Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έγκριση συγχώνευσης αλληλασφαλιστικών φορέων ναυτασφάλισης

Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε Τμήμα, στις 29 Ιουλίου 2022 (Απόφαση 794/2022), αποφασίστηκε ομόφωνα, η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην συγχώνευση των αλληλασφαλιστικών φορέων ναυτασφάλισης με τις επωνυμίες «The Standard Club Ltd», «The North of England Protecting and Indemnity Association Limited» και «The North of England Mutual Insurance Association (Bermuda) Limited.

Η εν λόγω συγκέντρωση παρουσιάζει παγκόσμια διάσταση δεδομένου ότι οι συγχωνευόμενοι φορείς δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές των υπηρεσιών, ασφάλισης και αντασφάλισης, προστασίας – αποζημίωσης (P&I) και την ασφάλιση ναύλων, σταλιών και άμυνας (FD&D), σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα, η δραστηριότητα των μερών περιορίζεται στην καταβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων στα μέλη τους, πλοιοκτήτες και ναυλωτές πλοίων, που έχουν έδρα την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Απόφαση, εκτιμάται ότι υπάρχει αυξημένη ανταγωνιστική ισχύς τόσο στην επηρεαζόμενη αγορά παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης Προστασίας και Αποζημίωσης (P&I) όσο και στην επηρεαζόμενη αγορά ασφαλιστικής κάλυψης Ναύλων, Σταλιών και Άμυνας (FD&D). Συνεπώς, εκτιμάται ότι η νέα οντότητα που θα προκύψει από την εξεταζόμενη συγκέντρωση δε θα βρίσκεται σε κατάσταση οικονομικής ισχύος με δυνατότητα να εμποδίζει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στις εν λόγω παγκόσμιες σχετικές αγορές.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ομόφωνα ενέκρινε κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, δεδομένου ότι, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Διαβάστε ακόμα