιπρόσθετα, στις αρχές Απριλίου ο Όμιλος παρέλαβε το πλοίο Blue Galaxy, στο πλαίσιο σύμβασης μακροχρόνιας ναύλωσης, το οποίο δρομολόγησε από 24.04.2015 στη γραμμή Πειραιάς-Χανιά, Κρήτης.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2015 το συνολικό μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 9% στους επιβάτες, κατά 7,3% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 2,4% στα φορτηγά οχήματα. Τα συνολικά δρομολόγια των πλοίων αυξήθηκαν κατά 1% σε σχέση με το 2014.

Στην Αδριατική θάλασσα και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα και Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Μπάρι, ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε με τρία πλοία έναντι τεσσάρων στη χρήση 2014. Στην αγορά αυτή το μεταφορικό έργο των πλοίων Superfast XI, Superfast I και Superfast II (σε κοινοπραξία με την ΑΝΕΚ), μειώθηκε κατά 31,5% στους επιβάτες, κατά 31,0% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 14,5% στα φορτηγά οχήματα. Τα δρομολόγια των πλοίων στην Αδριατική μειώθηκαν κατά 16,8% σε σχέση με τη χρήση 2014.

Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα και ειδικότερα στις γραμμές Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Ηράκλειο, Πειραιάς-Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου και από 24 Απριλίου 2015 Πειραιάς-Χανιά, στη χρήση 2015, εκτελώντας συνολικά 6,3% περισσότερα δρομολόγια από το 2014, το μεταφορικό έργο του Ομίλου αυξήθηκε σε όλες τις κατηγορίες εσόδων και ειδικότερα κατά 14,9% στους επιβάτες, κατά 17,2% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 14,2% στα φορτηγά οχήματα. Στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με την ΑΝΕΚ ΑΝΕΚ +7,14%.

Σημαντικά νέα 2015/Τρέχουσες εξελίξεις

Στο πλαίσιο ενδυνάμωσης του στόλου της, η Attica Group ναύλωσε στις 08.04.2015 το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Galaxy με σύμβαση μακροχρόνιας ναύλωσης. Το πλοίο ανακαινίστηκε πλήρως έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές και τα υψηλά επίπεδα ποιότητας που χαρακτηρίζουν όλα τα πλοία της Attica Group και δρομολογήθηκε στη γραμμή Πειραιάς-Χανιά, Κρήτης από τις 24.04.2015, στο πλαίσιο της κοινοπραξίας με την ΑΝΕΚ ΑΝΕΚ +7,14% Α.Ε.

Στις 22.05.2015 η Superfast Ferries γιόρτασε τα 20 χρόνια από το πρώτο της ταξίδι. Στα είκοσι χρόνια λειτουργίας της η Superfast Ferries μετέφερε πάνω από 12.000.000 επιβάτες, 2.500.000 φορτηγά και 2.500.000 Ι.Χ. σε Αδριατική, Βαλτική και Βόρειο Θάλασσα, με έδρα την Ελλάδα και υψωμένη την ελληνική σημαία. Επόμενος στόχος είναι η ανάπτυξη νέων προορισμών διατηρώντας σταθερή την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που χαρακτηρίζουν πάντα τα πλοία Superfast και συνολικά τον Όμιλο Attica.

Στις 08.07.2015 η Attica Group ανακοίνωσε τη λήψη ειδικής άδειας από το καθ’ ύλην αρμόδιο U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών με επιβατηγά πλοία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κούβας. Η Attica Group έχει ήδη ξεκινήσει την απαιτούμενη διαδικασία προκειμένου να της χορηγηθούν οι απαραίτητες κανονιστικές και άλλες άδειες και από την κυβέρνηση της Κούβας.

Στις 27.10.2015 η Attica Group βραβεύτηκε ως «True Leader», Όμιλος – Ηγέτης, στα πλαίσια του ομώνυμου θεσμού της ICAP Group. Μεταξύ των κριτηρίων που ελήφθησαν υπόψη για τη βράβευση είναι το γεγονός ότι αποτελεί την κορυφαία εταιρία του κλάδου καθώς και ότι συγκαταλέγεται ανάμεσα στους Ομίλους με το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων. Η διάκριση επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της Attica Group στον κλάδο της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας καθώς και στο ελληνικό επιχειρείν γενικότερα.

Τον Νοέμβριο 2015 δημοσιοποιήθηκε ο 6ος Κοινωνικός Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014 του Ομίλου. Ο Απολογισμός αυτός καταρτίστηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative GRI – G4 “In accordance” Code, με στόχο την παρουσίαση των ενεργειών, των αποτελεσμάτων καθώς και των δεσμεύσεων του Ομίλου σε θέματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και διακυβέρνησης, με αντικειμενικότητα και διαφάνεια.

Στις 7 Ιανουαρίου 2016 ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι η Blue Star Ferries διακρίθηκε στα βραβεία Energy Mastering Awards 2015 λαμβάνοντας Silver Award στην κατηγορία Energy Efficiency Management – Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, για το σχέδιο «Blue Star Ferries Καινοτόμες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Το σχέδιο αφορά την πιλοτική εφαρμογή και λειτουργία εγκατάστασης φωτοβολταϊκής μονάδας στο πλοίο Blue Star Delos, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων καθώς και των εκπομπών αέριων ρύπων.

Η Διοίκηση επεξεργάζεται σχέδια ανάπτυξης του Ομίλου σε νέες διεθνείς αγορές καθώς και τρόπους ενίσχυσης του κύκλου εργασιών με νέους συνδυασμούς δρομολογίων. Αρωγός στις επενδυτικές πρωτοβουλίες της Attica Group, οι οποίες εκτείνονται πέραν της Ελληνικής επικράτειας και σε άλλες αγορές, είναι η μητρική εταιρία Marfin Investment Group (MIG), η οποία μέσω του διεθνούς δικτύου που διαθέτει εξασφαλίζει στον Όμιλο την καλύτερη δυνατή στήριξη στην υλοποίηση των αποφάσεων του.

Διαβάστε ακόμα