”Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων (ISM Code)”

Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο γνωστικό αντικείμενο:

”Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων (ISM Code)”

Η απώλεια της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας καθώς και η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα της ναυτιλίας και αντικείμενο συνεχούς μελέτης. Αποτελέσματα πολυετών αναλύσεων δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ναυτικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων, οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα και ανάγεται είτε σε λανθασμένη ενέργεια είτε σε παράλειψη.

Επίσης η πλημμελής διαχείριση των πλοίων από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την λειτουργία του και τη σωστή εφαρμογή των συμβάσεων και κανονισμών, είναι ένας ακόμη παράγοντας που οδηγεί σε θαλάσσια ατυχήματα.

Στόχος όλων των εμπλεκόμενων μερών με τη ναυτιλιακή βιομηχανία είναι η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας λήψης αποφάσεων ή παραλείψεων που οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε ένα ατύχημα ή σε ρύπανση του περιβάλλοντος.

Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει τον καθορισμό και την υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας που θα εξασφαλίσει ότι τα θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος ουδέποτε παραβλέπονται ή αγνοούνται. Η δημιουργία του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (International Safety Management ή ISM) από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime Organization ή IMO), αποτελεί την απάντηση της ναυτιλιακής κοινότητας στο κορυφαίο αυτό ζήτημα.

Ο σκοπός του συγκεκριμένου κώδικα είναι η καθιέρωση ενός διεθνούς προτύπου για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων και την πρόληψη της ρύπανσης. Ο κώδικας θέτει στόχους διαχείρισης της ασφάλειας και απαιτεί από την πλοιοκτήτρια εταιρεία να σχεδιάσει ένα σύστημα διαχείρισης που περιλαμβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται από τον κώδικα, η τήρηση των οποίων θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να συγκεντρώνεται σε ένα εγχειρίδιο.

Η γνώση των απαιτήσεων του κώδικα ISΜ, η ορθή τήρησή του, και ο πρακτικός τρόπος εφαρμογής των απαιτήσεων του, αποτελούν τα βασικά μέρη του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Το πρόγραμμα αναφέρεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στο ευρύτερο περιβάλλον της ναυτιλίας, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν για τον κώδικα ISM.

Κατά τη διάρκεια του 3μηνου Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας.

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας, Πέππα Σοφία, η οποία έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης (early entry για αιτήσεις έως 04/09/2017) η εγγραφή κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ.

Επιπλέον υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για Πολύτεκνους (20%), Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ (15%), άτομα που έχουν συμμετάσχει σε e-learning προγράμματα στο παρελθόν (15%), εργαζομένους Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας (15%) κ.ά.

Η έκπτωση 15% για αιτήσεις έως 04/09/2017 (λόγω early entry) εφαρμόζεται επιπλέον οποιασδήποτε άλλης έκπτωσης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 20/10/17    Έναρξη Μαθημάτων: 30/10/17

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://elearn.elke.uoa.gr/ism-code

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210.36.89.354 & 210.36.89.381 ή στο email:
[email protected]

Διαβάστε ακόμα