Συρρίκνωση ζημιών στο α΄ τρίμηνο για την ΑΝΕΚ

Συρρίκνωση ζημιών και μείωση εσόδων κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του 2013 η ΑΝΕΚ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει με εντατικό ρυθμό τις προσπάθειες για αντιστάθμιση των συνεπειών της δύσκολης συγκυρίας που διέρχεται ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων για το α’ τρίμηνο του 2013.

Έχοντας ως κύριο σκοπό τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, προέβη σε συγκεκριμένες ενέργειες (περικοπή δρομολογίων, μείωση ταχυτήτων, αποδρομολόγηση πλοίων από μη αποδοτικές γραμμές, αντικατάσταση πλοίων κ.λπ.). Η μείωση του κόστους οδήγησε σε σημαντική βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, κάτι που αναμένεται να απο-τυπωθεί εντονότερα στα επόμενα τρίμηνα του έτους.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου δεν είναι ενδεικτικά για το σύνολο του έτους.

Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ στο α’ τρίμηνο του 2013 δραστηριοποιήθηκε σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων.

Κύκλος Εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο α’ τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε ευρώ 30,8 εκατ. έναντι ευρώ 33,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,2%. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 27,3 εκατ. έναντι ευρώ 28,7 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2012. Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται, κυρίως, στη διακοπή δραστηριοποίησης (από τον Οκτώβριο του 2012) στην Ενδοκυκλαδική γραμμή και στη γραμμή του ανατολικού Αιγαίου.

Μικτά Αποτελέσματα

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών, για το α’ τρίμηνο του 2013 το κόστος πωληθέντων του Ομίλου παρουσίασε μείωση κατά 18,1% και διαμορφώθηκε από ευρώ 41,2 εκατ. σε ευρώ 33,7 εκατ., ενώ σε επίπεδο Εταιρείας μειώθηκε από ευρώ 35,2 εκατ. σε ευρώ 30,0 εκατ. Η σημαντική μείωση του κόστους πωληθέντων είχε ως επακόλουθο τη βελτίωση κατά 60,0% των μικτών αποτελεσμάτων του Ομίλου τα οποία για το α’ τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 2,9 εκατ. έναντι ευρώ 7,2 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο. Αντίστοιχα, τα μικτά αποτελέσματα της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ 2,7 εκατ. έναντι ευρώ 6,5 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2012.

EBITDA

Ακολούθως, βελτίωση κατά 40,9% παρουσίασαν τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου τα οποία ανήλθαν για το α’ τρίμηνο του 2013 σε ζημιές ευρώ 5,7 εκατ. έναντι ευρώ 9,7 εκατ., ενώ το EBITDA της Μητρικής διαμορφώθηκε σε ζημιές ευρώ 4,9 εκατ., έναντι ευρώ 8,4 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2012.

Καθαρά αποτελέσματα

Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α’ τρίμηνο του 2013 βελτιώθηκαν κατά 30,3% καταγράφοντας ζημιές ευρώ 12,0 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 17,2 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2012, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 11,4 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 15,7 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Οι συνεχείς προσπάθειες της Διοίκησης του Ομίλου για διατήρηση ή αύξηση των μεριδίων αγοράς στις γραμμές που δραστηριοποιείται, για περιορισμό του λειτουργικού κόστους και για αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου, αποτυπώνονται στη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου του 2013. Παράλληλα, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ευκαιριών που παρουσιάζονται, ήδη συμφωνήθηκαν οι ναυλώσεις δύο πλοίων της ΑΝΕΚ σε εταιρείες του εξωτερικού από τις οποίες αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των αποτελεσμάτων και των χρηματοροών για τη χρήση 2013.

Τέλος, η προσδοκώμενη αύξηση της κίνησης κατά τη θερινή περίοδο και η διαφαινόμενη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων, δημιουργούν τις προϋ-ποθέσεις για αναστροφή του δυσμενούς κλίματος που διέπει τον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας.

dealnews.gr