Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο στην Attica Συμμετοχών

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας, περί του αν η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(ATTICA) συμμορφώθηκε προς τις δεσμεύσεις που η τελευταία ανέλαβε και έγιναν υποχρεωτικές με την υπ’ αριθ. 658/2018 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), έκρινε ομόφωνα ότι: η εταιρία ATTICA δεν συμμορφώθηκε στο διατακτικό της υπ’ αριθ. 658/2018 Απόφασης της ΕΑ αναφορικά με:

α) την υπό Β6 (α) δέσμευση, κατά το σκέλος της που αφορά την τήρηση του δρομολογίου Καβάλα – Λήμνος για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 2018 (και συγκεκριμένα από τις 8 Οκτωβρίου 2018) έως και τις 9 Ιουνίου 2019, και

β) για την υπό Β6 (β), αναφορικά με την τήρηση του δρομολογίου Σαντορίνη – Σύμη για το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο 2018 και συγκεκριμένα από τις 29 Οκτωβρίου 2018 έως την εβδομάδα που τελείωνε την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019.

Με την ίδια απόφασή της η ΕΑ κατά πλειοψηφία διαπίστωσε ότι η χρονική διάρκεια της παράβασης για τον υπολογισμό κάθε ημέρας μη συμμόρφωσης είναι 238 ημέρες για τη μη τήρηση του δρομολογίου Καβάλα – Λήμνος και 140 ημέρες για τη μη τήρηση του δρομολογίου Σαντορίνη – Σύμη, και αφού συνεκτίμησε το περιορισμένο εύρος της διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης της ATTICA προς τις δεσμεύσεις της και την ειλικρινή διάθεση συνεργασίας της, ομόφωνα, i) της επέβαλε πρόστιμο ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο (29.792) ευρώ για τη μη συμμόρφωσή της προς την ανωτέρω δέσμευση (Β6), ii) τη διέταξε να παραλείπει στο μέλλον τη διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση προς την υπό Β6 δέσμευσή της, και iii) τη διέταξε να επεκτείνει χρονικά τη Β6 δέσμευση σύμφωνα με την πρότασή της (ATTICA) και συγκεκριμένα ως ακολούθως: «Η Εταιρεία [ενν. ATTICA] αναλαμβάνει την υποχρέωση για περίοδο ενός (1) έτους από την λήξη της τριετίας (από την ημερομηνία κοινοποίησης στην Εταιρεία του διατακτικού της υπ’ αρ. 658/2018 Απόφασης) (α) να αυξήσει τουλάχιστον κατά μία προσέγγιση την εβδομάδα τις εβδομαδιαίες προσεγγίσεις της προς μία (1) νήσο άγονης γραμμής, η οποία δεν προσεγγίζεται, επί του παρόντος, από άλλη ακτοπλοϊκή εταιρεία, πλην της Ενιαίας Οντότητας για διάστημα 34 εβδομάδων και (β) να δημιουργήσει σύνδεση στην ελληνική ακτοπλοΐα η οποία δεν πραγματοποιείται, επί του παρόντος, από την Εταιρεία, τη HSW ή άλλη ακτοπλοϊκή εταιρεία για διάστημα 20 εβδομάδων».

Διαβάστε ακόμα